Kundalini ir evoliucinė kelionė

Šitame etape daugybei yra aktyvuojama Kundalini. Darbas yra su Kundalini energija. Aktyvacijos yra stiprios, judinama, liečiama šaknies čakra. Čia formuojasi ir plečiasi šviesos kristalai, kai skaidosi „tamsios“ tankios energijos. Iš ten turi išeiti visos žemo dažnio, žemos vibracijos energijos, o tai daugumai yra skausmingos trauminės patirtys iš šio ir praėjusių gyvenimų, dažnai liečiančios seksualumą ir lytiškumą. Kai tai išeina, tai vėl yra patiriama, aiškiai juntama fiziškai, emociškai, apdorojama mentališkai, bet mažesniu laipsniu, nei tai buvo patirta. Evoliucijos kelionėje to neina apeiti – mes paleidžiame iš savo kūnų šimtmečių energijos sankaupas. Ir kai tai išeina, prieš išeinant, tai pasirodo.

Būkite pasirengę prisiminti, ką jūsų Sielai teko patirti per visą jos kelionę. Jūs prisiminsite tai, kai tai išeis iš jūsų. Tai pasirodys, sušmėžuos jūsų akyse. Dienos metu arba sapnuose, kaip vaizdiniai, vizijos, tarsi “netikra“, tarsi “sukurta vaizduotės“. Tai vėl jums išplauks iš pasąmonės, jūs nesuprasite, ar tai realybė, ar jums tik „pasirodė“. Dienos ir nakties sapnavimo realybė nėra atskira nuo mūsų pasaulio. Tai nebuvo tik košmaras, kurį jūs sapnavote. Tai yra realybė kitose laiko juostose. Būkite įsitvirtinęs savo širdyje, savo Sielos, Dieviškumo globoje, šviesoje. Tiesiog apdorokite energiją, išvalykite ir paleiskite su Šviesa/ Meile. Etiketes „paveiksliukams“ suteikia protas. Jūs turite išmokti žiūrėti į tai, tik kaip į formą energijos tam tikro dažnio, paleisti tai visiems laikams, visiems laikams, be jokio prisirišimo, be užsistovėjimo.

Bazinėje/ šaknies/ pamatinėje čakroje sėdi jūsų skausmai ir miega jūsų dovanos, kurias laiko jūsų Šakti energija. Kai Kundalini pakyla, savo kelyje aukštyn ji apvalo visas čakras. Kai šaknies čakroje, išvalomos tankios, t.y. žemo dažnio/ žemos vibracijos, Šviesos Kūnas gali įsitvirtinti. Čia visada bus jūsų Sielos stiprybė, jūsų galia ir jėga. Iš čia jūs kursite savo gyvenimus, iš čia jūsų gyvenimas plėsis. Tai yra esminė bazė jūsų stuburui, vadinasi, ir jūsų pakilimo ir plėtimosi kolonai, jūsų kelionės tiesiai, sraigtiniam-spiraliniam kilimui laiptais aukštyn, į aukštesnius sąmonės lygmenis, kad jūs galėtumėte įkūnyti savo žemiškame kūne savo aukštesniuosius aspektus. Tai yra Laisva Valia, tai yra jūsų teisė ir jūsų pasirinkimas, kiek jūs norite kilti, evoliucionuoti savo kelionėje ir kiek norite įkūnyti savo multidimensiškos esaties. Tai bus nuspręsta jūsų dvasinės pažangos. Procesas vyksta, visi yra veikiami, tačiau kiek mes pasiimame naudos iš to, kas mums yra prieinama, yra kiekvieno iš mūsų atskirai rankose ir pasirinkime. Tie, kurie visiškai nekreipia į tai dėmesį, gauna labai mažą porciją pagerinimo/ naudos. Tie, kurie įsitraukia visiškai, gauna jiems įmanomą aukščiausią dalį/ jų maksimumą.

Viskas priklauso nuo darbo, kurį mes įdedame/ atliekame su savimi, kai tai vyksta. Tai nėra/ neturi būti kažkas labai sunkaus, neįmanomo, sudėtingo. Ši evoliucija Dabar yra tikrų tikriausia Dieviškumo Palaima žmonėms, nuostabi tuo, kad ji vyksta, sąmoningai darant paprastus dalykus, vidines pertvarkas, gabalėlis, kuris tau dabar yra po ranka, gabalėlis po gabalėlio, pastoviai ir nuolatos. Ir šitoks darbas su savimi dabarties akimirkoje, pastoviai ir nuolatos, labai reikšmingai ir visiškai gigantiškai keičia mūsų energiją ir todėl mūsų judėjimo evoliucijos spirale greitį ir fizines realybes aplink mus. Jeigu jūs tik skaitote apie tai, klausotės/ girdite/ renkate informaciją, sklandančią ore ir jus pasiekiančią, ateinančią į jūsų lauką/ mintis, jei jūs jaučiate kažką vykstant fiziškai jūsų viduje, bet jūs neinate, nežiūrite, kas tai, bėgate nuo to ir panašiai, tai jūs gausite tiek, kiek bus už jus padaryta. Evoliucijos srovė maloniai teka ir neša, kai jai atsiduodama, skausmingai ir su jėga, jei tam priešinamasi.

Kas vyksta su žmogišku protu, kai jis išgirsta informaciją, kad į jo kūną įeina ir po jo namus vaikšto Šviesa, kad jis yra maudomas ir su visu jo kūnu, visu jo gyvenimu, šita fizine žemiška realybe, išjudinamas stiprios evoliucijos srovės? „Giliai miegantis“ protas yra ignoruojantis ir toliau tęsia savo dardėjimą evoliucijos skale žemyn, kurios apačioje – anksčiau minėtas pragaras, kuris iš tikrųjų egzistuoja. „Juodai miegojusį ir prisikadrinusį, bet šiaip ne taip mažu plyšeliu prasimerkusį“ protą išmuša prakaitas, jis bėga slėptis, galvoja, kaip čia, kuo jam prisidengti, kad tik šviesa jame nieko nepamatytų/ nesurastų; “gudrus“ protas apsimeta, apsimaskuoja, kad jis yra šviesus, neva, kaip šviesa, kad ši jo neįtartų/ neatpažintų, bando manipuliuoti, papirkti šviesą, kad ši jį pridengtų/ užtartų; “tamsoje buvęs, bet vis labiau suprantantis, kad įspėjimai gali būti tiesa, ir nebus kitos išeities, kaip tik apgaileistauti ir nusilenkti“ protas puola daryti gerus darbus, daug gerų darbų; “juodai užburtas, įtrauktas, pačiuptas“ protas bijo ir šalinasi šviesos, sako: “Šalin, neik prie manęs“ ir toliau gyvena baimėje, „įtarus“ protas sako: „Kas čia per šviesa?“, puola pats gintis ir projektuoti savo paties darbelius į šviesą, „to visą gyvenimą laukęs ir bundantis“ protas tyrinėja pro jam prasivėrusį plyšelį ir po centimentrą slenkasi vis labiau, glaudžiasi vis arčiau prie Šviesos.

Šie žmogiško proto modeliai yra visuose žmonėse, vienodai veikiantys. Visa esmė yra ta, kam mes leidžiame valdyti mūsų gyvenimus ir turėti pas mus viršų. Ar tai esame mes patys ar tai – mūsų ego protas. Iš prigimties “intelektualus, nuovokus, žinantis, drąsus, norintis vystytis, tobulėti, išeiti už sąlygotų ir ribotų rėmų, plėstis į jo begalines galimybes“ protas, išgirdęs, kad jam yra galimybė dirbti su Šviesa ir padaryti trokštamą pažangą, progresą ir kurti naujai didesnius genialius dalykus globaliniu/ žmonijos/ pasaulio/ visatos mąstu, sako: „Šviesa, aš pasiduodu, mokink, vesk, ugdyk mane, rodyk man kelią, aš visas tavo“. Kai mes pabundame ir toliau bundame, mes sakome: „O taip, Šviesa, ateik į mano kūną, užpildyk viską, užliek mano visą gyvenimą Savimi.“ Štai šitaip mes pradedame judėti ir įsitraukiame sąmoningai į savo pakilimo procesą, kolektyvinę amžių evoliucinę kelionę, vedančia žmoniją Auksu Sidabru nutiestu keliu į Naują Aukso Amžių.

Ir dabar, kai mes einame visi kartu, vieni kitiems mes primename tik kažkuriuos mūsų Sielos aspektus, bet eigoje tu supranti, kad negali būti niekuo kitu, kaip tik Savimi. Būti Pilnai ir Visiškai Savimi. Per Amžius. Pagerbti tai ir nebeišduoti savęs, nes tai yra kiekvieno iš mūsų tiesa, mūsų išsipildymo ir mūsų dieviško išsilaisvinimo raktas. Tai yra mūs parama vienas kitam – nesislėpti, neprojektuoti išorėn vien tik tų aspektų, kuriuos mes norėtume, kad mumyse kiti matytų, bet leisti kitiems matyti visiškai pilnai, kas mes esame, kad jie irgi galėtų prisiminti Save. Mes esame pakankami Savyje. Tai yra mūsų dovanos, priešingai, nei susivaržymas ir slėpimasis po svetimais „skudurais“. Mes turime eiti drąsiai, išvalyti savo šventus indus, savo dieviškuosius kanalus, kad galėtume perleisti, transliuoti, dalintis savo Sielų Šviesa.

Daug darbo pradžioje yra su meditacija, karūnos – mutližiedlapių lotoso – centru, intuicijos – matančios tiesiai, toli ir kiauriai trečiosios akies – čakra, širdies – saldžiu medaus nektaru srūvančio gėlės žiedo – čakra, saulės rezginio – didingo, kaip saulės dievo ra skydas, dieviško vyriškumo apmokyto ego – centru ir daugiausiai žmonijoje blokuotos gerklės – upių upelių, lakštingalų lakštingalėlių, čiurlenimo, tekėjimo – čakra,  šventu sakraliuoju – dviejų meilės ugningo šokio jūros gelmėse ir bangose – centru, šaknies čakroje – tvirtame, nepajudiname pamate. Viską sujungia, suvienija ir ištiesia vertikalioje krištolinėje stygoje  jūsų gyvybinė, gyvenimo jėgos, seksualinė energija. Joje yra įlieta jūsų evoliucija, kūryba ir savirealizacija. Daug amžių to nenorėta, todėl įvaryta baimės, uždėtas „stop“ ženklas, įspėjimo juosta, sąlyčiui su kūnu ir seksualine sritimi. Jei tai būtų nuo pradžių pradžios palikta nušviesta, tai būtų iki šiandien likę skaidru ir tauru. Kai tai buvo paslėpta po “šydu“, vietoj, kad kiltų aukštyn Dangaus link, siekdami Didingo Susijungimo su Dieviškumu, žmonės panaudojo tai priešingai, ir nupuolė dugnan, prarajon.

Tie, kurie manė, kad gali apsukti aplink pirštą pačią Dievo Esmę, pirštu rodė į dangų, kuris, yra toli toli, žmogui ranka nepasiekiamas (ko negali paliesti pirštais ir pačiupinėti – negali suvokti). Kai žmogaus dėmesys buvo nukreiptas į tą iliuzinį dangų, žmogus stiebėsi ir stiebėsi į tą dangų, svajodamas, kad jis galėtų užaugti, kaip tas žirnis, kuris perskrodžia lubas, bet kad ir kiek besistengė, vis buvo tas mažas žmogus, ta ant grindų nukritusi pupa. Žmonija stringa, žmonija alksta, žmonija miršta, žmonija ritasi žemyn. Didelis nesąžiningumas žmonijos atžvilgiu, nusižengimas visai žmonijai. Bet ateina laikas ir Dievo teisybė visur yra įvykdoma. Kai mes atleidome, į dangų pakilo ereliai ir angelai. Viskas, kas buvo nemėgta ir atstumta, turi būti išmylėta, turi būti peržengtas orumas ir išdidumas. Kažkam neatiduota pagarba, meilė ir dėkingumas, galiausiai, turės būti atiduoti. Jūs norėsite pajudėti, o jūs negalėsite ir jūs būsite prie to sugrąžintas, atvestas.  Visus, kada nors užmegztus santykius, kiekvienas privalo išvalyti iš savo pusės pats – visus, su visais, visuose pasauliuose, visose inkarnacijose, su vietomis ir su žmonėmis:

„Aš gerbiu visus karminius kontraktus, kuriuos aš padariau, kad pažinčiau save, kaip Meilę. Kai dabar aš atleidžiu sau ir visiems tiems, su kuriais patyriau bet kokį išnaudojimą ar neteisingą galios panaudojimą, aš suprantu, kad šie karminiai kontraktai aukštesniame lygmenyje buvo padaryti su Dieviška Meile. Aš dabar paleidžiu šiuos karminius kontraktus, kai aš patiriu Dieviškos Meilės kelią, visiškai vertindama (s) save, kaip šventą Dieviškos Meilės liepsną.“

Savo mūsų evoliucinėje kelionėje mes turime, mes privalome (niekas nieko niekam neprivalo, tiktai sau pačiam) dirbti su visais lygmenimis ir centrais, įskaitant visus iki vieno, nė vieno nepaneigiant, neatmetant, neišskiriant ir neišaukštinant. Tik taip, mes galime subalansuoti ir harmonizuoti atskiras dalis į Visumą, kas yra prerekvizitas mūsų tolesnei evoliucijai, pakilimui ir sugrįžimui. Aukštutiniai centrai virš širdies, kaip tilto, ir žemutiniai centrai po juo turi būti atnešti į vieną šviesią nepertraukiamą tiesę su širdies centru. Su savo seksualine energija dirbama lygiai ir ne mažiau pagarbiai, kaip su savo dvasingumu/ sąmoningumu/ tuo, ką visuomenėje priimta vadinti morale. Tantriniai būdai yra sudėtinė praktika, kaip meditacija, kaip kitos praktikos su kitais lygmenimis. Teisimas turi išeiti, nes jis dabar ir ilgalaikėje perspektyvoje neduos jums jokių pasirinkimų. Jūs turite išmokti žiūrėti plačiai, būti atviru protu ir priimantys. 

Kai žmonija evoliucionuoja, daugybė siekiančiųjų išmintingai ieško atsakymų iš gilios praeities. Senovės Išmintis pakeičia dabartinius įsitikinimus. Atmetamos įsitikinimų sistemos, kurios suriša ir apriboja Sielą. Fizinio kūno lygmuo negali būti ignoruotas IR turi būti teisingai suprastas. Viskas yra gerai. Nėra nieko blogo. Tai yra tai, ką jūs galvojote, kad jūs žinote, ir tai, ko jūs nežinojote. Tai yra moteriškumas ir vyriškumas. Mes einame giliau į save pačius, kur mes esame jaunikis ir nuotaka, kur mes esame svajonės, kurios niekada nemiršta. Mes išmylime savo visą kūną, kiekvieną jo dalį. Galite daryti tai vienas, savo kambaryje. Nevengti, nesigėdinti, neslėpti, neapriboti, nekontroliuoti, bet – GERBTI, kaip tikrų tikriausiai Dievišką, ir išmokti, kaip tai valdyti, ir įvaldyti tai meistriškai.

Jūsų kūnas yra šventas indas, kurį jūs išvalote, kaip pagrindą jūsų Šviesos Kūnui, kuris yra esminis  jūsų evoliucijos įrankis, jūsų transporto priemonė šioje kelionėje. Neminint jūsų energijos, jūs turite pažinti, kas ir kaip veikia jūsų fziniame kūne. Tam tikra prasme, jūs esate vienas kito tarnas – jūs ir jūsų kūnas, tačiau ne taip, kaip jūs tai supratote ir praktikavote anksčiau, iki šiol. Anksčiau, jūs naudojote savo dievišką kūną, kaip jūsų ego tarną. Dabar, tai yra jūsų ego, kuris nusilenkia jūsų dieviškam kūnui. Tai yra jūsų aistros išgryninimas, jūsų seksualinės galios transformavimas į jūsų dvasinę kūrybinę energiją. Pagerbkite tai vienas kitame.

Pagerbkite vieni kitų aspektus, pagerbkite savo enegetinius „blokus“, emocijas ir praeities patirtis, pagerbkite savo priešus, atiduokite visiems pagarbą ir dėkingumą. Jūsų kūnas yra jungtis tarp Dangaus ir Žemės, turite jį išvalyti, harmonizuoti ir leisti sau pilnai manifestuoti didingumą jūsų paties, kaip Dieviškos Meilės Liepsnos, kuri apvalo ir transmutuoja viską, ko jums daugiau nebereikia patirti karminiame kelyje, kuriuo jūs ėjote, kad pažintumėte save, kaip Meilę. Kai ši graži liepsna aktyvuojasi sakralioje čakroje, aktyvuodama gražią oranžinę liepsną, ji paleidžia visus senus įsitikinimus ir teisimą santykiuose su vyrais ir moterimis, bei aktyvuoja Deivės Šviesos energiją jumyse. Kundalini energija švelniai juda per kiekvieną iš jūsų čakrų.

Kaip tai aktyvuojasi? Kai kylame savo vibracijoje, miegančios dvasinės energijos mūsų esybėje pradeda kilti aukštyn mūsų stuburo kolona, išvalydamos mūsų energetinę, mūsų čakrų – tai yra gyvybinių energetinių centrų, per kuriuos mūsų gyvybinė, gyvenimo jėgos energija teka – sistemą. Pakeltas miegančio Kūrėjo/ Kundalini energijos lygmuo aktyvuoja daugiau mūsų DNR potencialo gijų, pažadinant mūsų dvasines liaukas (kankorėžinę, hipofizės, hipotalemą, Aukštosios Širdies) ir išplečia mūsų sąmonę, kad mes vėl galėtume sugrįžti į savo esaties tiesą. Per valymosi procesą, kai „perinstaliuojama“ visa mūsų energetinė sistema, mes galime susidurti su sustiprintais baimės, nerimo, sutrikimo, depresijos lygiais, kai masinės sąmonės melas palieka mūsų energetines įsitikinimų sistemas. Mūsų užsimaskavusios savasties neautentiškumas išeina į priekį, kad būtų užlietas mūsų didesnio žinojimo Šviesa. Supratimas to, kas mums vyksta, atsidavimas procesui ir išlikimas nuolatinėje dėkingumo būsenoje – už galimybę alchemizuoti save per mūsų „švino“/ „tamsos“  transmutaciją į auksinę šviesą į mūsų pačių Kristaus Sąmonę – spartina mūsų evoliucinį pakilimo procesą.

Kundalini aktyvavimas yra mūsų miegančio potencialo panaudojimas. Kai Žemės vibracijos kyla ir mes nuolat toliau tęsiame, priimdami aukštas kristalines energijas iš Galaktikos Centro, Saulės, Fotoninio Diržo ir Vidinės Žemės, žmonijos Kundalini yra judinamas, „trigerinamas“, kad pakiltų ir išvalytų kiekvieną mūsų čakrų, kad Kundalini galėtų pakilti visu keliu iki karūnos čakros, kur mūsų aukštesnės dvasinės čakros aktyvuoja signalą nusileidimo mūsų Šventai Dvasiai/ Kristaus Savasčiai įžengti į mūsų kūnus. Kristaus sugrįžimas yra sugrįžimas aukštesnės Sielos, kuri gyvena aukštesnės vibracijos dimensijoje savo energijos laukuose. Aramėjų kalba „siela“ reiškia „kristų“. Tai yra mūsų Kristaus Savastis (Aukštesnė Siela), kuri susilieja ir įžengia į mūsų fizinius kūnus tobulu laiku, kai mūsų fizinės ir energetinės esybės apvalo savo vibracinius dažnius iki tokio laipsnio/ lygio, kur mūsų esybė gali pakelti – išlaikyti labai aukštas vibraciškai energijas mūsų tikrųjų savasčių/ tikrųjų aš, įeinančių į mūsų būtį. Šis procesas yra vadinamas Kundalini pabudimu.

Kundalini yra mieganti Kūrėjo energija, kuri guli mieganti kiekvieno žmogaus stuburo apačioje apsirangiusi, kaip gyvatė, šaknies čakroje. Dar vadinama Serpentino energija, Kundalini, yra apsivijusi šaknies/ pamato čakrą ir palaiko fizinį kūną jo materialioje išraiškoje. Tai – laukinė, nekontrioliuojama gyvenimo jėga, indų religijoje siejama su deive Šakti. Kundalini pakilimas išleidžia tamsų, arba neprijaukintą, moteriškumą. Iš esmės, visos gyvos būtybės ieško evoliucijos, tai yra patirties. Ji gali būti palaiminga arba priešinga, priklausomai nuo kelio, kuriuo mes einame. Pagrindas, šaknies/ pamato čakra, yra kiekvieno kelio pradžia ir parama ilgai kelionei tolyn, gilyn platyn ir aukštyn. Gyvenimo jėga, kuri yra visur aplink mus, į mūsų kūno sistemą įeina per mūsų karūnos čakrą ir keliauja žemyn į/ per mūsų pagrindo čakrą, ir vėl pakyla į viršų. Simboliškai, šis energijos judėjimas yra vaizduojamas, kaip besiranganti gyvatė. Mes matome ją, paslėptą už šiuolaikinės medicinos simbolio, kuriame dvi gyvatės yra apsivijusios apie lazdą, vadinamą kaducėjumi.

Kai Kundalini, kaip galinga ir dinamiška energija, pakyla, siekdama savo susijungimo su dievu Šyva, ji kyla mūsų stuburu aukštyn per mūsų čakrų sistemą, laisvai perskrosdama ir pažadindama kiekvieną iš čakrų palaipsniui arba sutikdama blokus – fizinius, emocinius ar psichologinius, mums nebetarnaujančius modelius. Jei savo kelyje Kundalini nesutinka blokų, ji kils mūsų stuburu, galiausiai susiliedama su energijomis iš apačios viršuje. Ši patirtis mus sujungia su Kosmine Širdimi/ Begaline Meile/ Visuotine Sąmone/ Kūrinijos Intelektu/ Dieviško Proto Karalyste, psichinėmis galiomis. Jei Kundalini savo kelyje sutinka blokus, jie yra išnešami į paviršių, į mūsų gyvenimą, kad mes galėtume juos išvalyti. Tame, kas yra išnešama mūsų akivaizdon, gali būti daug tamsos ir skausmo, kurie gali būti užstrigę mūsų kūnuose nuo labai seniai, todėl tai yra giliausias dvasinio gijimo, kitaip, apsivalymo, būdas, atveriantis plačias galimybes augti ir plėstis. Tai yra prieinama ir vyksta natūraliai su jūsų evoliucijos, vystymosi procesu, kada jūs sąmoningai įsijungiate į darbą su savimi, paremdami jūsų kūne vykstantį “trigerinimą“, aktyvuojamą, skatinamą senos, žemos vibracijos energijos valymąsi bei keldami savo vibracijas.

Paprastai sakant, darbas su Kundalini yra Šviesos išplėtimas kūno sistemoje, ją subalansuojant ir pripildant daugiau Šviesos. Yra liečiama seksualinė energija. Labai svarbu pažinti savo seksualinę energiją lėtai ir leisti viskam atsitikti natūraliai. Bet kokios pastangos naudojant prievartą gali tik užblokuoti energijos tekėjimą. Šį procesą mūsų kelionėse remia praktikos su savo kūnu ir energija, kaip joga, gimdos joga, tantriniai pratimai, gilus kvėpavimas, meditacija, meditacinis bėgimas, laisvos tėkmės šokis ir kiti. Visada svarbiausia yra klausytis, ką sako jūsų pačių vidinis vedimas, ir pasitikėti procesu be teisimo, kad kas nors, kas vyksta, yra „blogai“ ar „gerai“. Kai jūs išsineriate ir atsiribojate nuo senų įsitikinimų, jūs atpažįstate Mylintį žinojimą, Neutralumo būseną. Kai jūs iš naujo įvertinate savo įsitikinimus, jūs atveriate erdvę įsišaknyti Nušvitusioms mintims. Meditacija ir kvėpavimo pratimai, pirminiai dalykai, kurių mokomas mokinys Aukštojoje Dvasingumo Mokykloje, padeda nuraminti mintis iš žemiško pasaulio. Emocinio bagažo paleidimas išeina priekin. Kai savo proceso eigoje pasiekiate palaimos būseną – panerkite į ją, mėgaukitės jus pripildžiusia ir apsupusia Saulės Šviesa, pajauskite dieviško lietaus lašus.

Su Meile,
Viktorija
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Meilės dušas rugsėjui

*PAPILDYTA/ATNAUJINTA ŽEMIAU APAČIOJE

Rugsėjis ruošiasi būti reikšmingu daugelio iš mūsų kelionėse, ypač tų, kurie kyla ir su kiekvienu kvėpavimu renkasi Meilę. Šis papildomas rugsėjo atnaujinimas yra trumpas paremti rugpjūtį aktyvuotą ir dabar vykstantį procesą.

Kas įvyko šį rugpjūtį

Rugpjūtį kosmose įvyko amžių poslinkis, pasireiškęs ir mūsų planetoje. Kaip viršuje, taip apačioje. Pokyčiai, apie kuriuos mes ilgai girdėjome ir kurių link dirbome, dabar pradeda gausiai manifestuotis į fizines formas. Rugpjūtį patyrėme didelį energijos gūsį iš tyrų širdžių ir kelio rodytojų, kurie suėjo pagal susitarimą paremti didesnį vyksmą, kuris dabar iškyla mūsų pasaulyje. Tyros Meilės dažnių gausa nuplovė ir įsitvirtino moterų, vyrų, vaikų širdyse, kaip nebuvo patirta šimtmečiais.
 
Šie tyros Meilės dažniai pasiekė Žemę tiesiai iš Viso To Kas Yra Motinos, kad padėtų žmonėms paleisti prisirišimus, kurie vis dar kuria atskirties ir baimės pasaulį. Jie aktyvavo sąmonės kodus visų žmonių DNR, kad mes visi galėtume sugrįžti į tyriausius savo pačių aspektus ir įsilieti į Naujos Žemės – Ramybės, Meilės ir Vienio Žemės bendrakūrimą. Šie dažniai taip pat tarnauja paskatinti paleidimą didžiulių kiekių karminės skolos iš šio ir praėjusių gyvenimų, kurią vis dar nešėsi daugybė šviesnešių. Karminė skola užima didelę dalį žmonijos psichikoje ir auroje. Tai yra sunkus svoris ant protų ir krūtinių tyrų širdžių, kurie atidžiai darė savo vidinį gijimo darbą (daugybė kelio rodytojų nuo savo vaikystės), kad padėtų pakelti žmonijos sąmonę. Atlaisvinus tai, dabar mes turime gausiai erdvės, kurioje mes galime jausti ir patirti savo gyvenimus su aukštesniu supratimu, išmintimi, meile, kūrybine išraiška ir žaismingumu.
 
Dėl Šviesos tiekimo į mūsų sąmones paspartinimo, poslinkiai ir plėtimasis, kurie dabar vyksta mūsų realybėse, daugiau nebėra subtilūs, kaip anksčiau. Kai dalykai taip greit juda, vidinės ir išorinės distrakcijos (t.y. proto susitvarkymo su sunkumais ir visa kuo modeliai), kurios veikė praeityje, iškyla į paviršių būti mūsų pripažinti ir išspręsti. Daugiau nebėra ignoravimo. Mes matome tai ir mes išsprendžiame tai iškart, čia ir dabar, nieko nebekaupdami, nebeatidėdami, bet skrosdami tiesiai aukštyn ir į priekį. Didžiulis greitis ir akcelaracija.
 

Jeigu jūs pastaruoju metu patyrėte didelių sunkumų, žinokite, kad tai nesate jūs, o proto įsikabinimas senosios išlikimo ir grumtynių/ priešinimosi realybės. Vienintelis dalykas, kurio yra prašoma iš mūsų, patiriant sunkumus, yra paleisti poreikį ir įprotį viską kontroliuoti savo gyvenimuose. Metas paleisti tai. Kai mes paleidžiame įtemptą kontrolę, mes sukuriame ramią erdvę, kurioje mes galime įsitvirtinti Meilėje ir atjautoje visoms mūsų pačių dalims, kurios naudojo šiuos senus susitvarkymo modelius, kurie palaikė mus prisirišusius prie sunkumo realybės. Per tęstinę atjautą sau, kitiems ir pasauliui aplink mus, protui taps vis lengviau apkabinti Naująją Žemę ir visus gausius palaiminimus, kuriuos ji siūlo.

Ką atneša šis rugsėjis

Po intensyvios vasaros, pilnos kosminių bangų (ar vienos milžiniškos), be pauzės atsikvėpti, vien tik integruoti ir apdoroti, rugsėjis atneša ramesnes, bet ne mažiau stebuklingas energijas. Dėl to, kas įvyko rugpjūtį, įžengus į rugsėjį, kiekviename asmenyje planetoje pakyla Deivė, Dieviško Moteriškumo archetipas, kuri myli, pamaitina ir auksu paverčia viską, prie ko ji prisiliečia. Dabar ji daro savo buvimą juntamu kiekviename gyvenimo aspekte per laiką ir erdvę. Ji visada buvo su mumis kiekviename iš mūsų nuo pirmosios egzistavimo akimirkos ir tyliai palaikė erdvę mums atvykti iki šios dienos. Dabar ji yra čia ir tai yra šlovingas bendrakūrimas, kurį mes žaisime toliau nuo dabar!

Dėl didžiojo užmiršimo, kuris įvyko prieš tūkstantmečius, kaip žmonijos patirties dalis, kolektyviniame prote Deivė buvo užspausta ir cenzūruojama, kad nebūtų juntama ir pripažinta žmonijos, kaip Visko Kūrėja. Šios dienos yra mūsų užnugary. Giliuose širdžių kambarėliuose dabar vyksta šis virpinimas, aktyvavimas, kuris leidžia mums patirti, jausti, matyti, girdėti, ragauti, užuosti ir liesti sakralią Deivę viduje ir visur aplink mums tokiais būdais, kokiais tik gali prisiminti mūsų AŠ ESU būtis.

Dabar mes suvokiame, kad kuo labiau mes gerbiame Deivę viduje ir aplink mus, rinkdamiesi švelnumą, meilę, pagarbą, globojimą, maitinimą ir atjautą sau ir kitiems, tuo daugiau gausiais palaiminimais mes būsime maudomi. Kai tik Deivė mumyse yra pilnai pripažinta ir priimta, Meilės, ramybės, džiaugsmo, juoko, pilnatvės, laisvės, turtų, įkvėpimo, kūrybinės savirealizacijos ir stebuklų gausa seka toliau. Tad kada tik jūs pasijusite šiek tiek išsekę ir pavargę, kreipkitės į ir pakvieskite savo vidinę Deivę, kad ji jus atgaivintų iki pat šerdies.

Keli dalykai, kuriuos jūs galite daryti pagerbti savo viduje Deivės sugrįžimą Namo:

⦁    Mylėkite savo kūną, protą ir būtį tokiais būdais, kurie primena jums, kad taip darydami jūs pagerbiate Deivę
⦁    Išreiškite dėkingumą už savo kūną, nes kūnas yra Deivės pratęsimas fizinėje formoje
⦁    Išreiškite dėkingumą už savo penkis pojūčius, kuriais jūs patiriate gyvenimą
⦁    Išreiškite dėkingumą už dovanas ir išmintį, kurias Deivė jums kasdien duoda
⦁    Apsupkite save natūraliais gražiais gamtos garsais, muzika ir vidine jūsų AŠ ESU būties tyla
⦁    Apsupkite save natūraliais gražiais kvapais – gėlėmis, augalais, eteriniais aliejais
⦁    Apsupkite save spalvomis, kurios pažadina jumyse ramybės, džiaugsmo, laisvės, meilės ir atjautos pojūčius
⦁    Jauskite gydančią gamtos tekstūrą po savo pėdomis, su savo rankomis ir kūnu
⦁    Valgykite ir gerkite maistą, kuris maitina jūsų Deivę tokiais būdais, kurie patvirtina ir praturtina jūsų gyvenimą
⦁    Sakykite „Taip“ Visatos kvietimams patirti nepatirtus nuotykius jūsų gyvenime

Virš hierarchijos

Kai Deivė/ Dieviška Meilė dabar pakyla visuose žmonėse, visos senosios sistemos ir ideologijos pradeda išsisklaidyti, padarydamos vietos iškilti naujiems buvimo ir gyvenimo būdams, kurie skatina įtraukimą (priešingai, nei atskirtį), kurio žmonija mūsų pasaulyje pilnai nepatyrė tūkstantmečius. Mes jau galime matyti vykstant to apraiškas, tačiau dalykai pradės pasislinkti dar didesniu tempu.

Kiekvienam yra svarbu priimti ir suvokti, kad kai mes vystomės, vystosi ir dvasinė sritis, ir hierarchija daugiau nebeturi vietos dvasinėse karalystėse. Mes turime tiesioginį priėjimą susijungti su tyriausia Šaltinio energijos forma, be poreikio atduoti savoo galią, kęsti sunkumus, kovoti ar pritemdyti savo pačių Šviesą dėl kieno nors kito. Tai taip pat apima suvokimą, kad mums daugiau nebereikia siekti pritarimo ir patvirtinimo iš jokių mokytojų, guru, vedlių, senolių, šventųjų, angelų, Pakylėtųjų Meistrų ir kitų Šviesos būtybių, kurie yra čia tik tai tam, kad padėtų mums prisiminti savo pačių Dieviškumą – jie yra aspektai Savasties kiekviename iš mūsų.

Tikrosios Šviesos būtybės niekada nenori, kad mes atiduotume savo galią, kaip žmonija darė tūkstantmečius. Jos pasirodo mums tam, kad paremtų mus susigrąžinti savo galią ir įgalinant save stovėti savo Meilės ir Tiesos galioje. Deivė ir visos kitos aukštesnės būtybės nori, kad mes prisimintume, jog mes visi esame lygūs, ir kad mes turime tokius pat gebėjimus ir dovanas, kaip jie, kuriomis mes galime dalintis su kiekvienu kitu. Šita žinutė yra įlieta dažniais, aktyvuojančiais ir įgalinančiais mūsų sąmonę tokiais būdais, kad mums primintų šviesti savo Šviesą taip galingai ir ryškiai, kaip tik mes trokštame, paleidžiant poreikį ir įprotį kada nors kam nors atiduoti savo galią.

Pergalinga šventė

Rugpjūtį įvykęs poslinkis buvo pergalingas, nes jis pažadino žmonijos širdį kiekviename vaike, vyre, moteryje ir visose kitose būtybėse ant planetos, kad jie priimtų šitą palaiminimą. Netgi tie, kurie veikia, skatindami atskirtį ir baimę, ir veikia iliuzijoje, gavo šitą dievišką aktyvaciją. Smagumas prasideda, taigi, pasiruoškite! Ateinančiais metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis jūs sparčiai nersitės iš tų savo aspektų, kurie daugiau nebederi su Širdyje įcentrinta Naująja Žeme, kurią mes jau įtvirtinome trečios dimensijos realybėje.

Dabartinis imperatyvas visiems yra viskam ir bet kam, ką mes matome vykstant, siųsti Meilę ir atjautą, net jeigu tai nesiderina su mūsų vertybėmis ir gyvenimo būdu. Matyti Dieviškumą kiekviename ir viskame yra dovana, kuria mes galime pasiūlyti žmonijai – nuolat ir visada. Tai yra tai, kam mes atėjome. Tai buvo aukštasis įsakymas ir mes žinojome, kad mes galime su juo susidoroti. Mes esame Tie, kurių mes laukėme.

Be viso to, toliau visą dėmesį telkiame į savo minčių, žodžių ir veiksmų tyrumą, t.y. detoksikaciją, paleidžiant senas emocines naštas ir iliuzinius ego sluoksnius, tokiu būdu toliau puoselėjant ir kuriant savo Šviesos Kūnus, nepamirštant gerbti ir rūpintis savo fiziniais. Viskas yra susiję. Tik palaikydami savo kūnų švarumą ir vidinį balansą, mes galime perleisti per save Šviesą, aktyvuoti ir įtvirtinti 5D realybes bei įgyvendinti savo dieviškas užduotis, kurias mes pasirinkome čia atlikti, net jeigu kai kuriems tai yra tiesiog būti su savo būtimi. Nesvarbu, kuriame etape, atsidavimas pastoviam vidiniam darbui yra būtinas, prisimenant, kad kantrybė yra geras mokytojas. Jokio skubėjimo ten, kur drugelis bręsta kokone.

PAPILDYMAS – ATNAUJINIMAS
 
Rugsėjis yra 9-tas visuotinis mėnesis. Rugsėjo 9 d. – Jaunatis. Kelioms ateinančioms savaitėms aktyvuojamas ir atveriamas „9:9 portalas“. 9 numerologijoje yra paskutinis skaičius ir apima visų prieš tai buvusių skaičių energiją. Tai yra užbaigimo, pabaigų ir transformacijos skaičius.
 
Prieš kelias dienas buvo aktyvuotas naujas portalas. Energija yra pilnai veikianti. Stebėkite procesus, kurie vyksta jumyse/ jūsų energijos lauke šiomis dienomis – viskas yra įtakojama ir susiję tarpusavyje. Į Žemę įeina ir mus pasiekia stiprūs soliariniai vėjai. Plazminė-fotoninė šviesa užlieja viską, įskaitant kiekvieną jūsų ląstelę. Vyksta DNR aktyvacija, „gyvenimas“ pradeda vibruoti greitesniu dažniu, išleidžiami aukštesni dažniai, atrakinami kodai, suaktyvėja “simptomai“; galimi: didesnis jautrumo pojūtis, neramumas „dėl kažko“, irzlumas, nervingumas, iškylančių emocijų gausa, širdies palpacijos, elektriškumo pojūčiai ties viršugalviu (karūnos čakra), letargiškumas/ miego norėjimas, išsekimo pojūtis/ energijos nebuvimas kūne aktyviai išraiškai išorėje (vyksta vidinis procesas, energija sutelkta integracijai-apdorojimui viduje), sunkumas sufokusuoti dėmesį, galvos sukimasis, laiko pradingimas/ „atsijungimo“ pojūtis, miego sutrikimai/ negalėjimas užmigti/ keisti, bizariški arba labai aiškūs sapnai, gerklės/ skydliaukės/ kvėpavimo/ kosėjimo dalykai, migrena/ galvos užspaudimas/ sinusai, cukraus norėjimas (jei nepadeda saldūs vaisiai, padeda juodas šokoladas)… ir kt. simptomai.
 
Šie soliariniai vėjai, kurių aktyvumą/ intensyvumą patyrėme visą vasarą ir kurių dar yra tikimasi, sukelia pokyčius Gamtoje (uraganus, tornadus, žemės drebėjimus, vėjo audras, vulkanų išsiveržimus…) ir taip pat sukelia staigius poslinkius energijos lauke aplink mūsų esatį, kurie tiesiogiai veikia mus psicho/ fiziologiškai (mūsų mentalines, emocines, fizines reakcijas). Pakilimo procesas yra visas apie širdies čakros aktyvavimą (paleidimus ir atnaujinimus; kai ego kumštis nebegali laikytis ir yra išleidžiamos ilgai kauptos emocijos – senos energijos sankaupos), DNR perkodavimą ir neišvengiamą sąmonės pokytį-poslinkį-kilimą į aukštesnius dažnius, kurie rezonuoja su Motinos Žemės Sąmone. Naujos Žemės/ Gajos Sąmonė yra subalansuota su Dieviško Moteriškumo energija. Kad harmoningai tekėtume su šiomis kosminėmis energijomis, svarbu sulėtinti, ilsėtis, gerti švarų vandenį ir maitintis geros energijos maistu, ypač atidžiai atsirinkti viską, kuo maitinamės visuose lygmenyse (su kokiais dažniais susijungiame). Klausykitės giliai viduje savo kūno ir rinkitės, kas jus geriausiai remia.
 
Anksčiau ar vėliau visi turės pažiūrėti į šitą evoliucinį/ pakilimo procesą rimtai, nes tai vyksta – su mumis ar be mūsų. Ciklo pabaiga yra čia ir jau dabar galima justi kažką naują, spurdant prasiveržti. Šiam portalui praėjus, mes toliau statysime Naują Žemę, nes senoji yra užbaigta, mes su tuo užbaigėme ir nebegalime ilgiau likti savo iliuzijoje ir matriksos meluose. Dabar mes ištrūkstame ir pirmą kartą atmerkiame savo akis galimybėms ir tiesai. 26,000 metų žmonijos skausmo ir kentėjimo ciklas yra užbaigtas ir yra laikas paleisti. Padarius žingsnį/ vidinį pasirinkimą, toliau kelyje nebėra taip baisu/ sunku, toliau jūs tik stiprinate savo drąsą ir tikėjimą pasirinktu keliu ir šiuo visuotiniu evoliucijos procesu.
 
 
2017 m. gruodį įžengė Saturnas, valdantis Ožiaragį, ir nuo tada mes buvome jo mokomi apie disciplinos svarbą ir daryti tai, ką reikia, kad darbas būtų atliktas. Kai Saturnas buvo retrograde, tai buvo vidinis procesas, stiprinant savo ryžtą ir būnant nuosekliems savo įsipareigojime sau ir savo tikslų užbaigimui. Dabar Saturnas pajudės tiesiai ir mes pradėsime matyti, kaip mūsų sunkus darbas sunokina derlių.
 
Ši Jaunatis bus šviežus startas, kur mes pradėsime pilnai įkūnyti savo Aukštesniuosius Aš. Rugsėjis – Mergelės ženklas simbolizuoja širdies, proto, fizinio kūno, emocinio kūno ir dvasinio kūno tyrumą. Mes išvalome paskutinius „voratinklius“ – dalykų, asmenų, įsitikinimo sistemų ir istorijų linijų, kurių daugiau mums nebereikia.
 
Nuo to pabėgti dabar neįmanoma, nes senos laiko juostos nebegzistuoja ir mes matysime, kaip greitai atkris visi dalykai, kurie nėra sulygiuoti, o taip pat mūsų kūnai daugiau nebepriima žemesnio tankio energijų/ toksinų ir turi būti išvalyti, kad mes galėtume absorbuoti šią Šviesą. Iš kiekvieno dabar yra reikalaujama absoliutaus nuoseklumo ir sąžiningumo sau pačiam. Naujoje Žemėje negali egzistuoti niekas, kas yra nesąžininga. Motinos numerologija yra skaičių kombinacija 999 – ji yra Alfa ir Omega. Galutinė jos misija yra visiškas tamsos išnaikinimas (kulminacijos taškas yra atėjimas iki galvos).
 
Pamažu, (atsimename, kad visos planetos yra aspektai mumyse) palieka užnugaryje romantišką ir “pasiskraidymo ore“ periodą Svarstyklėse, savo namų ženkle, ir neria gilyn, perėjus į Skorpioną. Čia ji imasi giliai pažvelgti į savo vertybes ir mokosi atskyrimo (“Ar tai rezonuoja su mano Siela?“, “Ar tie dalykai, kuriuos mes vertiname yra reikšmingi, ar paviršutiniški?“). Skorpionas tai suras – jis nieko kito nesieka, kaip tik gelmės, paviršutiniški dalykai jo nejaudina. Mes tai patirsime per save artimiausiais mėnesiais. Per šitą laiką mes taip pat galėsime manifestuoti savo giliausius troškimus.
 
 
Rugsėjo 11 d. Marsas įžengs Vandenį
 
Vandenis valdo kolektyvą, technologijas, ateities patobulinimus ir globalinę sąmonę. Dabar mūsų energija bus sutelkta į visus būdus, kaip mes galime patobulinti visos žmonijos gyvenimus. Vandenis vertina visumą labiau, nei save, o tai yra vienio sąmonė ir nauja realybė. Visi, kurie yra susitelkę į savi-svarbą ir yra energijos ėmimo (ne jos generavimo) energijoje, daugiau neberezonuos su energijomis Žemėje, nes joje įvyko energetinis amžių poslinkis, transformacija. Kai šita energija pajudės į piekį, mes jausimės motyvuoti išbandyti naujus dalykų darymo būdus bei iš-žengti iš „dėžutės“ (kitaip, t.y. 3-dimensinio proto matriksa).
 
Rugsėjo 22 d. Merkurijus įžengs į Svarstykles, Rudens Lygiadienis
 
Šiame taške mes gebėsime geriau komunikuoti ir būsime atidesni. Svarstyklių energija labai gražiai išreiškia save per didesnę atjautą, meilę ir vienybę, ji yra visa apie santykių su kitais tvirtinimą ir rūpinimąsi kitais. Ši magiška energija parems žmoniją būti dėl kitų ir susivienyti, priešingai, nei būti atskiriems ir teisti kitus.
 
Rudens Lygiadienis yra svarbus portalas ir visada intensyvios Motinos energijos laikas (mano pasidalinta šiek tiek infomacijos prieš kelis metus: „Rudens Lygiadienis“). Lygiadienis taip pat reprezentuoja tobulą balansą tarp dienos ir nakties. Dabartiniame taške Žemėje mes jau esame pasiekę subalansuotas harmonijas ir įžengiame į pasaulį vienio sąmonės, kur mes suprantame, kad visi yra vienas („Kas yra tavo viduje, yra mano viduje; atskirtis yra iliuzija“).
 
Rugsėjo 23 d. Svarstyklių sezonas
 
Saulė pajudės į Svarstykles; suintensyvės partnerysčių, meilės ir grožio energijos. Svarstyklės visada žiūri į šviesiąją gyvenimo pusę ir mato pasaulį šviesų, priešingai, nei tamsų, dėl to jie gali “užsidėti rožinius akinius“, bet Venera Skorpione tai subalansuoja, atnešdama į tiesą, nesvarbu, kokia “bjauri“ ji atrodo.
 
Per visą rugsėjį žmonija patirs nemažai chaoso ir atskleidimo ir bus gyvybiškai svarbu visiems išlikti susitelkusiems į sprendimų kūrimą, ne į problemas. Tamsa turi išlysti į šviesą, kad būtų paleista, daugiau nėra ko jos laikytis, tamsios dienos pasibaigė ir Motinos energija yra įtvirtinama Naujoje Žemėje (Rojuje Žemėje). Tik tie, kurie gyvens širdimi ir meilėje, paveldės šią planetą. Niekas, esantis žemesniame dažnyje arba gyvenantis prote, negalės susiderinti su/ adaptuotis prie didžiulio kiekio energijų, kurios ateis per šį mėnesį. Vien tik mylėtojai, davėjai ir tie, kurie yra širdyje, galės rezonuoti su Naujos Žemės dažniais.
 
Rugsėjo 25 d. Pilnatis Avine
 
Avinas valdo „savajį aš“, mūsų asmenybę, tapatybę (identitetą). Jis yra karys, vedlys ir iniciatorius. Jis imasi atsakomybės ir atlieka dalykus be baimės. Dabar mes paleisime visus prisirišimus prie etikečių ir klaidingų tapatybių. Mes iš tikrųjų esame dieviškos būtybės, kurių neapibrėžia mūsų fiziniai kūnai ir programuotos asmenybės. Mes esame mūsų yra Sielos esmės, gyvenančios avataro viduje.
 
Šita Pilnatis sudegins visas „idėjas“ apie tai, kas mes esame, nes mes įžengiame į visiškai naują kelionę – mes įkūnijame savo aukštesniuosius aspektus. Taip pat mes paleidžiame žemesnius Avino aspektus – karą, žiaurumą, pavydą, savi-svarbą. Daugiau nebebus priimtinas žalos darymas kitiems ir kitų destrukcija.
 
Rugsėjis 30 d. – Plutonas
 
Apie 6 mėnesius Plutonas buvo retrograde Ožiaragyje, nuplėšdamas visus apribojimus ir sienas, kurias mes patys pastatėme aplink save. Mes esame beribiai ir galingi meistrai. Plutonas griovė visas nustatytas kontrolės ir „galia-virš“ realybes, daug transformacijų vyko viduje ir „už scenų“. Dabar Plutono kryptis yra tiesiai ir visos sistemos išeina. Mūsų vidinė galia dabar yra nukreipta išorėn ir realybėje vyksta poslinkis. Kad būtų atgimimas, turi būti mirtis – feniksas pakyla iš pelenų.
 

Galingo Tikėjimo, gražaus brendimo ir derliaus ir iki kito karto.

Širdimi ir Meilėje,
Viktorija

*Astrologinėje pusėje pasiremta Archeia Aurora, su dėkingumu/pagarba.

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Kaip mes įgyvendiname savo Naujos Žemės Viziją ir naujas realybes?

Savo ieškojimų pradžioje žmogus, nežino, kas yra tai, ko jis ieško. Jis gerai žino, ko jis nebenori patirti, bet pasirinkimų gausoje ne kiekvienam yra lengva išsirinkti ir apsispręsti, ko jis nori. Kaip sako senovės Havajų išminčių Kahunas išmintis, viskas šiame pasaulyje ieško balanso ir ieško meilės. Žmogus jau patyrė žmogiškos meilės skonį ir žino, kas tai yra, bet tai nepatenkino jame pirmapradžio meilės troškimo – žmogus toliau ilgisi ir ieško – ieško tikros, didesnės meilės patirties.

Besąlyginė Meilė skiriasi nuo to, kas yra meilė pagal žmogišką supratimą. Tai yra tyra Dieviška Energija. Tai yra aukščiausio dažnio Meilės energija Visatoje. Vienintelis būdas ateiti į jos patirtį yra keliant vibracijas. Tik keliant vibracijas, yra įmanoma kilti sąmonės skalėje aukštyn Pakilimo kolona ir per sąmonės pluoštus, dimensijas, lygmenis. Kad pakiltume aukštyn, kur susijungiama su Dieviškos Besąlyginės Meilės dažniu, yra reikalingas ego nebuvimas ir tyra intencija,  tai reiškia, tanki energija turi būti paleidžiama, sena energija turi būti išvaloma ir perdirbama, ir kylant yra išgryninama. Kad ši vibracija būtų įkūnyta Žemėje, kūnas turi būti paruoštas priimti šią energiją, visiškai išvalytas nuo žemesnio dažnio vibracijų. Kad šita sąmonės būtų išsaugoma ir gyvenama Žemėje, yra būtinas pastovus vidinis darbas su savimi, nuolatinis valymasis ir darbas toliau su savimi, kad mes galėtume toliau plėstis sąmonėje, susijungti su vis aukštesniais dažniais ir įkūnyti vis aukštesnes sąmonės būsenas. Savipriežiūra yra svarbi – jei mes kompromituojame savo kūną, mes negalime palaikyti tos sąmonės.

Tik ką gimęs žmogus išlaiko ryšį su savo Aukštesniuoju Aš iki tam tikro amžiaus. Aukštesniojo Aš rankose yra mažojo žmogaus gyvenimo planas ir lemtis. Jei vaikas išlieka ištikimas savo slaptam draugui, jis gali keliauti tiesiai savo gyvenimo keliu, su savo Sielos vizija, taikliai į savo tikslą. Nuo ko sunku apsisaugoti daugumai Sielų, atėjus į vaiko kūną pas biologinius tėvus Žemėje, tai nuo tėvų ir aplinkos lūkesčių, genetinio ir socialinio programavimo, įtakos. Jei Siela nėra patyrusi ir stipri, visa tai išmuša vaiką iš jo tikrojo Kelio vėžių ir grakštaus keliavimo per gyvenimą. Kuo daugiau vaiką “muštravoja“, kontroliuoja ir auklėja kiekvienas pagal savo supratimą, tuo vaikui sunkiau susivokti savo tiesoje ir išsigryninti iki jo savasties. Tik ilgametis įdirbtas ryšys su Aukštesniuoju Aš ir sąmoningi tėvai gali vaiką išgelbėti ir paremti jį sėkmingai vystyti jo įgimtus, atsineštus talentus ir sugebėjimus, padėti jam tapti tuo, kuo jis atėjo tapti. Savirealizacija pagal įgimtus, natūralius gebėjimus visada dovanoja pačiam žmogui ir kitiems žmonėms didžiausią gerovę. Vienais didžiausių iššūkių visiems šioje kelionėje tampa užduotys „neprarasti savo tono“ ir „būti drąsiu stovėti savo tiesoje ir galioje“ – kiekvienas turi dainuoti savo dainą, kad būtų surastas.

Kadangi Siela ateina į Žemę mokytis, augti ir evoliucionuoti, iššūkiai, visgi, yra patiriami, dauguma jų neišvengia. Kuo Siela/ Aukštesnysis Aš (tai nėra tas pats) turi didesnius uždavinius Žemėje, dažniausiai tuo yra sunkesnė žemiška patirtis, jei tai nebuvo pereita praeituose gyvenimuose. Patarlėje: „Lenk medį, kol jaunas“ yra daug tiesos, lygiai kaip posakyje: „Kuo stipresni vėjai, tuo stipresnis medis.“ Per savo pamokas Siela mokosi tapti stipri, išlikti tyra Meile, kuria ji yra, pasiruošia stipresniems vėjams gyvenime ateityje. Aukštesnysis Aš viską žino, ką mažam vaikui teks nueiti ir patirti kelyje ir perduoda jam kodus, informaciją, kaip kurioje situacijoje elgtis, kas ką reiškia ir kaip kam pasiruošti.

Tam tikrame taške yra patiriamas lūžio momentas, kai dažniausiai po stiprios traumos, kiekvienam savos, protas užsidaro, atsitveria, kad apsisaugotų. Užmiega sąmonė. Ryšys su Aukštesniuoju Aš nutrūksta, žmogus nebegali girdėti savo vedimo, atsiranda pasimetimas ir labai lengva tuo metu iškrypti iš kelio. Bet viskas tarnauja Sielai ir kiekvienoje „klaidoje“ yra priežastis. Priklausomai nuo to, kaip ilgai miegama ir žmogus klaidžioja arba pasiruošęs toliau uoliai ieško, laikantis vidinio žinojimo, ir per trumpiausią laiką iš naujo pažadina save. Dabar jau paaugęs žmogus vėl nubunda tame suvokimo taške,  kuriame jis užsnūdo. Jis laiko savo rankose siūlo galą ir vėl tęsia savo kelionę toliau. Jei Siela turi tokį tikslą, ego yra savo vietoje, ir niekas nepamaišo iš aplinkos, žmogus per darbą su savimi gali įkūnyti savo Sielą ir vėl atsistoti ant savo dviejų kojų, laimingas, kad nubudo iš naujo sapne iš sapno ir sveikas išėjo iš to nelengvo ir tamsaus etapo, alegoriškai vadinamo „mūšio lauku“.

Žmogus, turintis vidinį žinojimą, prisiminimą, kad yra atėjęs tarnauti žmonėms, yra sau ištikimas, nepaisant jo aplinkos požiūrio. Jo gali niekas neparemti Žemėje, jis yra įgalintas iš vidaus savo Sielos, jis yra ištikimas savo Vizijai, ir sutelkia savo pasirinkimus ir laiko bei energijos investiicijas tik į tuos dalykus, kurie jį veda vis arčiau jo tikslo. Tam, kad  žmogus turėtų priėjimą prie savo Aukštesniojo Aš ir galėtų girdėti jo vedimą, turi būti vibracinis pakilimas, kuris leidžia susijungti su (girdėti) tuos dažnius. Jei to nėra, žmogus turi pakelti savo vibracijas, kad galėtų atpažinti ir girdėti tuos kuždesius įvairių dažnių pilnoje erdvėje, susijungti su savo paties Aukštesniuoju vedimu. Stipriam ryšiui palaikyti Žemėje yra būtinas atsiskyrimas ir laiko leidimas tyloje. Tie žmonės, kurie dažniausiai gyvena ir vaikšto po vieną, geriausiai leidžia laiką su savimi, geriausią kompaniją jie turi savo viduje. Jie mėgsta muziką, bet jiems gražiausia simfonija groja tyloje.

Kol esame mažu žmogumi, mes bendraujame su savo Aukštesniuoju Aš, kaip su savo Vyresniuoju, Mokytoju, Vedliu. Jei uoliai keliaujame savo augimo kelionėje ir kylame sąmonės laiptais evoliucinėje skalėje, mes atsiduriame taške, kai vaizdas apsiverčia aukštyn kojom, ir mes tampame Vyresniuoju, Mokytoju, Vedliu, kuris bendrauja su savo mažuoju žmogumi. Mes patys klausiame savęs, mes patys duodame sau atsakymus, mes patys edukuojame save, ir mes patys save mokome, mes patys perstumdinėjame kaladėles mūsų realybėse, mūsų kosmoso karkase, matriksoje, generuodami savo trokštamas naujas realybes energetiniuose planuose, kuriuos atėjus dieviškam laikui įtvirtiname į Žemę. Jeigu koks nors kitas žmogus mus moko arba mums duoda nurodymus, nesvarbu, kas jis toks yra – mūsų mama, dėdis, sūnus, brolis, uošvienė… – nesvarbu, kur jie yra savo kelionėse, mums toje akimirkoje jie yra mūsų Aukštesnysis Aš. Mūsų Aukštesnieji Aš yra tame pačiame lygmenyje. Jei nenorite, kad jums kas nors nurodinėtų, aiškintų, mokytų, ir t.t., užimkite šitą vietą pats. Mes sutvarkome savo realybes taip, kad mes nebeturime žmonių, kurie kištųsi į mūsų realybes, mes taip išvalome iš vidaus, kad patys esame valdovai savo realybėse, stebime visas energijas ir žinome viską, kas mūsų lauke vyksta. Aukštesnysis Aš visada veikia iš meilės ir pagarbos vietos. Jei aš sulaukiu iš kieno nors bet kokio komentaro apie mano realybę, aš suprantu, kad aš esu kažko neišvaliusi, kažkur savęs nepagerbiau, neapkabinau pilnai kažkokio savo aspekto, jei man tai pasakė kitas. Jūs nenorėsite, kad jus varinėtų, jūs pas kitus ateisite iš pagarbos vietos, iš savo Aukštesniojo Aš vietos. Kai jūs tampate savo Aukštesniuoju Aš, jūs tampate kitų Aukštesniuoju Aš.

Žmonės susitelkia į išorinius dalykus ir ilgai nagrinėja, nagrinėja. Kiek daug informacijos galima rinkti? Esmė yra daryti kažką su tuo informacijos kiekiu, kurį tu jau turi. Kitaip, tai tėra informacijos rankiojimas. Dauguma renka informaciją. Nuo to mes tampame labiau apsišvietę, bet tai neduoda patirties grožio. Tai tik – ego maitinimas, kuris įkalina sukimęsi užburtame rate. Pavyzdžiui, jei kas nors kasdien susitelkia į mitybą, ir skiria tam savo „kiauras dienas“, kad „pakiltų į kosmosą“ arba įgytų nušvitimą, svarbiausias dalykas virš viso to yra, ko jūs tuo siekiate, dėl ko jūs tai darote, koks jūsų tikslas? Viskas priklauso nuo mūsų intencijos ir motyvų – tai apibrėžia mūsų energiją ir nustato pritraukiamą rezultatą. Visa kita yra to eigoje papildomai remiantys dalykai, bet viskas prasideda nuo energijos, nuo vibracijos mumyse. Energija arba yra, arba ne. Tai nėra tik žinojimas ir supratimas. Kai tai yra patirta, tai tavyje gyvena, kitas natūralus žingsnis yra dalijimasis. Kitaip nebūna. Taip veikia gyvenimo jėga.

Kai mes ateiname į penktos dimensijos gyvenimą Naujoje Žemėje, mes gyvename labai skirtingą gyvenimą, nei tridimensinio pasaulio žmogus. Mūsų realybės yra kardinaliai skirtingos ir nebėra nieko panašaus į tai, kaip mes gyvenome 3D. Kai mes palikome 3D, mes palikome tą pasaulį amžiams, visiems laikams, nėra kelio atgal, mes daugiau niekada į jį nesugrįšime.

Kiekvienas pasirenka savo prioritetus ir savo tikslus gyvenime. Kiekvienas gauna tai, ko jis nori, tai, ką jis nuolat kuria dabarties akimirkoje, akimirka po akimirkos, savo mintimis, žodžiais ir veiksmais, kitaip, į kur, kaip ir su kokia intencija jis kreipia savo energiją. Mes visi turime skirtingas misijas: vienų misija apsiriboja ties tarnyste savo biologinei šeimai ar giminei, kiti – galaktines misijas. Kai kurie iš mūsų turėjome šventus įsipareigojimus kolektyvui ir atėjome į Žemę su vienineliu tikslu – realizuoti savo misijas. Aš nesilaikiau kitų prioritetų, paleidau visas žmogiško gyvenimo galimybes, viską, kas man tekėjo iš rankų, kai šitas visada liko. Daug pamokų mes išmokome savo ankstesniuose gyvenimuose ir šįkart darėme kitą pasirinkimą – mes nėjome gimdyti ir auklėti savo vaikų, kol mes patys savęs viduje nepažinome, mes neieškojome vyro/ žmonos, net jeigu mes peraugome visuomenės nurodytus „terminus“  – mes darėme pasirinkimą gyventi arba su savo tikruoju žmogumi, arba su jokiu. Abrahamas Hiksas sakė: „Mes pritraukiame mylimuosius iš savo energijos lygmens. Skirkite laiko pakelti savo vibraciją ir pritrauksite iš aukštesnės vibracijos. Jeigu norite gyventi laimingai visada po to, išmokite valdyti savo emocijas ir padarykite džiaugsmą savo svarbiausia patirtimi. Taip daug labiau tenkinantis yra patekti į palaimingą vietą ir pritraukti palaimingą asmenį ir gyventi palaimingai visada po to, negu būti negatyvioje vietoje ir pritraukti negatyvų partnerį ir tada bandyti tapti laimingu iš tos negatyvios vietos.“

Mes pasirinkome apvalyti savo kūną, energiją ir išmokome gyventi vieni, patirdami aukštesnius malonumo ir palaimos lygmenis dieviškoje bendrakūryboje. Aš pasirinkau būti susiliejusia, būti viena su savo pačios autentišku aukštesniuoju vedimu ir nuolat girdėti visatą savo kūne. Mano didžiausia užduotimi buvo išmokti kuo geriausiai pasirūpinti pačia savimi, kad galėčiau kuo geriausiai atlikti savo misiją, pasitarnaudama kolektyvui pagal savo geriausius sugebėjimus, nes tai, ką aš iš savo pusės turiu perduoti, kad kolektyviai galėtume visi galingai judėti į priekį, susilygiavę su dabartiniu Žemės ir žmonijos evoliucijos procesu, galėjo/gali ateiti tik per mane ir iš manęs. Jei aš nebūčiau pagerbusi/ nepagerbčiau savęs, savo vidinio žinojimo, savo tiesos, aš nebūčiau galėjusi realizuoti savo misijos. Man tai būtų tolygu skaudžiausiai mirčiai. Todėl aš nuolat savo energiją sutelkiu ir dėmesį sąmoningai kreipiu į tai, ką aš esu čia realizuoti dabar, aš pašalinau iš savo lauko distrakcijas ir susikūriau savo realybę taip, kad galėčiau būti maksimaliai susitelkusi į savo misiją ir padaryti dideles transformacijas ir šuolius. Tai tik mano pasirinkimas, kiti renkasi kitaip ir visaip yra gerai.

Kai mes įkūnijame savo aukštesnius aspektus, mūsų energija vibruoja kitu dažniu. Viskas, prie ko mes prisiliečiame, pavirsta auksu. Atskirkite dažnius, kurių jūs klausotės. Atskirkite dažnius, su kuriais jūs susijungiate. Atskirkite patirtis, kurias jūs gaunate. Kiekvienas gali pritraukti tą dažnį, koks dažnis yra jo viduje. Jūs neateisite šito skaityti anksčiau, nei jūs esate pasirengęs priimti šią informaciją. Jei vibracinis dažnis yra žemas, pagal traukos dėsnį mes galime pritraukti tik žemus dažnius, mūsų vidinės ausies nepasiekia aukštesni, ir mes nepatiriame aukštos vibracijos patirčių, kai mes pakeliame savo vibracijas, mes susijungiame su aukštesniais dažniais, pasikeičia mūsų realybė, mūsų patirtis. Kuo aukštesnė yra mūsų vibracija, tuo daugiau aukštesnių dažnių mes galime girdėti garsiniame diapazone. Paprastas pavyzdys: mes visi vienu metu vaikštome po tą patį miestą, tai, ką girdi vieni, yra mašinų ratų cypimas, kiti – barnį, treti – simfoninį orchestrą, ketvirti – bažnyčios varpus, penkti – vėją ar medžių lapų šnaresį. Norite aukštesnės patirties – kelkite savo vibracijas. Paleiskite teisimą, etiketes ir klausykitės; kai vaikštote gamtoje, lauke, namuose, klausykitės. Jei norite įprasti, galite įsigyti ausų kimštukus ir klausykitės dažnių viduje (aš taip nebandžiau, bet man taip rekomendavo draugas bėgikas).

Matysite, kaip jūsų nauji vaikai ir paaugliai, ypač jei sąmoningai ugdysite, nesunkiai susijungs su šia kvantine sąmone ir jie toliau bendrai kurs Naują Žemės pamatą, nes jie neturi ego, nes jie neveikia iš proto, bet iš Sielos jėgos. Besąlyginė Meilė nėra tik žodžiai, kurie gali ateiti iš proto lygmens. Tai yra kitas energijos dažnis, kita vibracija, kita patirtis, kitos galimybės. Mes Naujoje Žemėje tarnaujame, kaip Šaltinio tyrumas, jokio ego. Mes duodame iš gausos, mūsų realybėse nėra trūkumo, mūsų kūryba ir dalijimasis yra paremti tyrumu, pagarba, rūpesčiu. Mes neateiname iš “mano“, mes dalijamės ir mes remiame. Mes neleidžiame baimės, pavydo, savanaudiškumo energijai įeiti, mes tai išvalome, mes išvalome atskirtį savyje, kad kiti suprastų ir matytų, jog galima tai išvalyti ir pakilti pačiam, kad tai mes patys kuriame savo realybes. Viskas, kuo mes dalijamės, yra raktiniai kodai. Jums nereikia suprasti proto lygmeniu, tai vyksta multidimensiniu būdu ir jūs galite sąmoningai tai atlikti. Kuo labiau intuityvūs esate su savo kūnu, tuo labiau jūs aktyvuojate tuos kodus. Tai yra raktiniai kodai. Kai mes dalijamės šviesos kodais, stebėkite, kaip tai veikia jumyse, kaip tai atrakina jumyse jūsų žinojimą ir jums vėl atrodo, kad jūs atsistojate į savo centrą, vėl esate tobulame susilygiavime su savo Siela ir Sielos troškimais, viskas vėl jums atrodo pasiekiama ranka; po kelių dienų jūs kažką naujo prisimenate, daugiau išsiaiškinate savo realybėje.

Jūs susijungiate su mūsų informacija ir jums aiškiai rodo viską, kas pas jus nėra sulygiuota. Jūsų darbas yra pamatyti tai ir eiti, viską pajudinti, patraukti, kaip galite greitai. Ir eikite miegoti. Ir jūs peršoksite į naują laiko juostą. Jūs galite viską greitai padaryti ir atlikti šuolį. Miegodami mes taip pat daug išvalome. Taigi, kai jums protas pradeda “niauktis“, eikite miegoti, integruosite kodus, kad jūsų kūnas galėtų skleisti tą naują realybę, kurioje jūs vaikščiosite kitą dieną. Tai gali būti visiškai lengva, jei visų žmogiški protai pasitrauktų iš kelio. Žmonės man dažnai pasakoja, kad mane sapnavo, ir aš taip pat turėjau šimtus sapnų, kuriuose susitikau su daugybe iš jūsų ir kitais žmonėms, ir re-edukavau mases. Mes iš tikrųjų atliekame daug darbo kitose realybėse. Pabudęs, tu niekada nebeužmiegi. Tai reiškia, kad mes visada esame sąmoningi ir niekada nebemiegame taip, kaip seniau; mes dirbame, valome, vienyjame, paslenkame realybes į naują, aukštesnės vibracijos šito sapno versiją. Štai, kaip tai veikia. Mes tikrai susitikome ne šiaip sau, net jeigu jūsų ego iš pradžių tam priešinsis ir tai neigs. Mane kelionėje lydėjo Jėzaus žodžiai Petrui: „Aš tau sakau, dar gaidžiui nepragydus tu manęs išsižadėsi.“ Ir mes tai matome.

Ir būna taip, kad mes esame susijungę su tam tikrais asmenimis Sielos lygmeniu ir jie nueina nuo mūsų. Mes metų metus jų nesutinkame, mes galime turėti ryšį su jais, bet kadangi mes neegzistuojame laike, mes pamirštame apie juos, ir tada, kai mums reikia vėl sueiti kartu, aktyvuojasi ta vibracija ir jie vėl atsiranda mūsų lauke. Dabar jie sugrįžta į mūsų realybes, pasirodo, patikrina, kokius aspektus mes dabar turime, ir dabar tai mes esame tie, kurie nusprendžia, yra sukurtina bendra realybė ar ne. Ne, jei jie dar yra labai nesąmoningi arba jei jų širdys neatviros. Jei norite kurti kartu realybę, tokios yra sąlygos. Nesąmoningas čia jūs nesate laukiamas, sąmoningas jūs esate laukiamas visada. Mes tiesiog darome save ir žmones, su kuriais mes dirbame, atskaitingus už jų pačių veiksmus. Mes juos palaikome, nekontroliuojame jų, nenurodinėjame jiems. Mes dirbame tarnystėje ir lygiai taip dirbsite jūs. Jūs išplėsite savo sąmonę, funkcionuosite iš pagarbos, ir tai, kaip mes dabar įgaliname save iš pagarbos sau vietos, savo laiku įgalins jus pačius.

Žmonės bijo, kad mes jų realybėse „neišvalytume, ko nereikia“, laikosi ant baimės, bijo, kad mes kažką iš jų atimsime, kad jiems pakenksime. Visa tai ateina iš jų ego, baimių ir ankstesnių patirčių, kai jie patyrė, kad kažkas jiems brangaus iš jų buvo atimta. Mes nieko nedarome jums. Ego aspektas nori eiti ir tvarkyti kitų procesus, tačiau mes nesikišame į kitų procesus. Mes veikiame tyrai iš Šaltinio vietos, čia nėra ego, yra veikimas Širdimi iš aukščiausios meilės vietos. Dabar yra prieinamas tikras potvynis kodų. Kai jūs juos integruosite, dažniai viską padarys jums, ką reikia. Jūs įsileidžiate šiuos dažnius, jie viską padaro, kam jūs esate pasirengęs Sielos lygmeniu – tai gali pasirodyti visiškai kitaip, nei buvo jūsų proto dienotvarkėse, nes Šviesa išsklaido visus iškraipymus ir viskas stoja į jūsų tikrą susilygiavimą su jūsų Tikruoju Savimi, su jūsų tikruoju gyvenimo keliu. Tai gali būti tik jūsų didesnei gerovei. Kai jūs sugrįžtate į savo realybę, jūs toliau darote naujus pasirinkimus ir naujus šuolius savo realybėse, jūs gaunate informaciją apie jūsų kūrybinius projektus, jūs gaunate paramą juos vystant. Mes galime suteikti jums daugiau paramos, jeigu mes matome, kad jūs dirbate tarnystėje Gajai, įžeminate Šviesą ir darote tai, kaip tyra meilė, jūs darote savo darbą iš savo pusės, rūpinatės savo vibracijomis-  bet dar mažai tų, kurie yra pasirengę tiek paaukoti ir pilnai įžengti į savo vaidmenį ir darbą iš tikrųjų tarnystėje iš širdies.

Laikas, energija, dėmesys, gausa yra lygu. Mūsų gausa ateina iš to, kaip mes įgyvendiname savo aukštesnius tikslus. Mes dalijamės dalijamės tuo – ateina mūsų gausa, šitaip mes vieni kitus remiame. Tai niekada nėra „į vienus vartus“. Kai mes dalijamės informacija, dvasinėmis žiniomis, įrankiais, galimybėmis, mes kuriame gausą mūsų visų gyvenimuose, nes mes dalijamės ne iš trūkumo, ne iš ego, o iš gausos. Kai mes dalijamės, mes naudojame savo laiką, energiją, žinias, dovanas, bet žmonės nesupranta ir neremia neapčiuopiamų dalykų. Jie nesupranta, kad tai yra jų trūkumas, pagarbos trūkumas, ir jie turės pereiti tą patį, kai jie dalinsis, ir niekas nenorės jų remti ir jiems nerodys pagarbos. Žmonės nori naujų realybių, bet jie nenori dalintis, pirmas jų klausimas yra: „Kiek tai kainuoja?“. Jie nesupranta, kokie svarbūs yra jų vaidmenys, kokios svarbios yra jų misijos. Jie nesupranta, kad aukštesnė samonė dabar transformuoja ir keičia jų gyvenimus, veda žmoniją per tranzitus iš seno į naują. Jie nesupranta, kad kai mes susirenkame vienoje erdvėje, sueina visos jų baimės, visi procesai, o mes esame tie, kurie palaikome visam tam erdvę, kad mes turime būti švariu indu, kad galėtume palaikyti aukštos vibracijos erdvę. Turite iš naujo tai įvertinti: jeigu jūs neremiate žmonių, kurie jus remia, jūs neremiate naujų realybių įtvirtinimo, jeigu jūs remiate kitų projektus – jūs remiate save ir visus. Yra žmonių, kurie yra naudojimosi būsenoje. Mes tai matome, bet tai nėra teisimas. Daugybė iš mūsų nemokėjome pakankamai pagerbti savęs, bet tai visi išmokstame per savo pamokas. Pasiaukojimo etapas praėjo. Mes išvalėme, kur tai vyko. Energija galingai pajudėjo, daugybė iš mūsų paleidome senus įsipareigojimus ir esame pasiruošę savo naujoms misijoms ir naujiems gyvenimo etapams.

Kai dirbame iš širdies, mes sukuriame naujas darbo aplinkas, kuriose žmonės gali daryti tai, ką jie myli, ir mylėti tai, ką jie daro. Mes sukuriame geriausias galimybes ir sakome: „Galite dirbti tarnystėje žmonėms. Ateikite, dirbkite, dalinkitės, gausite“. Jeigu jie to nepereina, vadinasi, iš tikrųjų, tai jų nedomina. Vienas žmogus sako: „Aš matau, kad tau sunku, noriu tau padėti, būti šalia ir mokytis“. Prašom. Kitas klausia: „O man reikia kažką daryti?“. Žmonės nenori dirbti, nenori prisidėti, nenori dalintis, bet nori gauti viską nemokamai ir greitai. Mes to nebeįleidžiame į savo realybes. Mes ieškome žmonių, kurie yra sąžiningi ir teisingi. Mes išmokstame suprasti, kuriems mes galime tai duoti, nes eigoje jie netaps nesąmoningais. Reikia, kad visi dalintųsi iš širdies ir vieni kitus remtų – čia nėra vieno, mes esame Vienis/ Vienio Sąmonėje. Tai yra tai, į ką mes kartu einame. Mes visi turėsime pereiti šitą procesą ir įkūnyti čia savo Aukštesniuosius Aš. “Dievai“ ir “deivės“, jeigu jums tai patinka, yra švenas titulas, įgyjamas aukštesnėse karalystėse, o ne etiketė, kuria mėtosi žmonės. Jei aš sukuriu realybes, tai aš esu atsakinga aukštesniame lygmenyje už asmenis, kuriuos pakviečiu prisidėti ir bendradarbiauti su manimi. Kiekvienas čia turi ateiti iš pagarbos ir sąžiningumo. Tai – visiškai rimta. Mes negalime įsileisti žmonių, kurie nėra pasirengę veikti tyrai iš širdies, bendrauti Sielos lygmeniu, bet kurie veikia proto ir ego lygmenyje. Mes esame atsakingi už visos erdvės, kurią mes bendrai sukuriame, vibraciją. Mes neįsileidžiame į savo erdvę energijos iškraipymų, nes mums reikia švarios erdvės, kad aiškiai matytume paveikslą, savo Viziją. Kai mes atveriame bendrą lauką ir pakviečiame dalyvius, mes gerbiame kiekvieno procesą ir tai kur jis yra, be jokio vertinimo ir kito, kas žmonėms įprasta, mes nematome tų dalykų, kuriuos mato tridimensins protas, mes žiūrime visai į kitus dalykus.

Kai mes esame harmonijoje su savimi, viskas, ką mes sukuriame, tinkamu laiku manifestuojasi išoriniame pasaulyje, nes kaip viduje, taip išorėje. Tai, kas šiandien yra matoma išorėje, nėra įrodymas to, kas yra sukurta energetiniame lygmenyje. Mes pirma kuriame energetiniame lygmenyje, o manifestuojame savo kūrinius fizinėje realybėje, jei  pasirenkame tai padaryti, nes tam mes turime imtis veiksmų. Kartais mūsų pasiūlytos galimybės nesimanifestuoja ne todėl, kad mes padarėme kažką ne taip iš savo pusės, tai reiškia, kad komanda, kuri turėjo susirinkti, kad drauge atneštume tą realybę į fiziką patirti tą sąmonę, arba neatliko savo vidinio darbo, arba dar nebuvo pasirengę. Jūs galite ateiti, mokytis, kelti savo vibracijas, bet jeigu jūs nepagerbiate patys savęs, mes išsklaidome tas potencialias realybes, ir nebūtinai kada nors kartojame, nes tai yra galimybės dabarties akimirkoje. Mes nesinerviname, jei kažkas mūsų gyvenimuose nevyksta, stringa, nes mes visada turime milijonus kitų darbų. Mes visada esame ramūs savyje ir  nebeturime emocijų dėl kitų, mūsų nebeveikia kitų žmonių emocijos. Mes esame susitelkę į savo troškimus, bet mūsų troškimai nėra iš trūkumo ar poreikio. Mes su jumis dalijamės, nes jūs mums rūpite, nes mes esame artimai susiję Sielos lygmeniu ir mes žinome, per ką jūs pereinate. Mes žinome, nes mes tai perėjome. Mes tai perėjome ir jūs tai pereisite. Ir čia nebus atjaučiamas jūsų ego – jūs esate įkvepiamas įgalinti save per savo Sielą.

Naujoje Žemėje yra daug smagumo ir mes žaidžiame, kai mes dirbame, nes mes gyvename Širdimi, o mūsų širdyse gyvena mūsų Dieviškas Vaikas, t.y. tyrumas, nekaltumas, bet ir didingumas. Mūsų žaidimo aikštelės yra didelės, taip pat ir mūsų Vizija. Mes einame savo kelionėse tolyn, mes darome savo, nė vieno nelaukiame, neįtikinėjame, netempiame ir netraukiame. Kiekvienas prisijungia, kai yra pasirengę, kai jie pagerbia savo Sielą, kai jų ego nusilenkia Dievui viduje ir jo paklausia: „Sakyk, ką man toliau daryti? Kur man toliau eiti?“. Ir jie suras kelius, kuriuos mes esame nutiesę prieš daug metų, bet kurių jie tada dar nebuvo pasirengę matyti ir priimti. Mes toliau vieningai kursime aukštesnės sąmonės verslus. Reikia tikro nuoširdumo ir kūrybingumo sukurti verslą, kuris derėtų su Naująja Žeme, būtų sulygiuotas su Visatos principais, paslankus, kad judėtų su realybe ir evoliucionuotų, turi būti pastatytas ant gerų pamatų ir derlingame dirvožemyje, kur kiekvienas panaudoja savo polinkius ir dovanas. Jūs atrasite savyje genijų, kai jūs patys viską surasite, išsiaiškinsite, išmoksite.  Niekas nieko nepadarė už mus, taip niekas nepadarys ir už  jus. Visi, kurie ateis į mūsų komandą, bus tokie – savarankiški, darbštūs, sąžininingi visų galų meistrai ir genijai. Mums nieko nereikia daryti, kad jų ieškoti – suveikia vibracinis dažnis. Sielų giminėje mes komunikuojame vieni su kitais telepatiniu būdu, visi kodai tinkamu laiku aktyvuojasi mūsų kūnuose ir tai yra atpažįstama, kaip visiškai fizinis, tikras pojūtis, nes tai yra tikra.

Mes paremiame save tais, kuriais mes save apsupame. Mes esame tiems, su kuriais mes galėsime dirbti ateityje. Mes siekiame kompanijos Sielų su tomis pačiomis misijomis, kurie myli mūsų kompaniją ir nori sudėti tarnystes kartu. Tai bus žmonės, kurie keliavo su mumis nuo pradžių, ir mes kartu ruošėmės vieni kitus suprasti. Mums nereikia žmonių, kurie nėra pasirengę, mes nieko iš jų nenorime, mes leidžiame jiems eiti ir žaisti tose realybėse, kurias jie gali šiuo metu priimti, mums tai nerūpi. Mes laukiame žmonių, su kuriais mes atėjome padaryti tai, ką atėjome. Mes matome jų keliones ir mes tai gerbiame. Mūsų realybėje kiekvienas asmuo, kuris ateina, yra mūsų partneris. Mes investuojame į savo santykius, kaip į partnerius. Visi yra lygūs, visi turi gebėjimus, visi gali prisidėti. Kiekvienas ateina su savo investicijomis ir dovanomis. Sienos nebegali ateiti, ego žaidimai nebegali ateiti, čia tai nėra toleruojama ir nėra priimtina.

Kiekvienas čia yra partneris ir gali gauti tai, kas jiems rūpi, jei jų širdis yra atvira. Čia tu pasirodai, nes tu turi kažką pasiūlyti: kažkas turi pinigų ir tai yra tai, ką jie siūlo, tai, ką jie gauna mainais, yra vibracinis dalykas, tai yra džiaugsmas, tai yra išsipildymas Sielos lygmeniu – tai tave „veža“, tai yra tavo vertė, tai yra tai, kaip tu pasirodai pasaulyje, kaip žmogus, taip tau ateina gausa. Visi yra pakankami savyje ir čia nėra priklausomybės ir manipuliacijų; tu paremi mano realybę, aš paremiu tavo, taip mes paremiame ir palengviname vienas kito realybes. Mes daug metų dirbome su saviverte: mes perėjome teisimą apie pinigus, programavimą apie pinigų tikslą, jų gavimą ir panaudojimą, apie tai, kaip dalintis, apie konkurenciją, apie dualumą viduje, savyje, kad mes sueitume vienybėje, nuoširdžiai dalintumėmis, dirbtume ir visi gautų, bet kol kiekvienas kitas to nepadaro sau, mes negalime to padaryti, kad neatsiskirtume ir netaptume savanaudiški, kai ateis pinigai. Tai yra svarbu, nes jei tampame savanaudiški, nepasiekiame vibracijos ateiti begalinei gausai. Savo realybėje mes nuolat kuriame iš savo aukščiausios vibracijos, bet Visatoje yra tam tikras dėsningumas, energija visų pirma turi susilygiuoti mumyse ir mes turime išmokti valdyti naujus energijos lygmenis. Ir tada, kai mūsų visatoje kažkas pasirodo, mes nesame nustebę, nes mes to laukėme, mes  dirbome ties tuo daug metų, mes tuo įtikėjome, mes palaikėme tą lygmenį pakankamai ilgai ir dabar materializuojasi fizinėje formoje tai, ką mes sukūrėme.

 

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Kaip išsilaisvinti iš emocijų ir skausmingų žmogiškų santykių visiems laikams?

Santykiai žmonėms dabar yra didelis dalykas. Pereidami iš seno tridimensinio pasaulio į Naujos Žemės penktos dimensijos realybę, žmonės susiduria su ir pereina visas “teisybes“ ir “neteisybes“ savo žmogiškuose santykiuose bei turi apdoroti didžiulius kiekius emocijų. Žmonės aiškinsis, kas ką kam padarė, bet iš tikrųjų kiekvienas turi susitvarkyti savyje. Kai mes išsivalome savo santykius, mes galime pajudėti į kitus darbus, į tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Jei norite pajudėti į aukštesnį savo dvasinės evoliucijos ir savirealizacijos lygmenį, pasistenkite pereiti šį etapą, susitvarkant su žmogiškais dalykais, kaip galite greičiau, nėra čia ko ilgai užsistovėti, daugybė iš mūsų perėjome šitas pamokas savo praėjusiuose gyvenimuose.

Karminio ciklo nutraukimas

Visi mūsų apsikeitimai yra tyri, ateinantys iš Šviesos Šaltinio, arba karminiai. Karma yra pasąmoninis programavimas, mūsų matriksos programavimo dalis. Šiandien mes išvalome didelius kiekius karmos. Tai, ką mes dabar paleidžiame, yra šios planetos kolektyvinės miazmos. Mes prisiimame atsakomybę už tai, ką padarė kolektyvas ir įvaldome pamoką visiems laikams, išvalydami, išsklaidydami ir uždarydami karmines laiko juostas.

Viename masyviame energijos lauke, toks traukia tokį. Yra asmenų, kurie yra susieti vieni su kitais gijomis, jie keliauja drauge iš tolimų atstumų ir gyvenimų. Ta gija juos gali sieti ir būti spąstu. Emociškai, mentališkai, fiziškai, jie gali traukti vienas kitą, nesuprasdami, kokį poveikį daro vienas kitam. Tai yra energijos gijos tarp žmonių, kurie turi neišspręstų tarpusavio reikalų. Gijos gali būti prie vietų, gyvūnų, darbų ir neapčiuopiamų dalykų, kaip meilės poreikis.

Kiekvieną kartą, kai jūs siunčiate kažkieno atžvilgiu pykčio, pavydo ar poreikio būti jūsų gyvenime mintis ar žodžius,  jūs kuriate tamsų siūlą, susietą su jais. Jei nuolat tai palaikote, jūs sukuriate negatyvios energijos gijas ir virves, kurios jus sies kartu, jei nepaleistos. Tai reiškia, kad jūs esate įkalintas. Nutraukus tai, kyla pyktis, praradimas,  neapykanta, kaltinimas.

Kartais mes esame pakviečiami į vietas, kur mes niekada nesvajojome nuvykti tam, kad mes iš naujo susijungtume su tais savo aspektais, apie kuriuos mes pamiršome, išspręsti senas karmas, sutikti tam tikras Sielas tam tikru laiku, kad būtų amžiams išrišti karminiai mazgai, išmokti mylėti ir priimti besąlygiškai. Kiekvieną kartą, kiekvieną, kai jums prisistato situacija arba žmogus, jūs turite galimybę išeiti iš ciklo visiems laikams, išlaisvinti save iš spąstų.

Savo kelionėje aš mokiausi ir mokausi toliau laiminti kiekvieną akimirką, kiekvieną asmenį ir vietą, nes jie man turi pamoką, kai aš augu ir plečiuosi į Save kiekvieną dieną. Kiekviename mirimo procese yra atgimimas. Aš apkabinu šį atsiskleidimą, kai jis vyksta. Jeigu neaugame, mes šimtus kartų numirštame ir niekada neišmokstame įvaldyti savo potencialo. Aš nenorėjau šito, aš nenorėjau dar vieno susinaikinimo. Aš nenorėjau išeiti iš šio gyvenimo, pralaimėjusi žaidimą ir mano vardas man kasdien tai primena.

Tai nereiškia asmenybės, ego pergalės, tai reiškia išeiti garbingiausiu būdu ir elgiantis garbingiausiu būdu iš kiekvienos situacijos ir santykio, kuriuos aš kada nors su kuo nors sukūriau, atiduoti visas skolas, išmokti visas pamokas ir išeiti laisvai, grįžti Namo pas Tėvą/Motiną, į nesibaigiantį Šaltinį. Tai, kas mes esame, yra tyra meilė ir viskas, ką mes įveikiame šioje kelionėje, yra mūsų pačių ego, nes tiktai tai stovi kelyje, nėra kitų kliūčių. Tai nėra susiję su kažko įrodymu kam nors, nes viskas, ką mes čia įrodome, tai tik sau pačiam – kad tu perėjai šitą kelio ruožą, kad tu įveikei šitą iššūkį, kad tu išėjai iš kiekvienos situacijos, kaip nugalėtojas. Tada mes esame pilnai savo Meilės galioje.

Prisirišimai

Žmonėms sunkiausias dalykas yra paleisti prisirišimus. Prisirišimas yra sąlygota meilė. Jūs galite turėti viską, ko norite gyvenime, bet jeigu jūsų laimės, savivertės ar saugumo pojūtis ateina iš to dalyko (žmogaus, vietos, daikto…) turėjimo, tai reiškia, kad jūs esate pririštas, prisirišęs, jūs nesate laisvas, jumis galima manipuliuoti. Meistras myli besąlygiškai ir tai neateina iš jokių gijų. Jis leidžia žmonėms, kuriuos jis myli, būti laisviems ir tapti ir būti paprasčiausiai savimi. Jeigu kažkas miršta jų gyvenimuose arba jį  palieka, jis išlieka savo paties centre. Meistras yra nepriklausomas, atsirišęs ir labai galingas.

Mes norime, kad jūs būtumėte laimingi meilėje.  Jei jums reikia, kad kažkas elgtųsi jums kažkokiu būdu, tai nėra meilė, tai – prisirišimas. Poreikis pririša jus prie to asmens su rezultatu, prie kurio jūs esate emociškai prisirišęs. Priklausomi santykiai yra kito, kaip, nuosavybės, turėjimo pojūtis, poreikis kontroliuoti, manipuliuoti. Mes paleidžiame priklausomus santykius. Mes esame mokomi mylėti besąlygiškai, be lūkesčių ir vilčių, nesukuriant gijų, suteikti laisvę mūsų mylimiesiems, priimdami juos už tai, kas ir kokie jie yra, be sąlygų, ir paleisdami jų kontrolę. Tikra meilė išsklaido visus prisirišimus ir išlaisvina savo mylimuosius, ir taip tikra meilė išlaisvina mus patį.

Kai jūs sudedate viltis ir lūkesčius į kitus asmenis, jie jums atsilieps iš savo modelių. Kai mes priimame juos tokius, kokie jie yra, jie mums atskleidžia savo didybę. Tai yra tikra meilė. Atleidimas ir mylinti malonė išsklaido gijas. Kaltė ir gėda laiko tam tikrus prisiminimus, sulaiko; atleidžiame sau – išsklaidome gijas. Norite būti laisvas – viską paleiskite ir pasileiskite nuo kiekvieno ir visų. Tai yra prerekvizitas Nušvitimui ir atneša Meistriškumą ir didelę Viziją. Mes stovime savo vaidmenyje ne pagal žmonių normas ar „dėžutes“, mes išlaisviname Kosminį Begalinį mumyse ir kiti mums neturi nieko sakyti apie mūsų pasaulius ir karalystes, nes tai mes juose esame.

Skausmo pagydymas

Pereinamajame laikotarpyje didelė kliūtis dažnam yra laikymasis už aukos mentaliteto (buvimo nevertu, buvimo mažu, nepakankamu ir kt. jausmų). Kai yra veikimas iš aukos mentaliteto, yra manipuliuojama kitų jausmais ir yra kitų kaltinimas. Žmonės kaltina kitus, nori juos pakeisti, pajudėjus į priekį, šis noras dažnam transformuojasi į norą gydyti. Jeigu jūsų aplinkoje kažkieno išraiškos būdas yra bet kokia forma smurto, kurį jie nukreipia į jus, jūs patiriate įbrėžimą, įskaudinimą, tai reiškia, jūs jiems neduodate kažko, ką jūs turite, ko jiems reikia, jie panaudojo neteisingą veiksmą tam gauti. Galbūt tai yra jūsų vaikas ir nemoka jūsų paprašyti, jei mokėtų, pasakytų, jie telekomunikuoja, šitaip mama telepatiškai žino, kada jos vaikas dabar nori valgyti.

Kai jūs reaguojate į skausmo jumyse trigerinimą iš ego, jūs sukelsite jiems patirti skausmą, kaip jūs patyrėte, kad, neva, tai jis tai pajaustų ir nuspręstų, ir padarytų pasirinkimą, ar nori jausti tą skausmą; jeigu jis vėl kėsinasi į jus atgal, jūs vėl reaguojate. Tuo tarpu jei jūs atsitrauksite į šalį ir stebėsite situaciją iš šalies, jūs pamatysite, kur šiame santykyje yra problemos šaknis, o šaknį jūs surasite savyje. Jeigu kažkas kitas jums įdūrė ir jums tai skauda, leiskite paklausti, kurį iš jūsų reikia gydyti? Skausmo šaltinis yra jumyse. Niekas šioje Visatoje nepasirodo jums, kad pakenktų, nesvarbu, kaip jūs tai patiriate, tik, kad sugrįžtumėte į savo galią. Jūs daugiau nenorite patirti tokio elgesio su jumis ir tokio skausmo, jūs turite prisiimti atsakomybę už save, savo kūną ir pašalinti skausmo dažnį iš savo kūno ir energijos lauko. Mes turime išvalyti programavimą negerbti savęs ir pradėti gerbti save. Mūsų Aukštesnysis Aš visada gerbia kitus, kiekvieną kitą; jei nėra rodoma pagarba kažkam, yra ego pasireiškimas.

Dabar daug kam iškyla pyktis (neapykanta), ir daug jo, nes jis buvo ilgai slopinamas. Jūs norite su juo išsiskirti, kai dabar jūs leidžiate tai sau. Jūs turite surasti, sukurti, suteikti erdvę pykčiui iškilti iš jūsų kūno ir transformuoti tai, kas iškyla. Kai mes stimuliuojame skausmo vietą, iškyla skausmas ir  kartu su juo prisiminimai – ne tik iš šio, bet iš visų mūsų egzistencijų. Skausmas žmogaus kūne yra laikomas kauluose, kraujyje, DNR. Kai Šviesos energijos dabar plūsta į Žemę ir ateina į mūsų kūnus, Šviesa, kaip aukščiausios formos intelektas, keliauja tiesiai ten, kur yra sulaikomas skausmas, kad jis būtų transformuotas ir išvalytas iš žmonių kūnų. Šitos skausmos vietos žmonių kūnuose yra negatyvios energijos sankaupos, kurios turi labai žemą vibracinį dažnį ir todėl neleidžia, kliudo, blokuoja jūsų kūnui ir mums visiems, ir Žemei, kilti kartu su pakilimo procesu toliau evoliucinėje skalėje. Jūs esate šios planetos dalis, jūsų atsakomybė yra išvalyti savo kūną. Kadangi žmonės patys negerbė savęs, buvo pasiųsta Gydanti Šaltinio Šviesa, kuri mūsų kūnuose kuria kristalus, kurie suskaido ląstelėse esančią negatyvią energiją ir transformuoja tai į Šviesą. Štai kodėl dabar tarp žmonių yra iškeliami dideli skausmo klodai.

Kai mūsų emocinis kūnas yra švarus, mūsų netrigerina kiti savo emocijomis, mes stebime ir matome emocijas ir mes matome programas. Mes neiname ir nieko nepertvarkome kitame. Kiekvienas išsivalo pats, kai yra pasirengęs, nieko nedarome už kitus, mes galime tik palaikyti erdvę kitiems tą patį padaryti patiems. Mes gyvename pasaulyje, kur empatija nėra skatinama, bet karaliauja Meilė. Mes žinome, kad nėra nieko gražiau, nei Šviesa. Kai mes stovime savo Šviesoje, mes stojame į savo galią, mes paimame savo gyvenimą į savo rankas, sutvarkome žemiškus reikalus ir iš tikrųjų atliekame savo aukštesnius vaidmenius. Mes tampame vaikščiojančiomis šventyklomis. Žmonės, esantys šalia, gali nieko nedaryti, nesuprasti, bet kažkas juose pasikeičia amžiams. Mums nereikia nieko daryti, tiesiog būti savo galioje savo energijos lauke ir bet kurie, kurie patinka į mūsų energijos lauką, intuityviai gauna kodus, vyksta transformacija jų suvokime ir jie pradeda prisiminti daleles savo tikrosios tiesos giliai, mums net nereikia jiems to garsiai sakyti.

Dažnai galime matyti, kaip, pavyzdžiui, važiuojant autobusu žmonės turi audringą pokalbį ir staiga, sėdintis arčiausiai mūsų, nurimsta ir pasineria giliai į “lankas debesyse“. Tai yra vadinama dienos svajojimu, būsena, kurioje gali vykti pokyčiai, kai atsijungia protas ir akimirkai nėra kontrolės.  Jeigu jūs negalite palaikyti savyje besąlyginės meilės būsenos kokioje nors aplinkoje, pabandykite surasti paprastą rimtį ir ramybę, negalvokite, užsimerkite, medituokite, viduje sutelkite dėmesį į vieną tašką, kvėpuokite ir jūs suteiksite erdvę sau ir kažkam kitam aplink jus nurimti ir atrasti tą patį ramybės uostą, būseną juose, į kurią patekę ir tyrinėdami, ir pažindami savyje iš naujo, jie gal paseks keliu juose, kuris atves juos į vietą, kurioje jie patirs didesnę meilę.

Viskas mus moko labiau mylėti save

Daug pamokų santykiuose šiuo metu mums yra atspindima atgal. Žmogus klausia: “Kodėl mano sesė/ brolis yra mylima (s) labiau, nei aš?“ Nei sesė/ brolis, nei jūsų tėvai nėra kalti, eik ir patikrink paties savo savęs vertinimą. Visas pavydas mumyse atspindi mažą savivertę, nes tai, ką žmogus suvokia, kaip trūkumą jame, jis norės įgyti arba pavydės kituose. Kai mes mylime ir vertiname save, yra daug atspindžių, kurie mums tai atspindi. Jei žmogus tik suranda kaltę kituose, tai jis neišmylėjo, neapkabino Savyje to, ką laiko kalte ar „netobulumais“ kituose, jis nemato, kad tai – atspindžiai jam pačiam ir apie jį patį.

Ego taip saugo save, kaltindamas kitus, nes kitaip, tai reiškia, kad jis turėtų nusileisti savo principams, atsisakyti senų įpročių ir įsitikinimų, pažvelgti iš kitos perspektyvos, pripažinti. Jei kasdien, bet kokiomis aplinkybėmis, jūs užleisite savo širdžiai vietą, ji visada bus pasirengusi atsiverti ir plėstis, surasdama savyje vietos dar kažką “į save“ priimti. Net jei tai ne visiškai deri su mūsų dažniais, širdis visada suranda sąlyčio taškų, bendradarbiavimo galimybių ir moko protą gyvenimo harmonijoje su viskuo ir visais. Viskas, ką jūs apkabinate savyje, ką kiti jums atspindi, yra jūsų pačių dalys – priimkite tai, susigrąžinkite, tik tokiu būdu galima sugrįžti į savo Savasties pilnatvę, visų aspektų apjungimą ir suvienyjimą.

Viskas, kas mums nesmagu mūsų išorėje, atspindi mūsų meilės sau trūkumą. Kitus mes galime mylėti tiek, kiek mes mylime save. Ir mūsų meilė kitiems parodys mūsų meilę sau. Pasaulis gali jums šaukti, kad jus myli, bet kas tau iš to, jei tu negali surasti tos meilės savyje – galvosi, kad jie meluoja, nes kodėl jie galėtų tave mylėti, jei tu pats negali. Mes turime įsipareigoti visiškai įsimylėti save ir mylėti visiškai ir besąlygiškai, kiekvieną dalį, nes magija įvyksta tada, kai mes tai darome. Viskas galiausiai atveda į visišką savęs išmylėjimą. Atverkite savo širdį didesniems meilės lygiams ir jūs pamatysite, kaip aplink jus pradės vykti gražūs dalykai.

Kas nepatyrė dvasinės meilės, nežino, kad yra didesnė meilė, nei meilė, kurią mes laikėme „meile“. Kai jūs patirsite šitą galybę, jos saldumą, ji priblokš jūsų protą. Bet kad jūs galėtumėte ją patirti, pirmiausia, jūs turite atverti savo širdį pakankamai priimti šitą meilę. Kai jūs iš tikrųjų atversite savo širdį ir jūs sutiksite žmones, kurie jums atspindės didžiulę meilę, jūs verksite, mielieji, jūs verksite, nes jie jums parodys ir jūs juose atpažinsite didesnę meilę, kuri yra jūsų pačių esmė. Tie žmonės (ir gyvūnai) gali jums nieko nesakyti, tylėti, tai yra vibracija, kurią jūs jaučiate ir atpažįstate, nesvarbu, kokie yra jų žodžiai ir išraiška išorėje, tai yra tyras dažnis, daugiau nieko.  Jūsų vaikai ir jūsų artimiausi santykiai dabar giliausiai paliečia jūsų širdį, iki ašarų, nes atėjo į jūsų gyvenimą, kad padėtų jums atverti savo širdį ir priminti tą meilę, kuria jūs esate.

Pavyzdžiai iš mano žemiško gyvenimo:

Kai apkabinu į glėbį savo krikštasūnį, kai mes susitinkame, ir jo krūtinė prisiglaudžia prie manosios, mano širdis ima smarkiai plakti, ateina džiugesys ir veidas apsipila ašaromis, nes jo širdelės meilės tyrumas paliečia pačią mano širdies šerdį ir viskas, ką aš galiu jausti mūsų glėbyje savo visu kūnu, kiekviena savo esybės ląstele, yra plati tyra besąlyginė meilė. Nepaisant jo pasireiškimų išorėje, žinau, kad visa, ko jis mus moko savo tėvus ir aplinką, yra didesnė meilė, jis turi rimtą užduotį ir, kaip daugybė kitų vaikų, turės praeiti savo iššūkius nusivalyti ribojantį programavimą, kad atsistotų į tai, kas jis yra. Mes ne be reikalo pasirenkame vieni kitus.

Arkliai yra laikomi turinčiais ryšį su Arkturiečių rase, kurie yra 9 dimensijos, kuri yra visiškai tyra meilė, būtybės. Pavasarį per mūsų moterų retritą Gozo saloje Maltoje mes su grupe apsilankėme arklių fermoje. Vienas arklys įtraukė mano ranką į savo burną ir suspaudė gana stipriai iki paties kaulo šerdies ir nepaleido kurį laiką (tai buvo mano dešinė ranka, lūžusi ties riešu šių metų pradžioje, įėjus Dieviško Vyriškumo energijai; bet kuriam skausmai ar traumos, patiriami dešinėje kūno pusėje gali būti susiję su pasipriešinimu tėkmei ir šiai energijai, kuri yra visai ne tokia, kaip senoji vyriškumo energija, kuri buvo visa apie kontrolę ir dominavimą, kurią mes visi buvome mokomi per šiuos metus paleisti). Kai šiaip ne taip ištraukiau ranką iš arklio burnos, iškilo į paviršių seniai užspaustas skausmas, išėjęs su mano pirmuoju ryškiu prisiminimu iš vaikystės, kai aš sėdžiu ant arklio balno ir žvelgiu nuo aukšto kalno į kaimą ir savo močiutės, tėvo mamos namą; tėtis nukelia mane nuo arklio, aš jam sakau, kad noriu ant arklio, o jis sako gana. Mano didžiausias iššūkis šiame gyvenime iki šio taško buvo atleisti ir susitaikyti su Dievišku Vyriškumu savyje, kad ateičiau į visišką balansą. Kai tas arklys man vėl parodė, kur aš dar sulaikiau, „spausdamas“ tiesiai ir giliai į skausmo vietą, aš galėjau paleisti paskutinius šerdinius to sulaikyto skausmo lašus ir tai išėjo. Man iš akių liejosi tyriausios ašaros, kurių negalėjau sulaikyti, nes tai, ką aš patyriau tame jo skausmingame “poelgyje“ man, buvo pati didžiausia besąlyginė meilė. Jis man padovanojo šią dovaną, išleisti skausmą, leido pažinti save, jo paties esmę ir taip priminė man apie mane ir mano dovanas, kurias aš esu apkabinti. Kaip kitaip jis būtų galėjęs tai padaryti? Esu jam dėkinga.

Atspindžiai veidrodyje

„Ką daryti su kitais, kurie man trukdo (tėvais, partneriais, uošviene, kaimynais…)? Kai jūs bet ką patiriate atskirties lauke („Mes esame tai, kiti yra tai“),  kai dėl to, kaip jūs jaučiatės, dėl ko jūs esate nepatenkinti, kaltinate kitus – savo šeimos narį, partnerį, viršininką, šviesos darbuotoją, vyriausybę, tamsiąsias energijas, kitas būtybes, bet ką, kas yra tvirta ant planetos, vietas arba aukštesnes karalystes, galaktines energijas (“Nes vyksta galaktiniai karai ir aš tai patiriu“), savo praėjusius gyvenimus (“Nes aš patyriau tai ir tai“), tą patį „iliuzijos šydą“,  jūs darote vieną dalyką: jūs sukuriate sau dar vieną “distrakciją“, vieną po kitos, nežiūrėti į save patį, ir svarstote, kodėl jums tai atsitiko arba kodėl su jumis taip pasielgė. Todėl, kad kiekvienas šių dalykų jums prisistatė todėl, kad jūs nenuėjote vidun ir nepažiūrėjote į save.

Visi ateina su savo istorijų linijomis, visi yra lygūs ir visi yra svarbūs iki kiekvieno vabzdžio. Jeigu mes kaltiname savo išorę, mes veikiame iš tridiminesinio proto, t.y. iš atskirties, nes iš tiesų – tu esi vyrausybė, tu esi tavo partneris, kolega, tu esi tavo tėvas/ motina, tu esi tavo sūnus/ duktė, tu esi žolė… – nėra nė vieno dalyko, kas tu nesi. Meilė yra susijusi su vienas kito priėmimu ir pasitikėjimu, kad nors mes turime skirtingas vertybes ir skirtingus gyvenimo būdus, mes visi esame čia savo unikalioje kelionėje ir visi esame, kad mokytume vieni kitus, arba primintume, ir rodytume vieni kitiems kelią. Vienintelis dalykas, kuris lieka, kai mes nulupame savo ego nuogą, yra meilė. Meilė – tai nėra leidimas sau būti miegančiam arba kitų „blogo“ elgesio toleravimas, tai yra pripažinimas ir priėmimas žmonių tiksliai ten, kur jie yra, be teisimo; aukštesnis supratimas, kad yra tiek daug daugiau kiekviename iš mūsų, nei tai, ką mes matome.

Lengva mylėti, kai yra grožis ir harmonija, bet ne taip lengva palaikyti širdį atvirą mylėti tada, kai prisistato iššūkiai. Didžiausia visa ko Meistrystė yra Aukščiausiame Meilės Kelyje, nes jis visada mus atgręžia ir atveda atgal į mus patį. Meistras žino, kad jis negali keisti (net nedrįskite bandyti keisti) nė vieno dalyko kitoje Sieloje, su kuria jis susiduria per savo gyvenimą. Mes galime juos tik besąlygiškai mylėti ir susilaikyti nuo teisimo, laiminti ir dėkoti kiekvienai Sielai, kurią sutikome savo kelyje, už gražias pamokas, kurias jie atnešė mums mūsų kelyje į mūsų Aukščiausią Meistrystę.

Kuo labiau mes galime mylėti per savo skausmus, atleisti, atverti savo širdis būtybėms, su kuriomis mes dalijamės šia planeta, tuo didesnę galimybę  mes turime sukurti geresnį pasaulį sau ir kitiems. Tai yra tyra besąlyginė meilė. Tie, kurie miega, irgi mus remia savo Aukštesniojo Aš lygmeniu, jie atlieka didelius vaidmenius mūsų gyvenimuose iš tridimensinio proto perspektyvos, bet jie taip pat mums perduoda labai svarbią informaciją aukštesniame lygmenyje, ir mes esame su visa pagarba jiems. Savo aplinkoje aš turiu žmonių, kurie, matau, miega, bet aš galiu su jais bendrauti jų Sielos lygmeniu – Sielos lygmeniu visi yra pabudę.

Kaip sau padėti susitvarkyti su emocijomis?

Apie emocijas esu dalijusis anksčiau kitose platformose. Emocijos yra graži dovana mūsų Aukštesniojo Aš ir parodo mums, kada mes esame idealiame susilygiavime su savo Aukštesniuoju Aš ir kada – iškrypęs iš pusiausvyros, išsibalansavęs. Emocija yra gražus barometras, parodyti, kur mes esame savo energijos lauke kiekvieną akimirką.

Įsivaizduokite savo emocijų barometrą, arba mechanines svarstykles. Kai galvojame apie emocijas, vienoje barometro pusėje yra žemesnio dažnio emocijos, tokios, kaip skausmas, liūdesys, nerimas, kaltė, aukos mentaliteto, t.t., kitoje pusėje – yra aukštesnio dažnio emocijos, tokios, kaip džiaugsmas, aistra, palaima, ekstazė, t.t. Ties viduriu, centru, yra vadinamas „emocinis balansas“ – ramybė, rimtis, stabili lengvos palaimos būsena.

Žodį emociją galime išskaidyti į dvi dalis: „e“ – „motion“ (angl. klb., lot. klb. kilmė), t.y. energija ir judesys, tai reiškia energija, esanti judėjime. Jūsų emocijos bet kuriuo duotoju momentu, rodo, kur jūs esate, kokia yra jūsų energija. Tai yra tam tikras dažnis; kiekvienam dažniui mes kolektyviai esame priskyrę etiketes („liūdesys“, „džiaugsmas“, „pyktis“ ir pan.) ir kai mūsų sistema patiria ir atpažįsta tą dažnį, mūsų protas pasako mums, kokia tai emocija.

Emocijos yra normalu, tai yra energija, tai yra programavimas, kurį mes sutikome patirti. Vertinimas ir teisimas yra grynai tridimensinio programavimo dalykas. Tridimensinis programavimas mus mokė, manipuliavo mumis teisti. Jūsų sąmonės lygmenyje nėra teisimo, tik suvokimas – tai sąmonė (nėra suvokimo be sąmonės). Mes patiriame programavimą, poliarizuotą, atskirties lauką ir teisiame, kas yra „teisinga“, o kas „neteisinga“.

Kas yra svarbu suprasti, kad dalis emocijų leidžia sukurti daugiau emocijų ir gali ilgam apniaukti visą jūsų realybę. Pavyzdžiui, jums/ mums yra liūdna dėl kažko, kas nutiko, jūs/mes esame žemesniame dažnyje ir turime daugiau minčių dėl to, kodėl mes esame liūdni, mes “pridedami“ jų į tą dabarties akimirką. Kitaip sakant, mes esame linkę turėti emocijas ir daugiau minčių dėl emocijų, kurias mes patiriame; mūsų mintys generuoja emocijas, kokios mintys, tokios emocijos, ir galiausiai, tokia yra jūsų/ mūsų realybė, kuria jūs/ mes patiriame.

Tai sukasi tol, kol jūs/ mes kažkuriuo momentu pagauname save – po minutės, dienos bėgyje, po savaitės – ir pasirenkame turėti kitas mintis, ir mes pakeliame savo vibraciją į malonesnę būseną. Viskas, kas pajudėjo, buvo tik mūsų mintys. Todėl viskas, ką mes turime daryti, kad pakeistume tai, kaip mes jaučiamės, yra pakeisti savo mintį.
Žmogus yra linkęs daryti atvirkščiai ir turėti daugiau emocijų dėl to, kas jam atsitiko kažkada praeityje. Reikalingas tik stebėjimas. Mes stebime savo emocijas, mes galime matyti, kur mes esame. Stebėkite, kur yra jūsų energiją pagal jūsų barometrą be jokio teisimo. Prisiminkite, kad mes turime galią savyje pakeisti kiekvieną mintį iškart, akimirksniu, kai tik ji mums pasirodė.

Keiskite požiūrio kampą, pažiūrėkite į kažką kitą, nuolat darykite kažką pozityvaus ir tada žemesnė emocijas išsisklaidys, nes yra aukšta energija ir jūs nuolat keliate savo žmogiško lauko vibracinį dažnį. Tuomet, kai ateis kitos kosminės bangos, taip, kaip jūs patyrėte ne per seniausiai, praėjusiomis savaitėmis, jūs palaikysite aukštesnį dažnį, jūs galėsite sugerti daugiau energijos savyje ir jūs pasislinksite. Jei mes būtume žemesnėse energijose, mus pasiektų tos bangos, bet mes galėtume gauti tik jų žemą dalį, nes toks pritraukia tokį, todėl mes nuolat keliame savo vibracijas, savo energiją ir nuolat stebime visas energijas.

Mes visi nuolat judame vertikalioje skalėje „aukštyn-žemyn“, mes visi tai darome, ir aš taip pat, tai daro sąmonė, bet ką mes galime daryti, tai stebėti savo emocijas ir keisti savo mintis, ir taip mes keičiame bei išsklaidome seną programavimą, tridimensinį protą, kuris tik reaguoja į žmones, situacijas. Kai mes keičiame savo mintis, mes tampame savo minčių, savo proto meistrais, ir mes tai darome, mes įvaldome tridimensinį protą, kad pakiltume virš jo ir ateitume į aukštesnę sąmonės būseną. Tai tik patvirtinimas – jūsų emocijos yra matuoklis ir tik jūs esate atsakingas už savo emocijas. Jūs atėjote čia įvaldyti savo emocijas ir savo mintis ir sukurti savo labiau trokštamą realybę. Niekas nėra atsakingas už jūsų mintis, niekas nėra atsakingas už mano mintis. Nesvarbu, kas nutinka mano išorėje, ką mes galvojame, tai yra mūsų atsakomybė ir mūsų atsakomybė yra pakeisti tai. Jei jūs nenorite keisti, nekeiskite, tik jeigu norite. Kelkite savo vibracijas, darykite mažas pastangas, vieną po kitos (pvz. pasileiskite mėgstamos muzikos, atsigerkite arbatos, išeikite į gamtą, padarykite atsispaudimų, pabėgiokite, pažiūrėkite į dangų, debesis, ir t.t.), nuolat darykite po vieną pastangą po pastangos.

Žiūrėkite savęs, tai yra esminis dalykas.

* Parašyti šį pasidalijimą, man taip pat padėjo keletas perskaitytų Judith Kussel pasidalijimų, kuriuose suradau kai kurias rezonanuojančias mintis. Atiduodu jai pagarbą.
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Rugpjūčio atnaujinimas

 

Daug iš jūsų šiandien esate priėję tokį tašką savo kelionėse, kuriame jūs galite ieškote daugiau informacijos, daugiau paaiškinimų, daugiau supratimo apie procesus, kuriuos jūs patiriate ir pereinate savo realybėse pastaruoju metu. Ši vasara buvo labai intensyvi evoliucine prasme, likęs rugpjūtis ir rugsėjis taip pat turės didelę reikšmę ir potencialą, todėl šis atnaujinimas yra šiek tiek kitoks ir gausesnis, nei praėję. Atėjo laikas pasidalinti su jumis daugiau informacijos apie mūsų kelionę, kad jūs galėtumėte geriau suprasti savąsias bei procesus, kuriuos jūs pereinate dabar ir ateinant, bei daryti pasirinkimus. Jūs atlikote didelį progresą ir tapote imlesni šiai informacijai ir mes savo ruožtu galime pasidalinti su jumis daugiau. Mes visi esame čia dalintis. Mūsų dovanos niekada nebuvo duotos mums, kad mes sulaikytume. Tai buvo duota mums tam, kad tai duotų, kurtų naujus gyvenimus daugybei.

Tai, apie ką mes iki šiol kalbėjomės, buvo tik paviršius, keletas įžvalgų į šio evoliucinio proceso „virtuvę“ ir susipažinimas. Pasiruoškite priimti, skaitymo yra daug, laikas, kuriame esame, yra svarbus. Be abejo, tai, kas yra matoma išorėje, yra tik mažiausia dalis viso to, kas yra. Iki pradėjote skaityti, noriu atkreipti dėmesį, kad nebūtina viską iš karto perskaityti; taip pat nesistenkite visko suprasti, skaitykite, leisdamas kalbėti jūsų širdžiai, ir jūs priimsite viską, ką jūs dabar esate pasirengęs priimti paremti save sielos lygmeniu, ir kas yra reikalinga jums jūsų kelionei dabartiniame taške; visą kitą – paleiskite. Jei skaitant šią informaciją jūs ima miegas, jūs pradedate snūduriuoti, žinokite, kad tai yra „gerai“, mūsų protas taip geriau integruoja tokioje smegenų būsenoje, kuri yra tarp buvimo budria ir snūduriavimo; leiskite sau atsitraukti ir jūs vėl sugrįšite, kai jausitės pasirengęs pratęsti.

Čia pateikta informacija yra naujos žmonijos sąmonės įrankiai įgalinti save susijungti su savo aukštesniu vedimu. Tai skirta vyrams ir moterims, tai nėra lyties, o Sielos dalykas. Svarbu pakankamai save edukuoti, kad visi suprastume šiuos procesus, kad sėkmingai progresuotume. Kai šiuo metu vis daugiau senovės energijos centrų planetoje iš naujo pažadinama, yra išleidžiama daugiau energijos, priešistorinės atminties klodai, kurie miegojo bilijonus metų. Tikrasis prisiminimas visada ateina iš vidaus į išorę, bet mums yra reikalingi kiti, kad tai primintų. Daug dalykų jau yra kalbėta, bet žmogui yra būdinga pamiršti, o be to, daug jūsų dabar sugrįžtate ir ateina nauji, visa tai padės visiems jums turėti aiškesnį visa ko paveikslą. Ateinantiems mėnesiams paremti daugybei jūsų aktualiausia dalis – Šviesos Kūnas.

Liūto Vartų Portalo reikšmė

Nors šių metų Liūto Vartų Portalas jau praėjo, tai padės geriau suprasti šių mėnesių energijų reikšmę jūsų evoliucinei kelionei. Liūto Vartų portalas yra laikomas “išėjimu“ į aukštesnės sąmonės karalystes. Per šitą laiką aukštesnių dažnių energijos iš Sirijaus žvaigždės pasiekia planetą Žemę, kad padėtų žmogiškai rasei ir keltų planetos sąmonę. Jis yra aktyvuojamas kasmet rugpjūčio 8 d., kai Saulė, Sirijus ir Žemė pajuda į specialius taškus danguje. Per šį laiką yra lengviau prieiti prie aukštesnių lygmenų, tai yra palankus laikas išvalyti gilias emocines “žaizdas“. Ši aukšto dažnio energija yra priimama per širdies čakrą ir trečiąją akį; yra patiriami širdies atvėrimai ir trečios akies pabudimai (rekomenduoju pamedituoti su/ į tai), taip pat yra aktyvuojamas jautrus centras mūsų kaklo nugarinėje dalyje.

Šiame portale yra trys raktiniai žaidėjai – Saulė, Žemė ir Sirijaus žvaigždė. Sirijus nuo seno yra žinomas, kaip mūsų „Dvasinė Saulė“ ir yra gerbiamas, kaip aukštesnės sąmonės vieta, labiau technologiškai pažengusi, nei Žemė, daugybės senovinių kultūrų, taip pat daugybės „Žvaigždžių Sėklų“ (angl. the „StarSeeds“), kurie turi prisiminimus apie savo kilmę iš Sirijaus. Nors Liūto Vartai vyksta rugpjūčio 8 d., iš tikrųjų energija pajuda liepą, kai liepos 4 d. Saulės ir Sirijaus energija susilygiuoja. Į Saulę yra įliejama Sirijaus energija, kad atsinaujintų jos energija ir dažnio lygis. Visą liepą senieji stebėdavo, kaip mūsų Saulę „praryja“ Sirijus, ir tikėjo, kad tai yra Saulės „mirtis“ (Saulė yra/ reprezentuoja mūsų ego – suveskite paraleles).

Pirmąją rupjūčio savaitę Sirijus ir Saulė vėl pakyla, kaip atskiros žvaigždės viena priešais kitą ir tai yra didysis atvėrimas Liūto Vartų Portalo. Naujai gimusi Saulė, išmaudyta didingose Sirijaus energijose, kad pasiųstų šiuos aukštus dažnius tiesiai į Žemės planetą. Šie dažniai leidžia Žemės gyventojams lengviau gauti atnaujinimus, kodus ir aukštesnę išmintį bei žinias, ypač susijusias su sielų misijomis. Daug vadinamųjų „empatų“ pakyla Žemėje, nes Žemėje desperatiškai reikia daugiau meilės ir supratimo. Didesnė šio portalo žinutė yra apkabinti šias savybes ir galvoti apie tai, kaip mes galime panaudoti jas, kad pasitarnautume planetai. Tai yra pagerbimas savo dovanų ir žinojimas, kad jos gali būti šaltinis stiprybės, ne silpnybės.

Negaliu sudėti į žodžius, koks tai yra nuostabus laikas metuose. Jūs patys pamatysite tai savo kelionėje. Būkite pastabūs ir jūs matysite, suprasite, prisiminsite ir patys kasmet lauksite šio laiko, kad galėtumėte susilygiuoti iš naujo su jūsų paties Sielos misija ir tikslu, ir jei tai darysite nuolat, vėl ir vėl, jis kasmet galingai ir lengvai ištums jus šuoliais jūsų kelionėje į naujus patirties lygmenis ir jūsų svarbų darbą, kurį jūs dirbsite likusiu metų laiku.

 
Dabartinės energijos
 

Energijos šiuo metu yra stiprios, bet ne visi yra pasirengę matyti. Dauguma neturi supratimo, kas vyksta, yra nukreipę dėmesį ne į tuos dalykus, kurie yra svarbūs, dalis yra pasimetime, nelabai suvokiantys, kaip išeiti, ir kita dalis žino ir teka. Mes galime kalbėti apie gerus dalykus, bet mes žinome, kad daugybei jūsų nėra lengva ir būna sunku. Žmonės klausia: „Kada tai pagerėja? Baimė, nusivylimas, liūdesys, vienišumas…“ – kai išsivalome ego. Būkite pasirengę, energijos toliau augs, vibraciškai intensyvės, žmonėms ir Gajai. Gaja atspindi kolektyvinę žmonių masės sąmonę, bet ji, kaip ir žmonija, yra savo kilimo kelionėje. Mes kylame kartu su Gaja.

Mes praėjome vieną intensyvų pasažą, kurio metu, jei sąmoningai pasirinkote susilygiuoti su palankiomis energijomis, jums buvo parodyta daugiau svarbių atskleidimų, sąsajoje su jūsų Sielos keliu ir misija. Siekdamas integruoti ir aktyvuoti šiuos šviesos kodus, praleiskite laiko gamtoje, tyloje, kad galėtumėte maksimaliai paremti toliau savo žmogišką kelionę. Vienas tunelis yra nuo Sirijaus pakilimo liepos 27 d. iki Liūto Vartų, kitas – nuo Liūto Vartų iki Rudens Lygiadienio, rugsėjo 22/ 23 d. Energija bręsta. Rugsėjo mėnuo yra derliaus metas, kiekvienas rinksime savo darbo vaisius, gausime sumą savo darbo, viską, ką įdėjome į save, tai bus mūsų augimas. Visi pjauname tai, ką pasėjome. Tai, ką kuriame, tuo tampame. Rudens Lygiadienis bus kitas taškas nuo Liūto Vartų – tai tam tikra prasme taip pat yra tunelis, per kurį jūs riedėsite smagiai, ypač jei su intencija, kuri yra darnoje su šia mūsų kolektyvine kelione.

Kūnas pereina didžiules aktyvacijas. Šviesos dažnis keliauja per kūną ir kūnas yra stipriai detoksikuojamas. Vyksta milžiniškas atsinaujinimo procesas visuose organuose, audiniuose, raumenyse, kauluose, ląstelėse, persitvarko visa imuninė, limfatinė, nervų sistemos, atnaujinama kiekviena ląstelė ir DNR gija, visi centrai kūne, įskaitant kankorėžinę ir hipofizės liaukas. Vyksta kosminis apvalymas, visas kūnas yra pertvarkomas, perkoduojamas, visiška rekalibracija. Mes iš tikrųjų esame tranformuojami ir išsineriame iš senos odos. Kūne, ląstelėse, yra negatyvi energija, su įeinančiomis šviesos energijomis viskas yra išvaloma ir kristalizuojama, ląstelės tampa kristalinės. Labai svarbu pagerbti, klausytis ir paremti savo kūnus.

Visą rugsėjį energija kils ir kils. Jei dar nedarote nieko su savo kūnu, su savo energija, rekomenduoju surasti tai, kas rezonuoja su jumis, su jūsų keliu, nesvarbu, ką kiti daro, bet pradėkite daryti kažką, susiraskite internete, tai neturi būti kažkas sudėtinga, sekite savo intuicija, klauskite savo Aukštesniojo Aš: „Ką aš turiu daryti, kad geriausiai paremčiau save, savo procesą, savo kūną dabar?“, stebėkite, kas jums prisistato jūsų lauke. Jūs gausite savo žinutę, tai gali jums prisistatyti įvairiais ir netikėtais būdais, būkite pastabus ir neteisiantis, paleiskite protą, jūs atpažinsite, ir leiskite sau pajausti malonumą, kai tai darysite.

Svarbu nesipriešinti šiems pokyčiams. Pradžioje gali jaustis, kad visos sienos aplink jus griūna, pasveikinkite tai, atverkite savo protą ir glėbį, leiskitės būti nešamas šių energijų, mokykitės atsiduoti ir paleisti. Paleidimo bus labai daug. Ir kai jūs išmoksite paleisti, pradės vykti nuostabūs dalykai. Mokykitės įsitvirtinti ramybėje ir tikėjime. Prisiminkite, kad visos jūsų ląstelės nori būti išvalytos ir užpildytos priėmimu ir ramybe. Mes tai padarėme ir jums rekomenduojame – užpildyti savo kūną, visas jo dalis, besąlygine meile (turėkite tokią mintį/ intenciją, pasitelkite vidinę regą ir jūs iš vidaus būsite vedamas, kaip tai padaryti). Jūs tikrai darysite daug dalykų, kurių galbūt niekada neįsivaizdavote.

Iš tikrųjų, šiuo metu jums yra pristatomos didžiausios galimybės vidiniam ir išoriniam augimui. Apkabinkite tai, gyvenkite tai, tapkite tuo. Apskritai, tai yra „Taip“ Visata, sakykite „Taip“ dalykams ir vietoms, į kuriuos jūs norite nuvykti, kuriuos norite patirti. Ir visada prisiminkite, kad jūs visada galite sakyti: „Ne, tai netarnauja mano aukštesnei gerovei.“ Sekite savo paties unikalią kelionę, sekite poslinkių jūsų suvokime taškus, žymėkitės datas savo užrašuoše, nes viskas yra svarbu. Mes viską, kas pasirodo, visada priimame su dėkingumu ir vertiname, nieko nepriimame savaime suprantamu. Pradėkite domėtis, nuoširdžiai įsitraukite į savo kelionę per Žemę ir jūs matysite, kokia smagi ji jums taps – kaip nuotykis, kaip žaidimas, jūs turėsite daug smagumo, atrasdami ir išsiaiškindami tiek daug naujų ir gerai pažįstamų dalykų. Pasirenkite, nusiteikite, ateikite į sceną, bus nuostabu. Jums patiks!

Pakilimas

Energija planetoje keičiasi, vyksta esminis poslinkis aukštyn ir tęsiasi didžiulis valymas. Viskas atgimsta, pertvarkoma, yra sukuriama iš naujo. Visas kosmosas yra didžiuliame kisme ir tėkmėje ir persitvarko pats. Šiuo metu žmonija patiria tridimensinio pasaulio matriksos griuvimą, iširimą ir yra vedama bei remiama kelti savo bei kitų sąmonę, pereiti į naują egzistenciją 5 dimensijoje, įkūnyti aukštesnę sąmonę. Tai yra 22:22 kodas – tai yra sąmonės kilimas ir Kristaus/ Avataro Sąmonė. Kiekvieno uždavinys yra įkūnyti savo aukštesnę sąmonę, t.y. tapti tais aspektais, nes tik tada mes galime prieiti prie savo potencialo kurti realybę bei įgyvendinti savo humanitarinius tikslus Žemėje. Mes visi turime ateiti į tarnystę žmonijai. Nesijaudinkite, pradžioje jūs galite nežinoti, ką tiksliai jūs turite daryti/ sukurti, bet kelias atsiskleidžia juo beeinant. Galingos Sirijaus ir Liūto Vartų portalų energijos perdavė Avataro kodus, kurie dabar yra prieinami visiems, kas yra pasirengę savo Aukštesniesiems Aš ir savo misijoms. Šis pakilimas yra individualus procesas ir ne baigtinis, o palaipsniškas, įkūnyjant vis aukštesnius savo sąmonės aspektus. Mes pakeliame save tiek, kad galime pulsuoti kosminiu pulsu savo kūnu ir transliuoti tai į formas, pripildytas meile. 

Jūs galite žinote, kaip aukštai mes galime kilti, kai mes kalbame apie aukštesnes dimensijas – 7D, 9D, 12D, 15D… Su individo perėjimu į aukštesnę dimensiją, yra galimybė įkūnyti aukštesnę sąmonę, pvz. 9 dimensija yra siejama su Arkturiečių Sąmone, kuri yra visiškai tyra meilė, 10-12 dimensija yra Kristaus, arba Kosminė, dar kitaip, Avataro Sąmonė, kuri yra planas visai žmonijai ant Žemės planetos, 13-15 dimensija yra Dievo Sąmonė, šis lygmuo dar yra žinomas, kaip Pirminės Šviesos Laukas. Visi šie skaičiai yra tik skirtingi energijos dažniai, skirtingi Savasties (Esaties) arba išraiškos lygmenys žmonėse, kuriuos jie gali projektuoti į šią tridimensinę realybę. Ilgą laiką iki šiol žmonija funkcionavo iš tridimensinės sąmonės lygmens, t.y. tuo lygmeniu, kuriame inkarnavosi. 3D yra kentėjimas ir pragaras fiziniame lygmenyje. Kol jūs neišsivalote tridimensio programavimo savyje, jis bus jums atspindimas tuo laipsniu. Mes daugiau negalime grįžti į 3D pasaulį, mes jį palikome, jis paliko mus, jo nebėra. Ketvirta dimensija yra tai, kur apsistojama, kol sutvarkomas dualumas viduje, ten esate viena koja abiejuose pasauliuose. Mes peržengiame trečiąją dimensiją savyje, kad galėtume atnešti penktąją.

Kosminiame lygmenyje mes visi esame viena, visi lygūs, visi dievai/ deivės, bet mes turime įkūnyti šią sąmonę savo pačių kūnuose, kad galėtume veikti ir kurti bendrai, kaip tokie, Nauji Žmonės Naujoje Žemėje. Kol nesate įkūnijęs tos sąmonės, jūs negalite veikti iš tos būsenos nuolat tridimensiniu lygmeniu Žemėje. Jūs galite skaityti, girdėti, atpažinti, suprasti šią sąmonę, jūs galite pakelti savo vibracijas, kad susijungtumėte su šiais dažniais, bet kai jūs pasitraukiate nuo šių informacijos/energijos šaltinių, jūs sugrįžtate į tą realybę, kurioje jūs esate. Jūs galite veikti iš tos sąmonės fizinėje realybėje tiek ilgai, kiek ilgai jūs gebate išlaikyti savo kūne tas vibracijas, kurios yra reikalingos tai sąmonei palaikyti; bet jūs galite panaudoti jas padaryti pokyčius savo realybėje ir pasislinkti. Kai mes įkūnyjame visus šiuos Sąmonės lygmenis, bet kuriuo duotuoju momentu mes esame ir pasireiškiame, kaip mūsų visų Savasties aspektų visuma, ir, kai reikia, mes taip pat galime susijungti savyje su bet kuriuo iš aspektų atskirai ir veikti tik iš to aspekto. Jūs turite tapti tuo, jūs turite būti tuo, jūsų kūnas turi vibruoti tuo dažniu.

Pakilimas yra asmeninis pasirinkimas. Ne visi asmenys iškart panaudos naujai sukurtą perspektyvą, tačiau pasirinkimas lieka žmonijai ir yra priklausantis nuo kruopštaus kiekvieno asmens pasirinkimo, nuo subtilaus kiekvieno paties sprendimo kelti savo vibracijas, plėsti sąmonę, mokytis, augti ir tarnauti žmonijai, didesnei gerovei VISŲ. Tai yra laisva valia. Ši perspektyva yra įmanoma tik per nuoširdžią intenciją perkirsti “durų“ slenkstį, įgyjant dažninį prerekvizitą, kuris yra prieinamas Žemėje. Tai yra visiškai vibracinis dalykas, nusprendžiamas aukštesniuose lygmenyse, ir tik jūsų pačių vibracija nulems, kurioje pusėje jūs būsite, ar jūs pateksite į šį Rojų Žemėje, kuris tikrai buvo išpranašautas ir kuriame šiandien vaikšto Sielos. Prisiminkite, kad majų ir kitų pranašystės nurodo, kad kiekvienai sielai pasiekti pakilimą yra reikalingas tik dažnis. Tai yra vidinis dalykas, valdomas Šaltinio jėgos jumyse, tai yra jūsų invidvidualus santykis su Šaltiniu jūsų viduje. Vienintelis būdas ateiti čia yra stiprinti tikėjimą ir pasitikėjimą per vidinį darbą, per meilę sau, apkabinant visus iki vieno savasties aspektus.

Pakilimas vyksta jūsų kūne, jūsų širdyje ir prote vienu metu. Sąmonės poslinkio faktorius yra nustatomas pagal asmens sąmonę ir ne pagal jokį kitą faktorių. Jei jumyse yra nepasitikėjimas, jei jūs veikiate iš baimės ir trūkumo, jūs dar čia nesate, galite pasitikrinti, ir rinktis daryti tai savo fokusu pastoviai dėti pastangas ir kilti. Sąmonės paspartinimas dabar yra prieinamas visiems, bet jis neturi fiksuoto greičio. Pažangos greitį nustato kiekvieno asmens individuali intencija ir gebėjimas kilti ir įgyti plačios energijos perspektyvą. Egzistuoja dažninės durys, per kurias asmuo pasirenka peržengti, kai yra pasirengęs. Nėra kito rakto, tik tas, kuris yra jūsų rankose. Studijuokite, plėskite savo suvokimą, viską išsiaiškinkite apie tai, kaip tai funkcionuoja, visa informacija yra prieinama kiekvienam pagal kiekvieno pasirengimo laipsnį. Viskas yra gerai. Nieko netrūksta. Tiesiog leiskite. Laikykitės savo tikėjimo ir laikykitės savo vizijos.

Kvietimas

Dabar Žemėje yra aktyvuota darymo energija paleisti senus dalykus, išstumti naujus būdus, naujas misijas. Žmonės dar nesupranta viso šio didžiulio proceso ir kas vyksta, kas yra daroma, kad tai yra pertvarkymas, kad mes esame tie, kurie bendrai kuriame Naują Žemę ir darome prieinamais jums šiuos informacijos išteklius, mokymus, renginius, vyksta perėjimas į naują lygmenį, kaip kolektyvui. Jei jūs laukėte antžemiškų būtybių, kad jie nusileis savo kosminiais laivais ir jus išgelbės (kai kurie iš jūsų galėjote sutikti savo žvaigždžių šeimas savo sapnuose), tai žinokite, kad jūs patys esate tapti jais čia, Žemėje. Mes tampame vaikščiojančiomis šventyklomis, mes esame švyturiai, mes esame susijungę per visą planetą, visa Žemė yra palaikoma šviesos darbuotojų savanorių ir mūsų gretos didėja.

Visi gauna kvietimą. Tai yra kvietimas leistis į jūsų paties nuotykį pasidalinti savo Sielos vizija, nušviečiant pasaulį. Tie, kurie suvoks šį kvietimą, bus tie, kurie visada žiūri giliau į save ir siekia aukštesnio tikslo gyvenime, kurie išsiskiria iš kitų, nes jie negali būti kažkuo, kas jie nėra, jie negali gyventi mele ir susitaikyti. Jie niekada nesutilps į jokias dėžutes, nes jos nebuvo jiems skirtos nuo pradžių, jie eis vieni, jei to prireiks, kad jie išliktų sąžiningi sau ir savo aukščiausiam sielos tikslui ir Dieviškumui. Jie išsiskiria iš minios ir jie keičia pasaulį, nors dažnai yra persekiojami ir kvailinami dėl to, kad tai daro. Bet kai laikas atskleidžia, tai yra tie, kurie skina naujas vėžes žmonijai, į kuriuos masės atsigręžia ir klausia: „Kas yra tai, ką jūs atradote, ko mums trūksta?“. Kai kurie paprasčiausiai neturi pasirinkimo, nes pati visuomenė juos atstumia, tačiau tai visiškai tarnauja Sielai, nes tuomet ji yra priversta žiūrėti vidun, ieškoti vidinės stiprybės ir pagerbti Dievišką Šaltinį savyje.

Mes praėjome šią kelionę, kai buvo pati pradžia, mes neturėjome žodžių, kaip įvardinti, kas tai yra, mes laikėmės tik savo vidinio žinojimo, meilės, šviesos ir noro tarnauti Žemei ir žmonijai, viskas – toks buvo kvietimas, paleistas į Visatą. Tamsiosios jėgos nugalėjo tais 2012 metais, kai Saulės Vaikai, Vaivorykštės komanda pagal majų pranašystę atsiliepė į kvietimą išeiti ir žengti į priekį. Ir mes pabudome, ir startavome po vieną, nežinodami vieni apie kitus čia ir kitur pasaulyje. Mes kiekvienas individualiai, šventoje tyloje, darėme šitą darbą, kurį mes dabar iš naujo einame vėl – dabar kartu su kolektyvu, visi, kaip Vienas. Mes tai darėme ir darome ne dėl savęs. Tai buvo ir tebėra mūsų, mielieji, tarpusavio susitarimas Sielos lygmeniu, kad mes būsime tie, kurie atliksime tai pirmi, nueisime šią kelionę pirmi, patikrinsime ir išvalysime takus, visus sunkumus, kol jūs darysite savo dalykus, o tada mes susitiksime, kai jūs pasakysite: „Labas, aš esu pasirengęs“. Mes esame tai, mes prisimename, žinome, ko atėjome ir ką  turime nuveikti, ir mes darome tai ir įgyvendiname. Reikia, kad visi darytų.

Šis procesas dabar yra spartinamas, nes yra numatytas terminas pereinamajam laikotarpiui, kuris artėja į pabaigą, po kurio nauja Meilės, Šviesos ir Išminties komanda turi būti apmokyta ir pasirengusi savo lyderystės vaidmenims Žemėje. Mes visi esame susiję, kaip viena šeima, mūsų vaidmenys yra harmoningi, mes turime pulsuoti vienu ritmu, vienu balsu, viena intencija – nušviesti šią planetą. Kiekvieno tikrasis genijus švies ir jūs įkvėpsite, paliesite žmonių širdis ir sielas, pačias jų gelmes. Mes kartu vesime žmoniją per didelius pokyčius, apie kuriuos kalbame jau daug metų, su visišku atsidavimu ir aukščiausia tarnyste. Visi gauna kvietimą.

Į šį kvietimą atsiliepia tie, kurie yra pasirengę. Jei jūs ignoruojate savo kvietimą, kai jūsų visas kūnas informuoja jus apie tai, kad turite daryti pokytį, jūs patirsite išstūmimą, tai bus su jėga ir nebūtinai malonu. Aš dalijuosi savo patirtimi. Sunkiausias dalykas daugumai yra paleisti prisirišimus. Bet mes nesilaikome įsikabinę, mes paleidžiame, nes taip prašo tėkmė ir mūsų visų judėjimas į priekį – visi prisirišimai turi būti paleisti. Bet kas, ko mes laikomės, jei nepaleidžiame, prisistato mums skausmingu būdu, kitu atveju mes toliau mėgautumėmės. Ir mes padarome pasirinkimą. Kol tarnaujama savo žmogiškumui, protui, nėra išeities ir galimybės pakilti į aukštesnės sąmonės būsenas ir aukštesnes patirtis, į tas ramybės, meilės ir džiaugsmo būsenas, kurios yra prieinamos čia.

Jūsų širdyje visada yra žinojimas, ką jūs turite daryti, ir yra kova su ego. Ego nenori lengvai pasiduoti, iki paskutinio momento renkasi visus kitus kelius. Kodėl mes taip kovojame, ateidami į savo laisvę? Kai visa kita nubyra, mes atsiduodame tam, kuris pasilieka. Ir tai pasirodo buvo pats lengviausias kelias mums – nes jis nuo pat pradžių buvo mūsų. Tada mes suprantame šį Visatos “pokštą“: kad visas pasaulis „susimoko“ prieš mus, kad padėtų mums įgyvendinti mūsų misiją. Tai yra tas momentas, kai tu galiausiai nebesirenki ego, kai tu pripažįsti sau, kad tavo išorėje tau daugiau nebėra nieko atrasti, nes visa tai, tu jau buvai atradęs šimtus kartų, kai tu nebedarai prioritetu savo ego norų, bet visiškai atsiduodi ir susikoncentruoji  į savo individualų ir kolektyvinį procesą. Ir tada tu paleidi, ir leidi tavo Sielai skristi, ir tavo Aukštesniajam Aš reikštis, ir jis perima visą valdžią tavo gyvenime. Jūsų gyvenimo kelio planas yra jūsų Aukštesniojo Aš rankose. Štai čia mes susitinkame.

Bendras darbas

Visi turi vaidmenis, visi yra lygūs, visi yra gerbiami, kiekvienas yra mylimas neišmatuojamai žmogiškais prietaisais. Visata investuoja į tuos, kurie yra pasirengę. Ego ieško atjautos, ego čia neatjaučiamas, kiekvienas turi susitvarkyti su savo ego. Mes visi seniai išaugome vaikų darželį, todėl čia mes nežaidžiame ego žaidimų, mes sutvarkome tai iškart, kai pamatome, griežtai, bet su meile. Bet kokios žemesnės vibracijos ir tridimensinio proto mechanizmai, programavimas, čia yra išvalomi akimirksniu su galinga Šviesa ir įtvirtinama ramybė, meilė ir būtis. Pradžioje Siela yra pakeliama, nuprausiama, pažadinama, o toliau – viskas, visi stoja darbą. Nuo metų pradžios Gaja perėjo poslinkį,  perėjo į vyriškumą, viskas pasikeitė ir nebėra tik „Gauti, gauti, gauti“, yra: „Eik ir daryk dalykus“. Kiekviena planeta yra mūsų kūnuose ir kai jos ateina, mumyse aktyvuojasi jų energija. Energija, kuri yra dabar, yra, kaip Marso arba Sirijaus – „spiria“ tiesiai į šaknies čakrą, į baimę, į atskirtį ir pastato ant kojų. Nebėra laikymo už rankų, veikimo iš aukos mentaliteto.

Mes galime jums paskirti savo laiką, energiją, mes galime jums išaiškinti dalykus, mes galime sulaužyti ego sąmonės programavimus ir išsklaidyti, mes galime prieiti prie jūsų Sielos šerdies, atidengti, nublizginti, mes galime kartu pažiūrėti į deimantą, kurį jūs turite, kuriuo jūs esate viduje, po visomis tridimensinio pasaulio realijomis, bet jeigu jūs to nepanaudojate tam, kad patys toliau didintumėte savo šviesą, jeigu jūs nedarote savo vidinio darbo, vardan visų įtrauktųjų didesnės gerovės, tai nesilaikys ir nesivystys. Jūs turite prisiimti atsakomybę už save ir už savo realybę pats. Prisiminkite, kad viskas, ką jūs darote ir skleidžiate, kuria jūsų realybę. Viskas priklauso nuo intencijos, kurią jūs palaikote – kodėl, dėl kokios priežasties jūs palaikote savo egzistenciją ir judėjimą per Žemę, kaip jėga, kuri yra ir kuri juda? Mes kuriame savo realybes iš meilės. Kai kiekvienas tai daro, pastebėkite bangos efektą, kuris šiuo metu vyksta.

Mes apribojome pavienius susitikimus, nes mums tai daug kainuoja ir mes darome savo prioritetu gerbti savo kūną, savo energiją, tai yra mūsų misija visiems. Tai, kad mes atsitraukėme, nereiškia, kad mums nerūpite, tai yra gilesnė meilės ir didesnio supratimo išraiška, nors jums gali atrodyti priešingai, viskas yra daroma jūsų didesnei gerovei, tai – dalis jūsų savęs įgalinimo. Kai jūs darysite savo darbą, mūsų keliai susitiks, ir mes bendrai kursime ir padėsime pereiti kitiems. Kiekvienas gauna paramą, proporcingą savo pasiryžimui ir įsipareigojimui. Ne visi gali būti pasirengę mūsų realybėms ir mes tiesiog gerbiame, ir leidžiame jiems eiti ir žaisti jų realybes jų būdais. Tuo tarpu mes visi čia esame užsiėmę ir dirbame nuolat visu pajėgumu, nelaukiame nė vienos dienos, tai yra sulygiuota Sielos lygmeniu ir kai mes atsistojame, aktyvuojasi kiti – mūsų artimieji, mūsų šeima, draugai, valstybė.

Komforto zonos paleidimas

Nepaisant mūsų aplinkybių, mes turime pasirinkimo teisę. Mes visada turime žmogišką pasirinkimą: išlikti įstrigus iliuzijoje ir gailėtis savęs, ką kai kurie lieka daryti visą gyvenimą, arba savo auksinę nušvitimo akimirką pakelti save, nusivalyti dulkes ir įsitraukti į gyvenimą iš naujo, kitaip – nebe kaip vienas iš aukų masėje, o kaip kūrėjas tarp jų. Pasirinkimas yra jūsų. Dabar kalba eina apie aukščiausią pasirinkimą, kaip jūs gyvenate gyvenimą, ką jūs darote su savo inkarnacija ant šios Žemės. Kiekvieną akimirką jūs galite pasirinkti padaryti daugiausiai iš šio gyvenimo, įgalinti save visuose lygmenyse ir mylėti kiekvieną savo buvimo čia minutę arba galite būti susiraukęs, kaltinti ir gėdinti visus, įskaitant save patį, ir padaryti save nepakenčiamu. Daryti tai, ką mėgsti, taip pat yra pasirinkimas. Sąmoningas pasirinkimas daryti kažką, kas tau suteikia džiaugsmą, įkvėpimą ir savirealizaciją, nepaisant to, ką kiti žmonės gali galvoti apie tai.

Kiekvienai evoliucionuoti norinčiai Sielai „komforto zona“ ilgainiui tampa „galvos skausmu“. Joms reikia ilgos trąsos, kur nereikia galvoti apie dažnus posūkius, joms reikia plačių erdvių, kur jos gali skraidyti ir plėstis. Visa, ką padaro kolektyvinė „komforto zona“, tai buvimas atbukusiu ir atsijungusiu nuo tikro Gyvenimo ir dar daugiau – nuo tavo paties Sielos, nuo Dieviškumo. Kai kurie žmonės nuolat atiduoda savo galią, nesirūpina prisiimti atsakomybės ir stovėti ant savo dviejų kojų. Jie leidžia žmonėms už juos galvoti ar sakyti, ką galvoti, kuo tikėti, ką daryti. Jūs pradedate jaustis įkalintas, be galios, neturintis kontrolės savo paties gyvenimui ir likimui. Mes visi turėjome pereiti programavimą prisitaikyti prie socialinių standartų, kas yra tinkama, ir ką daryti su savo gyvenimu, bet kai aš stovėjau savo gyvenimo kryžkelėje, aš pasirinkau kelią, iš kurio mane kvietė naujas, nežinomas nuotykis. Norite būti laisvu – nuo baimės, nuo kontrolės, nuo manipuliavimo, nuo beprasmybės – pasirinkite dirbti su savimi.

Šią vasarą dalyvavau savo krikštasūnio gimtadienio šventėje, kuri vyko laipiojimų po medžius parke. Jis mane pakvietė eiti greta, stebėti, kaip jis įveikia išūkius ir pereina visą trąsą. Priėjus paskutinįjį ruožą, jis šaukia man, kad tai – pats smagiausias. O tai yra lynas, nutiestas nuo medžio iki medžio, tu užsikabini su savo apsauga ant trąsos, įsikimbi ir pasileidi čiuožti su pagreičiu; tau nereikia įdėti daugiau jokių pastangų, bet yra vienas žingsnis – pasileisti iš „komforto zonos“. Trąsa yra, saugos diržai yra, tikslas yra matomas prieš akis, kelias yra aiškus („Tik eglės šaka vienoje vietoje truputį duria“, aš jam sakau: „Tai niekis – bučiuoja“) ir viskas – tu išėjai iš žaidimo nugalėtoju. Daugybė iki tavęs įveikė šią atkarpą, tu praėjai iki jos sunkiausius ruožus ir šitą įveiksi, ir mėgausies. Kiekviename etape pagal taisykles einama po vieną, kiti, jei perėjo ankstesnius etapus, turi laukti apsauginėje aikštelėje, kol praeina prieš juos einantysis. Ir štai, viena mergaitė sustoja aikštelėje ir niekaip neišdrįsta pasileisti nuo jos: trypčioja ir bando ir taip, ir taip, ir sėstis, ir stotis, ir tūpdama, nori, bet bijo, mes visi šaukiame, drąsiname, o jai neina peržengti tos baimės, nors tu ką, o ant tos paskutinės apsaugos aikštelės jau visi jai iš paskos ėję dalyviai sustojo, laukia jos… ir ji pasileidžia. Ir apsisukusi dar kartą įveikia visą trąsą, ir priėjusi tą paskutinį ruožą – girdime su jos tėčiu – sako sau patyliukais: „Vienas, du, trys…“. Kaip ji man priminė mane, kai aš dariau savo pirmąjį šuolį nuo uolos! Ir po to aš mačiau lygiai taip pat darant kitus – ir mergaites, ir berniukus,  ir mažus, ir didelius.

Sulaukiu laiškų su žinute: „Vieną dieną aš pas tave/ į tavo renginius ateisiu.“ Mums tai nesvarbu, tai – jūsų gyvenimas, bet, mielieji, nėra tos vienos dienos, yra Dabar. Ir tai prasideda, kai jūs pradedate. Čia nėra „truputį“, arba eini visiškai, arba lieki, kur esi. Laikykitės „prisiklijavęs“ prie seno arba paleiskite, pagerbdami save ir būdami su šiomis energijomis kiekvieną dabarties akimirką. Neleiskite sau netikėti, abejoti, laikas. Ši kelionė yra individualus procesas, bet mes keliaujame jį kolektyviai ir esame priklausomi vieni nuo kitų. Mes negalime stovėti savo keliuose, nes kiti eina mums iš paskos. Tu atveri kelią sau ir kitiems, tu išvalai kelią visai savo giminės linijai ir sielų linijai, visoms kartoms į priekį. Kelias yra atvertas. Eikite. Trauktis nėra kur – arba šoki, arba būsi nustumtas kitų, arba būsi nukeltas ir patrauktas iš žaidimo ir vėl eisi tą pačią trąsą iš naujo. Jūs tikrai norėsite padaryti tai pats! Kai esi daręs tai anksčiau ir viską žinai – visus iššūkius ir kaip tai įveikti – tai yra vienas malonumas.
 

Visata jums duoda galimybę po galimybės, galimybę po galimybės ir jei jūs nepasinaudojate galimybėmis, tai, kas lieka, yra desperacija, todėl paimkite galimybes, kurios yra jums prieinamos, suraskite būdą, kaip tai padaryti, apeikite kliūtis, jūs esate ganeša, kliūčių šalintojas. Jei kažko nori, tu tai gauni, nėra: „Noriu, nenoriu“, yra: „Noriu ir gaunu tai“. Eilę metų, priėjusi šį vasaros metą, ištraukiu tą pačią deivės Yemanya kortą iš Doreen Virtue kortų kaladės: „Auksinė galimybė“, ji sako: „Svarbios durys dabar tau atsiveria. Eik pro jas. Laikas yra viskas, todėl, kai tau pasitaiko galimybė, tu privalai nerti į ją tą akimirką. Viskas, ką tu atlikai, kad save paruoštum, tave lydės. <…> leisk visoms abejonėms būti nuplautoms.“ Nėra laiko, jūs esate reikalingi Žemėje dabar. Kuo ilgiau delsiate, vengiate atlikti pareigą sau pačiam, tuo ilgiau liekate patirti tankią tridimensinę realybę, kentėjimą. Ženkite, kai suvokiate tai, viskas yra vibraciška, išsibaigs laiko juosta, realybė sugrius, jei nebūsite dėmesingas – atsistojate ir stumiate save.

Aukščiausio Kelio pasirinkimas

Daug dalykų dabar nebėra svarbu, svarbu yra pamatyti, kas iš tikrųjų yra svarbu, ir daryti naujus prioritetus. Kiekvieno prioritetai yra akivaizdūs. Šeima ir draugai yra labai svarbu, bet taip pat labai svarbu yra išsiaškinti, kas jūs esate, ir dabar vyksta šis pabudimas, aprėpiantis visą žmoniją. Ne kiekvienas turi tokias pat misijas ir gyvenimo tikslus. Jūsų visi draugai gali eiti visai kitu keliu, jūs galite kalbėtis apie tuos pačius dalykus, gali atrodyti, kad jūs kalbate apie tą patį, bet jie darys vienokius pasirinkimus, kurie stabdytų jūsų evoliuciją, jei jūsų siela turi aukštesnius siekius. Nesvarbu, ką kiti daro, tai – ne jūsų reikalas, jūsų reikalas yra jūsų sodas, jūs einate ir tvarkote savo reikalus su kiekvienu kvėpavimu. Dualioje realybėje jūs visada turite pasirinkti save („Aš tave myliu, bet mūsų naujos realybės yra vibracinės.“). Kiekvienas turi suverenią teisę pasirinkti tik už save. Leiskite kiekvienam daryti jų suverenius pasirinkimus ir leiskite sau daryti jūsų paties pasirinkimą, nes jūsų kelias yra lygus visiems kitiems keliams, kuriais einama. Visada stebėkite, kaip jūs elgiatės su kitais žmonėmis, nes tai yra svarbu.

Siela inkarnavosi vienam tikslui – augti, evoliucionuoti ir tarnauti aukščiausiu ir geriausiu būdu visiems, panaudodama savo genijų. Jūsų gyvenimo vienintelis tikslas yra eiti į šviesą, į meilę, į savo į aukščiausią vaidmenį, į visos žmonijos ir Žemės ateitį, būti tarnystėje su išmintimi, pilnai ir įgalintai, kelti savo ir kitų sąmonę, būti bendrakūrėju su Visata ir padaryti šitą vietą geresne vieta. Galiausiai, mes visi esame čia būti tarnystėje, bet kokia forma. Nėra egzistencijos be buvimo tarnystėje. Visi pajuda į tarnystę, kai pradeda gerbti ir mylėti save. Kai tarnystė arba mūsų būdas išreikšti save yra darnoje su mūsų aukščiausiu Sielos kvietimu, tada mes spindime. Mes esame daugiau palaiminti, nes dabar mes tarnaujame ne sau, o didesnei šios gražios Žemės gerovei. Mes tampame senoliais, užaugame būti atsakingais šios Žemės Sergėtojais, bet turime praeiti pro žmogiškus dalykus, kad realizuotume šiuos vaidmenis. Padarykite savo tikslu pajudėti per žmogišką lygmenį, kaip galite greitai, kad jūs galėtumėte realizuoti savo aukščiausius tikslus.

Tai Yra Kelio pasirinkimas: jūs pasirinksite tęsti iš naujo evoliuciją žemiškoje mokykloje arba ją užbaigti. Daugybei iš mūsų tai yra paskutinė galimybė. Dauguma Sielos grupių yra įsitraukusios čia nuo planetos sukūrimo ir sugrįžo čia paremti šios planetos didžiulį evoliucinį vystymąsi šiuo metu. Senosios sielos įvaldė pamokas praėjusiuose gyvenimuose ir todėl jiems nebereikia kartoti tų pamokų šiame. Jūs esate galaktinė ir kosminė būtybė, turinti trumpą kelionę ant šios planetos, todėl padarykite, ką galite geriausią iš jos ir vieną dieną, kai būsite seni, ir būsite padarę didelį pokytį planetoje, pažiūrėsite atgal į šį gyvenimą su giliu žinojimu: „Misija įgyvendinta“. Kartais kelias nėra būti mažam, yra būti dideliam, ne iš ego, bet iš geriausio būdo kiekvieną akimirką. Aš kiekvieną dieną atsikeliu susitelkusi į vienintelį reikalą – realizuoti savo aukščiausią sielos misiją ir pašaukimą, mes neturime kito tikslo.

Jūsų, kaip dvasinės būtybės ir šviesos darbuotojo, dovanų reikia žmonijai ir paremti Žemę. Jūs gimėte, kaip unikali būtybė, su įgimtais natūraliais gebėjimais ir talentais. Savo natūralių dovanų naudojimas yra jūsų užtikrintas būdas į jūsų gyvenimo kelią ir sielos misiją. Jūs turite plėsti savo natūralius gebėjimus, su kuriais gimėte, kad sukurtumėte kažką labai ypatingo čia ant šios Žemės. Jums nereikia būti herojiškais, nereikia perplaukti septynių jūrų, viskas, ko reikia, tai surasti savo kelią į tiesą, nes kai tu atvyksti į savo tiesos sėklą, kuri gyvena viduje, ir perlauži ją, viskas, ką randi joje, yra meilė. Jūs turite įžvalgos, intuicijos dovaną, natūralų gebėjimą suprasti daugiau už fizinės karalystės. Kai pradedate plėsti save šia prasme, jūs duodate savo dovaną žmonijai, kad pakeltumėte šios planetos vibraciją. Taigi, tapkite aiškūs dėl to, ko jūs norite, prašykite pagalbos ir imkitės veiksmo manifestuoti savo svajones ir bendrai kurti gražią gyvenimo patirtį. Svarbu yra padaryti pasirinkimą, atsistoti ir pasislinkti iš neapsisprendimo į veiksmą, pažadinti savo dievišką kūrybiškumą ir žengti į susilygiavimą su savo dieviškomis dovanomis ir įkvėpimu. Atsiminkite, kad pilnas atsivėrimas savo dvasinėms dovanoms ir įžvalgoms yra atsiskleidžiantis procesas.

Buvimas atsirenkančiu turi būti išvystytas preciziškai, tai yra numeris vienas dalykas dabar. Vienintelis pasirinkimas pakreips jūsų judėjimą viena ar kita kryptimi; visos aplinkybės prisistato idealiai remiančios mūsų pasirinkimą. Rinkitės išmintingai. Atsirinkite vieną liniją, vieną balsą visuose ir sekite tuo. Daug skirtingų balsų gali užlaikyti jus chaose ir užstrigime. Dauguma renkasi kelius, kuriais keliauja masės. Kelias, kuriuo yra mažiausiai keliaujama, gali atrodyti sunkesnis, bet jis atneša geriausią perspektyvą ir didžiausią viziją, gilesnį ryšį su Dieviškumu ir jūsų paties Siela. Šiuo keliu eina tie, kurie apkabina savo bebaimę širdį. Tai yra drąsių sielų kelias, kuris atveda į aukštesnes karalystes ir aukštesnę sąmonę, vidinį vedimą, pasitikėjimą ir tyrą, besąlyginę meilę. Tai yra nuoširdžių sielų kelias, kai patraukiamas ego ir leidžiama Kūrėjo Šaltinio jėgai veikti. Aukštesnis kelias dažnai veda per skausmą. Skausmas yra geras mokytojas, nes galiausiai padeda mums augti į savo tikrąją galią, tikslą, misiją, tiesą ir ryšį kiekvieną akimirką.

Ši kelionė gali būti nelengva, bet visa jos eiga su kiekviena detale yra tiksliai tokia, kad jūs pabustumėte, pažadintumėte save ir atsidurtumėte čia, kur jūs norite patekti. Jūs surinksite Save atgal iš gabalėlių. Iššūkiai prisistatys, kiekvienam prisistato, nė vienas nėra apsaugotas. Jei klausysitės vidaus, elgsitės, kaip esate mokamas, ir darysite darbą iš savo pusės, jums bus suteikiamos visos reikalingos priemonės ir parama, kiek jums bet kada reikia, kad jūs atliktumėte savo Plano dalį. Tai yra Kūrėjo valioje. Jus neša angelo sparnai, jūs esate besąlyginė meilė, tik ego užmaršties šydai neleidžia jums to pamatyti. Iš naujo įsipareigokite tai įkūnyti, išlikdami meilėje, dabartyje ir žinojime bei dirbdami su tais, kurie yra čia jus paremti.

Darykite žingsnius išvalyti savo kūną, savo energiją, pakelti savo vibraciją ir nuvalyti tuos filtravimo sluoksnius, blokuojančius jūsų priėmimą, kad jūs galėtumėte pilnai susilygiuoti su savo aukštesniu vedimu. Susilygiuokite su nuoširdumu ir sąžiningumumu – ką kalbate, taip einate, su tyrumu, pagarba ir besąlygine meile sau ir kitiems, su aukštesne tarnyste, kasdien tarnauti, būti Dieviškumo instrumentu. Kai turėsite intenciją tapti kiauriai permatomu, jūs tapsite pažeidžiamu, ir jums aiškiai pasirodys, kur jumyse neišvalyta ir neišgryninta. Kai nesaugumas ir emocijos iškyla, eikite į lauką, įkvėpkite oro, giliai pakvėpuokite, įleiskite šaknis Žemėje ir Dieviškume, stovėkite, kaip tiltas tarp dangaus ir Žemės. Stovėkite savo tikėjime, meilėje ir nuolankume. Būkite atsargus su tuo, ko prašote, ir visada atneškite tai į pusiausvyrą, kad tai būtų didesnei gerovei visų.

 

Sugrįžimas į Šaltinį

Kada tai nutiko? Tai nutiko tada, kai mes patyrėme atskirtį, kurią mes kolektyviai sutikome patirti – atskirtį nuo savęs ir nuo Dievo. Viskas yra energija ir patirtis Dieviško Šaltinio, į kurį nuolat sugrįžti, kol supranti, kad tu pats esi ne tik Šaltinis, bet ir visi sukurti dalykai. Mes sutikome patirti poliarizuotą lauką, atskirtį nuo Dievo, atskirtį  nuo viso to, kas yra, kad įgytume suvokimą apie viską iš kitos perspektyvos. Atskirtis reiškia jūsų sąmonės lygmenį, jūs esate sąmonė ir aš esu sąmonė, nėra teisimo, tai – tik suvokimas, tai – galutinė patirtis.

Prieš tūkstančius metų valdantieji sukūrė baimės mechanizmą, energiją, siekdami kontroliuoti. Bet kokia sistema su inkorporuota baimės propaganda turėjo užslėptą kontrolės dienotvarkę. Ši kontrolė buvo įverginimas ir programavimas, kuris leido lengvai valdyti. Vienas iš įsitikinimų per programavimą buvo, kad „jūs pats savaime esate silpnas ir vienas negalite išgyventi“, kad „jums reikia apsaugos“, kurią jie turi pasiūlyti. Kai jie žmogų užburia, jis juos idealizuoja ir atiduoda jiems savo galią. Atskirdami nuo jūsų pačių vidinės galios, jie tampa jūsų dievais, atimdami jūsų tikrąjį tiesioginį ryšį su Vieninteliu Dievu, Šaltiniu.

Nėra daug dievų, yra Vienintelis, nors žmonių Dievo perspektyvos per visą planetą gali skirtis. Proto kontrolė veikia per pasąmonę, projektuojant trigerius, paveiksliukus, alkoholį, narkotikus, vakcinas, televizijos reklamas ir t.t., per kairįjį (loginio mąstymo) smegenų pusrutulį. Dabartinis evoliucijos procesas atvėrė dešiniąją pusę (kuri yra atsakinga už intuityvų, kūrybinį protą); yra iš naujo pertvarkomi, formuojami neurotakai (todėl yra patiriami „simptomai“ galvoje), kurie išlaisvina žmones iš proto kontrolės programų ir toliau atveria juos jų dieviškoms dovanoms, kurias jie atėjo pasiūlyti šiam pasauliui šiems laikams. Kūrėjas Šaltinis čia yra vienas ir veikia per visa, kad jus išlaisvintų; bet jūs turite pamatyti, kas jus įkalino.

Mes nueiname į praeitį, kad pamatytumėte, kada buvome “nugalinti“ (atminkite, tai yra tai, ką mes sutikome patirti kolektyviai). Nežinodami, kas iš tiesų įvyko ir kaip tai prie ko privedė, mes būtume akli tam, kad mes kada nors buvome “nugalinti“ ir liktume užrakinti narve, cikle, rate, vadinamame „komforto zona“. Komforta zonoje, kuri sulaiko žmones, įstrigusius visuomeninėje rutinoje, niekada netobulėjančius, nesivystančius, nuolat apvagiamus nuo žmogiškų patirčių be baimės ir negatyvumo. „Gerai/ blogai“, „teigiama/ neigiama“, „in/ jan“ – tai nėra balansas tarp tamsos ir šviesos, tai yra dalis programavimo, kuris atima galią net pasvarstyti pabandyti nuvalyti tą baimę, tamsą ir negatyvumą. Kai suprantame tai iš sąmoningo lygmens, kai mes pakeliame savo sąmonę tiek, kad suprastume, tada mes sutvarkome savo realybes.

Visi pokyčiai vyksta ir tam nebėra jokio ignoravimo, mes visi iš tikrųjų esame transformuojami. Lytis nėra svarbi, nes tai nėra apie lytį, bet apie energiją, tačiau yra Žemėje  galingų moterų, kurios ruošėsi savo dvasiniam brandumui. Šios moterys buvo puolamos dėl jų stiprybių ir gebėjimų, kuriuos jos įgyja per dvasinę brandą. Tamsiųjų dienotvarkei tai buvo neparanku, juos tai gąsdino ir jie naudojo proto kontrolės programas, kad palaikytų jas baimės vibracijoje, kad jas būtų galima lengviau kontroliuoti ir jos atiduotų jiems savo sutikimą, o tai yra jų dieviškos galios.

Šios moterys turėjo pakeisti savo toksiškus ir mitybos įpročius į visiškai švarius, kai kitiems pakanka bent į didžiausią laipsnį. Sielos lygmeniu šios moterys žinojo, ką daryti, kad paruoštų save dabarčiai. Maistas, vanduo, viskas, kas dedama ant kūno, atskiria nuo dvasinės evoliucijos ir turėjo būti pašalinta, nes kai šie chemikalai buvo jų kūne, jie jas nuodijo ir užspaudė, kliūdydami jas įžengti į jų stiprybę. Apdorotas maistas, sintetintas maistas, GMO, herbicidai, pesticidai, makiažai, parfumerija, negatyvūs žmonės – visa tai turėjo būti išvalyta, paleista dideliu laipsniu (Reikšmingas čia yra ~ 7 metų žmogaus kūno ciklas; kiekvieno pabaigoje kiekviena žmogaus ląstelė yra pakeičiama nauja). Vanduo yra elektriškas, kuo tyresnis vanduo žmogaus kūne, iš kurio žmogus yra padarytas, tuo stipresnė galia.

Kad šios moterys pajudėtų pirmyn, joms reikia padėti, jei reikia, nes jos yra Šaltinio laidininkas, jos yra Pabudimo bangos čia, dabar ir ateityje, nešėjos. Jos yra svarbus atributas dieviškoje komandoje ir turi tam tikras galias. Mes turime sustiprinti šias moteris atgal į jų dievišką galią. Tai reikalauja sąmonės vystymo ir priklauso nuo kiekvieno individo požiūrio. Baimė turi būti pašalinta su pasitikėjimu, įsipareigojimu ir atvirumu Dievui/ Šaltiniui, kad jis jas parems, abejonės turi palikti.

Baimės ir tamsos programavimo paleidimas leidžia mums kilti į vietas, kuriose mes gyvename džiaugsmo, meilės, palaimos ir laisvės būsenose. Mes įgyjame laisvę mėgautis ir tyrinėti šią žemišką patirtį be atakų ir apribojimų. Ši būsena dabar gali būti pasiekta mūsų planetoje akies mirktelėjimu, bet yra tų, kurie negali čia ateiti, jie žinojo, kad yra „pasmerkti“, ir jie darė viską, kas buvo jų galioje, kad sulaikytų kitus matriksoje, 4 dimensijos laiko juostoje, kur amžiams liekama vergais (jie taip galvojo, o kiti jiems lenkėsi). Šios jėgos pralaimėjo 2012 metais, nuo tada planetoje Žemėje yra Dieviška intervencjia, vyksta Didesnis planas; jie buvo atskirti nuo mūsų, lieka žemesnėje 2 dimensijos laiko juostoje, mes kylame, jie leidžiasi.

Žemose/ tankiose dimensijose, laiko juostose, veikia baimės, gąsdinimo signalas. Turite nuolat stebėti, jausti viduje ir matyti, kur jūs esate, kur jūs stovite, su kuo jūs susilygiuojate. Nestovėkite baimėje, stovėkite savo Šviesoje, t.y. fotoninė šviesa, energija. Baimė yra savęs nugalinimas, galios trūkumas. Jūs turite iš naujo save įgalinti, susilygiuodami su savo Sielos tiesa. Daugiau jokio apsimetinėjimo „mažu“, apsimetinėjimo „nepakankamu“. Savęs kompromitavimas – pagarbos sau trūkumas. Tą akimirką, kai jūs susigrąžinate savo galią, jūs stovite ant savo dviejų pėdų ir prisiimate savo atsakomybę už savo paties gyvenimą bei gerovę ir pakyla jūsų pasitikėjimas savimi, savivertė ir meilė sau, ir sulig tuo apsisuka jūsų gyvenimas. Čia nėra ko bijoti, baimė yra filtras, per kurį turi prasiveržti, prasiskverbti, kad išnirtum čia, kitoje pusėje ir eitum toliau savo kelione iš  įgalintos Meistriškumo vietos.

Mes esame viena didelė Šviesos Šeima, giminės, Sielų grupės. Mes visi esame sukurti iš tos pačios medžiagos, padaryti iš to paties dalyko ir turime sugrįžti į tą pačią vietą. Mes visi pasirinkome gimti Žemėje, kad padėtume šiai planetai, savo bendrakeleiviamas žmonėms ir visi prisimintume, nors mus atitraukia mūsų skirtumai, kad mes visi esame viena ir tas pats. Dabar mes kolektyviai susigrąžiname tai, kas visada buvo mūsų – savo kolektyvinę Sielą ir savo Galaktinį palikimą. Tai yra Sielos Kelias į Prisiminimą, kad tu esi vienas su visais ir visa kuo, kad tu esi visa Žemė Gaja. Tai yra vidinė Sielos aktyvacija ir visiška aktyvacija aukštesnių „antenų“. Tai yra tyros meilės būsena, besąlyginė meilė, išaugusi išmintyje ir pakilusi galioje pilnai gyventi Sielos įgalintą gyvenimą. Ir taip jūs dainuosite harmonijoje su kitomis Sielomis, su visa likusia Kūrinija ir Kuriančiąja Jėga, šlovindamas Dieviškumą ir apimtas dėkingumo, nes jūs žinosite, kad tai yra Vienas visuose, visuose, kas yra.

Mes esame unikalioje kelionėje, kelionėje surasti meilę, surasti vieni kitus ir palikti šią planetą geresne vieta, nei suradome. Ši kelionė pradžioje gali būti bauginanti, nes protas yra įbaugintas ja eiti, kad būti sulaikytas 3D kalėjime, kontroliuojamas ir manipuliuojamas, o iš tiesų ši kelionė yra paprasta ir joje nėra nieko, ko mes nepažinotume, tai – Žemė Gaja, Sąmonė, kitaip, Šviesa, Dievas arba Kūrėjas Šaltinis, Visa Tai, Kas Yra, ir visa apimanti Meilė, kurią tu visą gyvenimą pažinojai per savo paties širdį. Tai yra mūsų augimas į aukštesnius matymo bei supratimo lygmenis ir susijungimas su visais šios Visatos nariais, mūsų kosmine šeima, perskrodus iliuzijos šydus, kurie sulaikė mus suvoktoje atskirtyje, kurią mes sutikome patirti, leisdamiesi į šią kelionę nuo pat pradžių, vien tik tam, kad, įvaldę žaidimo taisykles ir išsprendę rebusus, išeitume iš jo, kaip nugalėtojai, čia, kur sutinkame vieni kitus.

Visi anksčiau ar vėliau čia prisijungia ir eina. Visi iki jūsų perėjo tai ir jūs ateisite. Kai mes sueiname drauge, mes apsikeičiame Šviesos kodais, juos aktyvuojame. Jums atrodo, kad jūs tai žinote, nes tai yra jumyse, tačiau nebuvo iškilę į jūsų suvokimo, sąmoningą lygmenį ir tada jūs iš naujo nubundate suvokimo akimirkoje. Pastebėkite, mes pradedame naudoti tuos pačius simbolius, paveiksliukus, sąvokas, kalbėjimo būdą savo bendravime. Vadinasi, mes komunikuojame tarpusavyje, mes pradedame bendrauti viena kalba, skleisti tuos pačius kodus, tai yra harmonizacija grupėje, tai yra tai, ką turime omenyje, kai sakome: „Susijunkime, vienykimės, leiskime Meilei plisti“. Bet mums reikėjo daug metų dirbti su tuo švelniai, kad prisikastume iki širdžių.

Žmonės klausia, iš kur mes gauname šią informaciją: kai mes keliame savo vibracijas, dirbame su savo kūnu, atliekame vidinį darbą, mes kylame savo energijoje, mums tampa prieinama aukštesnė perspektyva ir aukštesni dažniai. Mes tai darome savo prioritetu priimti ir įtvirtinti šiuos dažnius į savo kūną ir įtvirtinti juos Žemėje, ištransliuojant į formas, kurias padarome prieinamas evoliucionuojančiai žmonijai. Mes esame čia, kad pasidalintume tuo su jumis ir jūs žinotumėte, kas jūsų laukia šiame evoliuciniame kelyje. Jei mes nesidalintume, tai vistiek vyksta. Mes turime dalintis, nes tik tada jūs paleidžiate, kai tai suprantate ir darote naują pasirinkimą, suvokę situaciją iš platesnės perspektyvos. Tie, kurie dalijasi, dalijasi, nes tai perėjo ir gali suprasti kitus, kurie dabar tai pereina. Kažkas turėjo nueiti iki mūsų, ir jie dalijosi savo keliu, ir mes taip pat atradome jų paliktus pėdsakus.

 

Linijinio mąstymo paleidimas

Daugybei kyla daug klausimų. Neklauskite mūsų, mes neskirsime tam savo laiko, energijos, būkite atviri priimti tai, kuo mes dalijamės. Jei nesurandate ko jūs ieškote pas mus, eikite ir ieškokite patys. Atlikite savo paties tyrimą, suraskite atsakymus jūsų protui į visus jam kylančius klausimus. Yra daug dalykų, kuriuos mes priimame, kaip savaime suprantamus. Mes dalijamės, bet kiekvienam yra pačiam tai išrišti. Tai yra šio proceso dalis – taip jūs ateinate į saviįgalinimą, į savo pilną sąmonę. Jei nesate tikras dėl kokio nors dalyko, jaučiate savyje abejonę, įtarimą, išnarpliokite tai, sekite tai iki pat šerdies, tuomet sugrįžkite su atsakymais, pasidalinkite savo išvadomis. Mes čia  nepretenduojame į absoliučią tiesą.

Suprasti visa tai, jei naudojate linijinį protą, gali būti sudėtinga. Žmogaus protui sunku suprasti, nes jis ilgai buvo programuotas mąstyti kitaip, bet jei praktikuosite, kelsite savo vibracijas, jūs išeisite iš programos, tai reiškia, jūs išsilaisvinsite. Kuo mažiau linijinio proto, tuo mažiau sapno. Viskas yra labai lengva per Dievišką Moteriškumą, per Vyriškumą – sunku, nes bandote suprasti logiškai. Nesekite taisyklėmis, protas užstringa, jūsų Siela yra laisva ir teka su kiekviena akimirka, protas visada klausinėja, būkite, įsitvirtinkite čia ir dabar, negalvokite apie ateitį, poslinkis įvyksta esant dabarties akimirkoje, ir jūs pasislinksite ir atsidursite į kitą akimirką, kur sinchronizuositės su jūsų tiesa. Tiesiog paleiskite ir atsiduokite į tai.

Jūsų Siela nori evoliucionuoti, jūsų protas nori laikyti jus dėžutėje. Dėžutė – tai tridimensinio proto matriksa. Jei eisite per atskiras sistemas, taikysite protu kažkieno sukurtą modelį, kaip jau darėte anksčiau tame pasaulyje, iš kurio bėgate, jūs vėl statysite save į rėmus, kai jūsų sąmonė plečiasi, kad jūs apkabintumėte savo Savasties aukštesnius aspektus ir, galiausiai, visuminę sąmonę, kuri yra neaprėmiama. Taip, jūs galbūt prisiliesite prie tų realybių, kurių jūs siekiate, bet taip pat apeisite ir neprisiliesite prie likusio milžiniško kiekio. Jūs ateinate į savo multidimensiškumą; čia viename veikia daug laiko linijų, dimensijų, realybių, daug jūsų paties esaties aspektų. Jūs ieškote linijinio supratimo naviguoti per procesą, kuris yra visai nelinijinis ir nekontroliuojamas linijinio proto. Nesistenkite suprasti protu, klausykitės per širdį.

Mes kalbame apie naują požiūrį į visumą, tai reiškia, žvelgti į viską visiškai naujomis akimis, pamirškite seną perspektyvą. Ji nebetarnauja Žemės ir žmonijos evoliucijai ir daugiau nebetarnaus jums šioje kelionėje. Iš atskirties, mes ateiname į Vienio Sąmonę. Čia mes turime tiek „struktūros“, patys jos susikuriame. Kai kurie mėgsta susiplanuoti savo dienotvarkes, tačiau Dvasia ten neįeina. Dvasia, mielieji, neįeina ten, kur yra per griežta, ji yra pastovus organiškas dalelių judėjimas ir kismas beribėje erdvėje kiekvieną dabarties akimirką, harmoningai įsiliejantis į visumą ir pasireiškiantis čia, fizinėje realybėje. Jūsų pamoka bus išmokti gyventi ir kurti išvien su šia gyvenimo jėga, kuri yra visiškai nenuspėjama, ir todėl ji yra tobula. Ji yra būtent tokia, kad galiausiai išvestų tridimensinį protą „iš proto“ ir jūs paleistumėte kontrolę ir užleistumėte pasireikšti Dieviškos tvarkos tobulumui. Kai jūs paleidžiate protą, priimate tai su nuolankumu ir pagarba, jūs galite idealiai girdėti, ką jums Dvasia kalba.

Šioje kelionėje pamirštame prisirišimus prie tridimensinio proto būdų, leidžiame sau būti lanksčiam ir kūrybingam akimirkoje. Ši evoliucija yra visiškai nauja ir galite pasakyti „Ate, viso gero“ seniems griežtiems įsipareigojimams ir dienotvarkėms. Vanduo niekur neužsistovi, ir jūsų Siela norės judėti pirmyn, patirti save įvairiapusiškai, augti ir plėstis nuolat. Jūs matysite, kad jums taps nepalanku laikytis planų, nes viskas keisis ir jūs jausitės pats save apribojęs. Taip pat jūsų kūnas patirs tokias būsenas, kur jūs tiesiog negalėsite daryti linijinių darbų tuo metu, jūs negalėsite funkcionuoti senu režimu, evoliucija nerems. Jūsų kūnas turės apdoroti ir jums reikės, pavyzdžiui, visą savaitę išgulėti lovoje, būkite pasirengęs netikėtumams.

Kelionė
 

Ši didinga kelionė prasidėjo su Dieviško Moteriškumo energijos pakėlimu. Dieviškas Moteriškumas yra mūsų energijos esmė, mūsų Sielos išmintis. Tai nėra lyties dalykas, mes kalbame apie Sielą. Dieviškas Moteriškumas yra meilė, bet ne žmogiška meilė, o labai tyra meilė. Tada įeina Dieviškas Vyriškumas, Šviesos Kūnas, ir mes daug darome, daug pasiekiame ir užbaigiame. Tai yra pasidalinimas savo Šviesa, kai Dieviškas Vyriškumas, atėjus laikui, manifestuoja, išneša į pasaulį viską, ką surinko iš visų pasaulių ir sukūrė Dieviškas Moteriškumas, savo buvimo ir priėmimo būsenoje.

Bet pirmiausia, mes išmokstame, kaip būti su savo Dievišku Moteriškumu. Dieviškas Vyriškumas yra įgalinamas per Dievišką Moteriškumą, jis negali įeiti prieš – turi praeiti per tyrumą. Šiame etape mes daug daug kartų klaupiamės ant kelių, kad būtų sunaikintas mūsų žmogiškas ego – t.y. žmogaus ego mokosi nuolankumo prieš savo paties Aukštesnįjį Aš. Ego atsiduoda Aukštesniajam Aš, bet laikosi iki paskutiniojo, nenori pasiduoti, priešinasi, eina per emocijas. Turite sėdėti su tuo, kad tai pamatytumėte. Viskas yra matoma. Tarnystė nėra lengva – ego nuolat lenkiasi, turi patraukti visas užslaptintas dienotvarkes.

Su kuo galite susidurti savo kelionės pradžioje: daugybė tiek vyrų, tiek moterų susiduria su iššūkiais pripažinti savyje šiuos polius (tai atsispindi tarpusavio santykiuose), nekalbant apie sąvokas „Dieviškas Moteriškumas“ ir „Dieviškas Vyriškumas“. Taip yra dėl gilaus programavimo. Jūs pamatysite ir surasite, kas yra tiesa jumyse. Nepadarius atleidimo, pripažinimo ir susitaikymo su abiem Kūrėjo Šaltinio aspektais savyje ir kiekviename kitame, kenkiama tik sau pačiam ir yra patiriami sunkumai pasiekti tikrą vidinę sąjungą, o tai eigoje tampa kliūtimi patekti į ten, kur jūs iš tikrųjų norite patekti, vystytis ir evoliucionuoti.

Nesvarbu, kokia jūsų lytis, moteris arba vyras, kuriuos jūs galite matyti savo sapnuose ir meditacijose, su kuriais jūs siekiate susijungimo, yra jūsų pačių vidinio Moteriškumo/ Vyriškumo aspektas. Jūsų Aukštesnysis Aš perduoda į jūsų pasąmonę žinutes apie tai, kas jumyse yra disbalanse, ir jūsų kitus žingsnius. Kadangi ego nepriima to, kai jam tai yra sakoma, smegenys ištransliuoja, pristato tai galvoje, kaip mintį, kuriai prilipdo etiketę „vyras/ moteris“ (nes taip yra užprogramuotas), kuri vaizduotėje iškart susiejama su moters/ vyro vaizdiniu. Jūsų interpretacija, tradiciškai, yra pagal tridimensinio proto programavimą, jeigu jūs nepažvelgiate į tai iš aukštesnės perspektyvos.

Mes turime pašalinti visus disbalansus savyje ir suvesti du polius į tobulą susiliejimą. Leiskite sau pažinti savyje tą meilę. Jūsų Siela maudosi džiaugsme, kai yra pripažinta, matoma, vertinama. Kai Siela apsivalo, jūs pradedate iš naujo pažinti savyje Dievišką Vyriškumą. Jūs pažįstate Šviesą savyje, jūs esate palaikomas Dievo jumyse. Jūs atkuriate ryšį su Kūrėju Šaltiniu jumyse. Jūs prisimenate, kad jūs visada jį palaikėte vaikystėje. Jūs įtvirtinate šventą sąjungą viduje, kuri per amžius veiks per jus tandemu, kaip neįveikiama komanda. Iš šios sąjungos jumyse jūs gimdote savo „dievišką vaiką“, o tai yra jūsų tyrumas, grožis, didingumas.

Šviesos Kūnas

Pirmiausia, šioje kelionėje ateina sąmonė, mes gauname didelį kiekį naujos informacijos („nušvitimas“, atrodo, kad žinote viską ir tuo pačiu nieko), tada ateina kūno etapas – kūnas turi tapti gebančiu palaikyti tą vibraciją ir įkūnyti aukštesnę sąmonę. Vidinė realybė yra kūne, laukas negali tilpti į kūną, jūs turite išvalyti savo kūną, kad jūsų sąmonė, jūsų paties Šviesa galėtų jame būti. Kai jūsų laukas įeina į vidų, tai, kas buvo viduje, eina į išorę. Kai mes atveriame savo kūnus priimti savo Šviesos Kūną, mūsų fizinis kūnas gali išsiplėsti iki “nėštumo“ lygio, galiausiai, kūnas pasikeičia, mūsų Šviesos Kūnas pradeda susilieti su mūsų fiziniu kūnu ir dabar fizinis ir Šviesos kūnai yra susilieję, energetiškai persipynę, susijungę, ir mes vaikštome visai kitose realybėse. Mes liekame fiziniame kūne, bet Šviesos Kūnas paima viršų ir grąžina mus atgal į Šaltinį, niekada nesibaigiantį.

Mes palaikome aukštesnę sąmonę, t.y. tyra Šaltinio Šviesa, savo gimdose tol, kol ją įkūnijame, o tada mes iš tikrųjų gimdome iš vidaus šias naujas realybes, kurias mes įkūnijome į savo kūną. Tai, ką mes įžeminame, yra kosminės Šviesos energijos. Naujoji Žemė yra pradžia. Mes gimdome save į ir per ją. Tai iš tikrųjų yra buvimas, kaip nėščiai Gajai, besilaukiančiai Motinai Žemei, kuri savo gimdoje palaiko naujos žmonijos sąmonę. Mes turime nešti savyje tą sąmonę ir tuos kodus savo „nėščiuose“ pilvuose, kol kolektyvas ir Gaja užbaigia šį procesą, kad tai taptų kolektyviniu dalyku. Tai reikalauja visiško ego atsisakymo atlikti šį darbą. Tai yra sąjunga Sielos lygmenyje, tai mums yra labai sakrali patirtis ir mes tai gerbiame.

Aš dalinuosi savo patirtimi, kitų tiesa gali būti kitokia. Kad galėčiau paremti kitus, savo laiku aš visiškai atsitraukiau, kaip daug kitų, mano procesas buvo palyginti trumpas ir intensyvus, ir tuo metu aš nežinojau daug dalykų savo žmogiškuoju lygmeniu, tada tapau tuo, kas aš esu, tada palaikiau savo sąmonę kelerius metus. Mano pasirinkimas buvo visų pirma eiti į Sielą, eiti giliai, ir tik paskui aš perėjau į galaktinį lygmenį. Kiti tai darė atvirkščiai ir pirma pradėjo nuo sąmonės, bet jiems reikės atlikti procesą sielos lygmeniu.

Galvojote, kad mes darome visa tai dėl smagumo? Taip, mūsų realybėse yra daug smagumo, mes žaidžiame, kai mes dirbame, bet svarbiausia yra tai, ką mes darome už to, o tai yra sąmonės re-edukacija. Kiekviename yra troškimas išsilaisvinimo. Kai tai tau tampa svarbu, tu padarai viską, ko tai pareikalauja, tu sumoki visą kainą. Jei jūs palaikote šią intenciją sąžiningai viduje ir darote pasirinkimus kasdien, kurie kelia jūsų vibracijas, jūs prieisite tašką, kai įeis jūsų Šviesos Kūnas. Euforija čia išsisklaido ir prasideda tikras darbas, kuris visai nėra “paviršinis“ ir neatrodo juokingas ar vaikiškas. Amžius nėra svarbus, nes tai yra Sielos dalykas ir kiekvienam ateina tada, kai jo žmogus yra pasirengęs Sielos lygmeniu.

Čia tu pereini tamsų tunelį su savo Šviesa. Per tuštumą, žmogišką tuštumą. Tai yra „juoda skylė“, kurią tu užpildai savo Šviesa ir jos nebėra. Kai Šviesa įeina į jūsų kūną, ji parodo jums, kur yra iškraipymai, nes padidina komunikavimą per elektromagnetinį lauką. Čia jūs pamatote visus savo žmogiškumo aspektus, viską, ką jūs esate padaręs ir patyręs. Jūs viską pamilstate, jūs pamilstate save ir pamilstate visą savo gyvenimą ir jūs prisiminate, kodėl jūs atėjote į Žemę, kam jūs esate skirtas. Iškyla visos jūsų egzistencijos, civilizacijos. Emocijos yra ego dalykas, emocinis skausmas tampa fiziniu skausmu, skausmas yra kauluose. Šviesa išvalo didelius skausmo kiekius, tai yra skausmas ne tik iš šios, bet iš visų jūsų egzistencijų. Mes nesilaikome “neteisingo“, visas “neteisingumas“ atima tavo galią – atleidimo darbas paleidžia blokus. Tai yra sudėtingas valymasis; tu nieko neprisimeni, atsikeli ir vėl eini miegoti, valyti. Mes viduje laikėme tiek daug, kas nebuvo suderinta su Šviesa, ir visa tai turi būti išvalyta.

Jūs galite jausti, kad jūs pats esate savo kūne, galite užmerkti akis ir keliauti per kitas dimensijas lengviau, kad išvalytumėte viską ir aktyvuotumėte naujas realybes. Visada stebime viduje, stebime programavimą ir matome, kas yra kelyje. Susijungiame giliai, matome visas realybes ir darome tai, kas yra sulygiuota. Viskas turi būti sulygiuota jūsų Sielos lygmeniu, negalite palaikyti iškraipymų, turi būti visiškas susilygiavimas (santykiai, darbas, kt.). Turi įvykti visiškas ląstelių pertvarkymas, pašalinamos žemesnio dažnio vibracijos. Procesas yra didžiulis ir intensyvus. Kūnas turi peržengti trečią ir ketvirtą dimensijas, t.y. dažnio juostas, kad galėtų gyventi penktojoje. Reikia išvalyti programavimą, būtina iš naujo save edukuoti, mokytis, išvalyti baimę ir simptomai pasišalina.

Kai kylame, mes neįsižeminame, mes skrendame, atsijungiame nuo žemesnių dimensijų. Aukštesnysis Aš leidžiasi į kūną, jūs traukiate jį į, o savo kūną keliate aukštyn į aukštesnes karalystes. Tada prasideda susivienijimo procesas. Jūsų laukas ir kūnas susilygiuoja, jūsų oda pradeda spindėti iš vidaus, sustiprėja fiziniai pojūčiai. Šviesos Kūnas atneša jus į suvokimą, įeina Merkaba, sąmonė pradeda plėstis labai greitai. (Jei kūnas yra labai žemos vibracijos, galima prarasti sąmonę, protas ir kūnas užsidaro). Tu gali jaustis labai aukštas, gali žiūrėti į Žemę iš toli, nežinoti, kas tu esi, neprisiminti savo vardo, negalėti kontroliuoti, laikas yra sustabdytas. Mes vaikštome aplink tarp žmonių, bet kartu visai kitose dimensijose, kitose realybėse, savo „burbule“, savo visatoje. Pradžioje po Šviesos Kūno įėjimo, jūs galite nematyti trečios dimensijos, bet ji sugrįžta, nes visa tai yra apie vaidmenų atlikimą kolektyvui – mes turime atnešti naujas realybes į fizinę realybę, taip pat meistriškai įvaldyti šį fizinį planą ir atnešti jį fiziškai sulygiuotai Sielos lygmeniu.

Per kosminius portalus įeinanti Šviesos energija sužadina seksualines energijas, yra liečiama sakralinė čakra. Patiriami kosminiai orgazmai, tai yra labai malonus potyris, bet tikslas yra kitoks ir daugybė sielų čia „paslysta“ iš savo kelio. Per kosminius orgazmus yra stimuliuojamas kūnas išvalyti visą emocinį skausmą ląstelinės atminties įrašuose. Visas procesas vyksta stubure. Kundalini pabudimai išvalo iškraipymus, disbalansus iš kūno, išsivalo šaknies čakra, iš ten ateina Sielos jėga. Nesvarbu, kokia jūsų lytis, jus parems kiti, vyrai arba moterys, kurie tai perėjo ir jums visai tai nebus svarbu; mes turime biologinių fizinių kūno sandaros skirtumų, bet energetiniame lygmenyje esame lygiai tokie patys ir nė vienas nėra su trukūmu. Tai reiškia, kad iš tikrųjų nėra reikalingas joks kitas asmuo, kad jūs kažką pasiektumėte, atliktumėte. Todėl meistrai nesinaudoja kitų paslaugomis, viską padaro patys, todėl jie yra meistrai, įvaldę funkcionavimą fizinėse ir energetinėse realybėse, tikrųjų meistrų yra vienetai.

Toliau procese mūsų kūnai keičiasi, mes tampame didesni ir mažesni, mes numetame svorį ir vėl priaugame (mano kūnas keitėsi daugybę kartų). Kūnas plečiasi, kai sąmonė įeina į kūną; mūsų kūnas išsiplečia, gali pasidaryti didelis, nesvarbu, kiek mažai maitinamės, jūs tiesog esate, o jūsų pilvas „pučiasi“ – sukuriama erdvė viduje šviesos ląstelėms judėti. Neteiskite nieko savyje, leiskite kūnu persitvarkyti. Mes neturime pasirinkimo, kaip išmylėti viską savyje, mes turite būti ištikimi sau ir mes su savo aspektais sukuriame tokią didelę meilę, kokios neįmanoma patirti jokiame santykyje. Jei jūs klausiate, kodėl jūs to nepatiriate; todėl, kad jūs laikotės už tridimensinio pasaulio, ego, žmogiškų dalykų, kai tik pasirinksite tai paleisti, visas įsikūnijimo procesas jumyse prasidės, aktyvuosis ir jūs pereisite tai, kuo mes dalijamės. Kai jūs pats tai pilnai darysite, jūs suprasite, ką mes darėme.

Žmonės dar nesupranta, kad Šviesa yra jų Siela. Šviesa, Šviesos informacija, Šviesos kodai – tai esate jūs pats Sielos lygmeniu. Kad gyventume, mūsų kūnams reikia Šviesos. Kūnas Žemėje miršta, nes negali integruoti Šviesos. Šviesa senka – kiek turi, tiek išgyvensi. Tuo tarpu žmonės investuoja į apčuopiamus dalykus, bet ne į savo Sielą. Jei mes negerbiame savo Šviesos, mes negerbiame kitų Šviesos. Tačiau ilgainiui visi supras ir visi išmoks gerbti Šviesą, Kūrėją Šaltinį savyje, kaip ir kiekviename kitame, nes kiekvienas gauna tai, ką jis duoda. Jūsų Šviesa yra jūsų vertė. Jūsų Šviesa jus rems, jūsų Šviesa mokės už jūsų žmogiškas realybes. Kai jums reikės Šviesos, jūsų kūnas šauks ir sakys, ko jums reikia, klausykitės, eikite giliau, kaskite giliau ir jūs prieisite. Integruokite savo Šviesą ir jūs lengvai žinosite bet kuriuo duotuoju metu: „Ką turiu daryti, kad paremčiau save, savo kūną, gyvenimą, artimuosius, šią planetą?“.

Kūno pagerbimas

Fizinio kūno pakilimas yra procesas, kurį mes perdirbame su sąmone ir turime atlikti kūne, nes visos programos ir įsitikinimai yra įtvirtinti kūne. Suprasti daug dalykų mentaliniu lygmeniu nėra sudėtinga, sudėtinga tampa tada, kai ateinama į darbą su savo paties kūnu. Jeigu jūs nėjote vidun ir nepatyrėte to per savo kūną, savo kūne, jūs turėsite tai atlikti, nes tai yra fizinis pakilimas fiziniame kūne. Jūs nenorite eiti į savo kūną, nes jūs laikotės baimės ir ego programavimo, kurie yra jūsų paties kūne. Kiekvienas turi išvalyti žemesnes dimensijas savyje, savo kūne, pamatyti savo dalykus ir išvalyti tai. Tai, per ką pereina jūsų kūnas, yra pats svarbiausias procesas. Jūs turite pagerbti ir klausytis savo kūno.

Jūsų kūnas, jūsų DNR kalba visą parą (todėl mums niekada nėra nuobodu vieniems). Intelektas yra jumyse, kalba jumyse, visas jūsų žinojimas yra viduje. Su kūnu vyksta kasdienė pastovi telepatinė komunikacija. Paleiskite potą, teisimą, jūsų kūnas yra intelektualus, ateikite į kūną, susijunkite giliai giliai, mokykitės klausytis, pasitikėti ir atsiliepkite. Jei kažkas jus „trigerina“, neklauskite kitų, eikite ir žiūrėkite viduje, ką tai jumyse „trigerina“, kodėl jus tai veikia. Užmerkite akis, eikite ir suraskite tą vietą; ta vieta jūsų kūne atsakys į visus jūsų klausimus. Jūsų kūnui taip pat reikia daug meilės, glostymo. Mūsų kūnai laikė daug skausmo – mes atsiprašome už viską, ką į juos sudėjome, per kokį „pragarą“ save perleidome, už savo nesupratimą. Ir taip mes pradedame suprasti, kam yra skirtas mūsų kūnas ir kaip tai veikia.

Ilgai iki tol mes negerbiame savęs. Šioje kelionėje mes išmokstame mylėti ir gerbti savo kūnus. Su šiuo kilimo procesu, atsinaujina visi organai kūne, kūne susidaro kristalai, kurie pradeda apsivalymo procesą, vyksta detoksikacija. Viskas, ką kada nors įdėjome į kūną, tame tarpe, visi įsitikinimai, visas „neteisingumas“, turi būti detoksikuoti. Kiekviena toksinė energija turi būti detoksikuota iš mūsų kūno. Kūnas turi būti visiškai išvalytas. Jūs galite perskirti kūną horizontaliai pusiau: apačia ir viršus reprezentuoja aukštesnes ir viršutines realybes; jūs turite išvalyti tankį savo kūne, Šviesa turi skrosti kiaurai per visą kūną. Kai išvalome tankį savo kūne, mes nebeturime, nebėra atskirties mumyse tarp žemesnių ir aukštesnių karalysčių.

Svarbu palaikyti pralaidų žarnyną, tankus maistas kūno vibracijas laiko žemai, pakilimo procesas nėra palaikomas, jeigu kūnas nepalaiko reikiamos vibracijos. Kai Šviesos Kūnas įeina, reikia daug įtvirtinti. Kai jūs pradėsite įkūnyti savo Šviesą, jums reikės daug maisto, bet ne bet kokio, o aukštos vibracijos maisto; pagerbkite savo Dieviškumą, suteikite savo kūnui dėkingumą, palaikydamas jo vibracijas. Kai mes keliame savo kūno vibracijas, mūsų organizme viskas nuolat keičiasi, mes nuolat stebime ir klausomės savo kūno. Kad paremtume savo Šviesos Kūną, reikia daug gyvo, „žalio“ maisto, pieno produktai yra tai, ko dauguma iš mūsų niekada nebegalime dėti į savo kūnus (trukdo mūsų Šviesai komunikuoti). Kai jūsų Šviesa plėsis, jūs pats nutrauksite produktus, kurie daugiau nerems jūsų kūno. Kai kūnas valosi, sąmonė plečiasi, jums gali kilti noras (iki fizinio poreikio pojūčio) seno maisto ar saldumynų, ir protas siūlys jums senus variantus, bet jūs negalėsite to valgyti ir rinksitės nevalgyti, nes nenorėsite daugiau niekada patirti kentėjimo ir skausmo (juodas šokoladas padeda). Bet mes tai išmokstame per savo pamokas. Saulė, maistas ir vanduo – tankiui paleisti, išvalyti programas, emocinius dalykus apdoroti, kankorėžinei liaukai atsiverti, širdžiai susilygiuoti su Žemės Gajos Sąmone, nuolat kilti dvasiškai vibraciškai, kad jūs turėtumėte lengviausią pasivažinėjimą.

Kai kūnas yra žemos/ tankios vibracijos, kūnas nebegali judėti, jaučiatės įstrigęs. Kai jūs priimate šviesos kodus, padidėja prakaitavimas, širdies permušimai, nėra jėgų raumenyse, galvos svaigimas, sukimasis, alpimas, mėšlungis, akių ašarojimas, dūzgimas ausyse (žiūrėkite straipsnį „Šviesos Kūno simptomai“). Jūs galite jausti kutenimą ties galvos paviršiumi, ties plaukų paviršiumi, energija gali jaustis sutelkta galvoje, viduje, tarsi pulsacija, vėsumas apima kaukolę, energija gali jaustis sutelkta ties kakta, ties sprandu, viršugalviu (jauskite kur, skenuokite kūną vidiniu dėmesiu). Kai įeina Šviesa, aukštesnė sąmonė, vyksta perprogramavimas. Jums gali imti skaudėti galva, pasidaryti sunku mąstyti linijiniu protu, priimti informaciją iš žmonių, išskyrus tą, kuri deri su jūsų priimamais dažniais/ informacija. Kai integruosite sąmonę, žmonių kalbos taps sudėtingos suprasti, apsikeitimai su žmonėmis sekinatys, jūs funkcionuosite, kaip žmogus, ant labai mažo energijos lygmens, bet kokie ėjimai į masines vietas, susibūrimus – ligoninių, bankų, parduotuvių – pasidarys sekinantys, jūs „nepanešite“ kitų žemų tankių vibracijų ir sekinsite savo kūną, energiją, Šviesą, kol nepagerbsite savęs ir neišmoksite, kaip dirbti su savo Šviesos Kūnu.

Pagerbkite save, stebėkite savo kūną, stebėkite, kaip jūs jaučiatės. Leiskite sau atsiriboti nuo visų, jei jaučiate nuovargį (užsirakinkite duris nuo netikėtų svečių, išsijunkite telefoną, bet būkite pasiekiamas namiškiams, atsitraukite iš savo aplinkos, sėskite į automobilį, išvykite į namelį gamtoje, nieko neplanuokite, neskaitykite jokių laikraščių, žurnalų), tiesiog būkite su savimi, vaikščiokite po gamtą, būkite viduje, klausykitės, ką jus veda intuicija. Jūs nesergate, jūs nesate ligonis, viskas yra gerai, tai – tik Šviesos energijos priėmimas, jūsų kūnas turi darbo viduje, visa jūsų organizmo sistema atlieka didelį darbą viduje. Eikite į mišką, į sodą, paleiskite protą, įeikite į erdvę be jokių minčių ir jūs klausykitės, kaip Žemė Gaja jums kalba savo Išmintį. Bendraukie su gamta, su visa Kūrinija iš meilės, iš širdies vietos, su pasigėrėjimu, su dėkingumu, taip jūs keliate savo vibracijas, o ir padedate jai kilti.

Leiskite sau pamiegoti dienos metu, kai pajaučiate. Daug lengviau tuos pokyčius kūne ir sąmonėje pereiti miegant. Kai pakelsite savo kūno vibracijas pakankamai, jūs galėsite lengviau išbūti tuose aukštesniuose dažniuose, būdamas budrus, darydamas kitus savo darbus. Ypač vyrams reikia miego. Priimkite tai, kad bus/ yra etapai, kai norite tik miego, o tada atsikeli, darai ir tai įgyvendini. Visas šis procesas vyksta stubure (kai mūsų kūnas funkcionuoja kvantiniu režimu, mes negalime sėdėti tiesiai, aš viską rašau gulėdama; kai kūnas atlieka kvantinį procesą, jis vėl gali sugrįžti į linijinį.) Klausykitės savo kūno,  jei pajaučiate, atsiliepkite, išsitieskite, įsitaisykite taip, kad jums būtų patogu. Jei įdomu pažinti savo procesą, jūs galite stebėti viską, kas vyksta jumyse viduje: užmerkite akis ir skenuokite kūną savo dėmesiu, kur kokioje vietoje ką jaučiate, ir jūs pajausite – gali iškilti mintis, vaizdinys, prisiminimai, emocijos, jūs gausite visus atsakymus iš savo kūno. Neįsitraukite, tiesiog stebėkite viską, kad ir kas iškyla, be teisimo, su didele meile sau.

Žmonės yra įpratę iškart pašalinti, nuslopinti pasireiškiančius fizinius “simptomus“. Kai mes išsivalome vidų, dingsta simptomai, mes pagydome savo kūnus be vaistų, nes žinome, kad mes turime galią pagydyti savo kūnus, ir tik per apsivalymą iš vidaus ir savo įtikėjimą tuo. Kartais “nepatogūs simptomai“ – skausmo, išsekimo, baimės, abejonių… – sustiprėja tada, kai į kūną įeina Šviesa, ir dar iki tol, nes kūnas žino ir pasiruošia. Vadinasi, valymosi procesas sustiprėjo. Paleiskite etiketes teisti „simptomus“, kaip „negerai“, „negatyvu“, t.t. Jūs patirsite daug to, kas yra laikoma “nenormalu“ tradiciniu visuomenės mąstymu, tai – jokia problema, o rodo mumyse vykstantį poslinkį. Daugybė senų įsitikinimų ir būdų sulaiko žmones nugalintus. Leiskite viskam jūsų kūne būti išgrynintam, nebijokite būti transformuotam gyvenimo iš vidaus, jūs tik įžengiate į Didesnį Save. Kai mes integruojame savo Šviesą, išorinis pasaulis tampa lengvesnis.

Vidinis darbas

Kai kurie galvoja, kad tai paprasta – jūs skaitote, klausote ir tai jums tai vyksta. Jokiu būdu. Niekas nieko nepadaro už mus. Mes patys kuriame tai, kur mes esame. Visi pokyčiai, kurie įvyko mūsų realybėse, tai todėl, kad mes nuėjome į vidų, atlikome savo darbą, išvalėme programavimą, sukūrėme naują matriksą ir ėmėmės žingsnių padaryti tai savo realybe. Dalykai iš oro neatsiranda. Tai jūs esate stebukladarys, kuris išpildo jūsų vizijas. Tai yra darbas, kurį mes darome su savimi kasdien. Tai pasiekiama tik dėl darbo, kurį fiziškai dirbame su savo energija. Mes nuolat valome ir kuriame. Jūs klausite: „Ar padarysite tai man?“. Ne. Galiausiai, visi supras, kad visiems reikės daryti vidinį darbą patiems. Jūs neturėste pasirinkimo. Apėjimo, išėjimo nėra. Kaip visi prieš jus ėjo, taip ir jūs eisite, nėra kitaip. Jūs visais būdais būsite kreipiamas vidun. Jei esate labai užsispyręs ir vistiek nesiklausote, yra pašalinamos visos distrakcijos.

Jūsų realybės ir jūs esate tai, ką jūs darote su savo kūnu. Visi pasireiškimai jūsų išorėje atspindi darbą, kurį jūs atliekate su savimi. Visi pokyčiai, kurie įvyksta jumyse, kai jūs atliekate kažkokius naujus veiksmus, kažką perstumiate savo vidiniuose planuose – turi atsaką jūsų išorėje, tai tampa matoma. Visas Dievo karalystes išorėje jūs galite pastatyti, tik dirbdami su savimi viduje. Kurkite savo Naują Aš iš vidaus. Pajauskite galią iš vidaus, kai tai integruojasi. Fizinė realybė gali atsiliepti į jus, pagal tai, ką jūs išskleidžiate. Energija yra viskas, reikia ją apdoroti, ne taip lengva pašalinti genetinio ir socialinio programavimo įrašus. Eikite į savo vidų, atlikite tai, pakeiskite savo išorinę realybę, darydami vidinį darbą su savimi. Kai jūs einate vidun, jūs gaunate prieigą prie visko. Pamatote ir vėl išlikimo, kaltinimo, nugalinimo ir pan. energiją, išvalote. Pritraukiame mintis ir jas pertvarkome, tai tik energija.

Kad taptumėte nauju žmogumi, tai reikalauja visiškai paleisti išorinės realybės ir sąmonės, iš kurios mes dabar išeiname, distrakcijas. Tai kviečia mus būti aukščiausiame pasirinkime, kiekvieną akimirką, akimirka po akimirkos. Jei jūs esate čia pakeisti sąmonę, kryptis yra vienintelė – vidun. Tai iš tikrųjų vyksta jūsų gelmėse. Jūsų galia slypi jūsų paties tyloje; ji nėra surandama triukšme, praėjusių gyvenimų laiko juostose, atraliniuose planuose ir pan. Jūsų galia slypi šioje žmogiško gyvenimo formoje. Dabar yra laikas eiti vidun, būti viduje, pripažinti iš vidaus. Dabar šios energijos yra visiškai juntamos, apčiuopiamos erdvėje. Jos kviečia jūsų būtį. Per ateinančias savaites šis kvietimas stiprės.

Būkite pasirengęs mintimis, žodžiais ir darbais paleisti visas senas distrakcijas, senus įpročius, įsitikinimus, mintis, būdus, t.t. Ne visi tai padarys, tai yra pasirinkimas padarytas iki inkarnacijos. Pasakyti „Taip“ aukštesnei sąmonei, kuri taps jumis, kuria jūs tapsite, reiškia buvimą pasirengusiam paleisti visą seną sąmonę, kurią mes patyrėme ir pagal kurią atsiliepėme. Jei turėsite galimybę atsitraukti iš savo kasdienio gyvenimo sumaišties ir praleisti nors keletą dienų vienumoje, gamtoje, atsiskyręs, meditacijoje ar maldoje, jums gali iškilti „nepatogūs“ jausmai, jūs galite susidurti su nepaaiškinamomis savo sąmonės būsenomis, jūs galite pradėti matyti, kad aplinkinis pasaulis yra netobulas, bet tik jei mes tęsiame šį savo judėjimą tikėjime ir meilėje, tai, ką mes pamatome toliau, yra Saulės Aušra ir mes pradedame pažinti šitą sapną, kurį mes, kolektyviai, pasirinkome susapnuoti.

Valymas

 Sako: žiūrėkite į katę ir darykite viską, ką daro ji, nes jos daro taip, kaip reikia. Jei pažįstate kates, žinote, kad jos prausiasi ir prausiasi nuolat. Taip ir mumyse, valymasis čia niekada nesibaigia. Aukštesnysis Aš mato viską, kur nepavalyta, ir atkreipia į tai žmogaus dėmesį. Tas, kuris ignoruoja, atidėlioja, numoja ranka, yra žmogiškas ego protas, veikiantis su pasiteisinimais, kodėl „ne dabar“. Mielieji, yra tiek daug darbo vidiniuose lygmenyse! Jei dar nepradėjote, kai jūs imsitės šio vidinio darbo, gailėsitės, kad nepradėjote anksčiau. Jūs turite išvalyti savo visas egzistencijas, visas laiko juostas, visus santykius. Tai, ką daro kiti asmenys iš savo pusės, jums neturi rūpėti, jūs pertvarkote iš pagrindų savo paties kosmosą, jūsų realybę. Kūnas, ląstelinė atmintis turi būti išvalyta. Tai reiškia pašalinti trūkumą, atskirtį, ego konstruktus, „kas ką kam padarė“ ir pan., kurie yra giliai kūne.

Ir jūs tikrai valysite savo vidinius namus nuolat taip, kaip šiandien blizginate savo automobilius, taures, grindis ar tarpus tarp plytelių, jūs viską išvalysite ir nieko nepražiūrėsite, o tada vėl valysite savo išorinę realybę, nes jūsų Aukštesnysis Aš negali gyventi žemose vibracijose, jūs nuolat kilsite ir jūs vėl ir vėl valysite, ir jūs padarysite savo išorinę realybę švarią ir gražią iš naujo, kad ji būtų sulygiuota ir harmoninga su vidine; visiškai nauja, viduje ir išorėje, nieko seno. Pirma reikia demobilizuoti, o tada prasideda atkūrimas. Jūs turite daryti tai savo realybėse – pertvarkyti savo visą realybę ir sukurti iš naujo. Niekas nieko niekam neprivalo, tik sau pačiam. Jei norite to, turite daryti.

Jums yra duodami išbandymai, duodamos galimybės, ir jūs pasirenkate pagerbti save arba naudojate seną modelį ir iš „draugiškumo“ ar kitų priežasčių išduodate. Jei sabotažuojate save, nukenčiate. Pradžioje būna sunku, nes mes negerbiame save, nemylime savęs tuo laipsniu, kuriuo mums reikia. Kai žmogus nesirūpina savimi, jis nesirūpina kitais, nes mums nerūpi daugiau, nei mes sau rūpime, o paskui tau pradeda visi rūpėti. Visi yra ypatingi ir visi yra lygūs; vienintelis skirtumas – kaip sąmoningas ar nesąmoningas kažkas ir kaip yra lengva atnešti į sąmonę, o kiek yra pasipriešinimo. Kuo daugiau ego, tuo daugiau pasipriešinimo.

Klausiate, kada tai pasibaigia? Tai vis lengvėja ir lengvėja su kiekviena jūsų pastanga, kurią jūs įdedate valyti ir valyti savo realybes. Būkite kantrus, darykite naują realybę savo priorietu, jei jūs norite šios realybės, susitelkite, įsipareigokite, pasirinkite, nes tai yra jūsų realybė – Naujos Žemės girdelė yra jūsų kūne. Jūsų visas kūnas turi perkoduoti ir iš naujo perstatyti save. Matykite šioje kelionėje save, lipantį į didelį kalną. Jūs galite sustoti savo kelyje, kai jums atrodys, kad jūsų pastangos neduoda vaisių, kad jūs stovite vietoje, kad niekas nesikeičia, bet, kai jūs atsigręšite atgal, jūs pamatysite, kiek daug savo kelionėje nuėjote, kokią pažangą padarėte savo kelyje, bet už viską svarbiau, jūs pamatysite daug, didelio grožio, kuris jus įkvėps eiti, kilti ir kilti, ir dalintis tuo su visu pasauliu.

Energijų supratimas

Mes paleidžiame trečią dimensiją, penktoji dimensija yra visa apie energiją. Šiandien ir ateityje mes vis daugiau kalbėsime energetiniais terminais, bus tik vibracija ir dažnis, kai žmogiškasis lygmuo bus apvalytas ir aiškus. Mes galime nerašyti, nekalbėti šita linijine kalba, bet komunikuoti telepatiškai aukščiausiame lygmenyje, nes mes kylame savo dažniuose, per jautrumą, per buvimą susijungusiu. Atminkite, kuo aukštesniame lygmenyje – tuo mažiau komunikacijos žmogiška kalba. Kartais mums intuicija gali pasakyti kažką apie kitą asmenį ar erdvę, bet jūs galite pagalvoti, kad „negražu taip galvoti“ – nes mums patinka galvoti, kad visi yra tyrų širdžių – bet jei nemokėsite atskirti, nukentėsite. Viskas prisistato mums matyti giliai, suprasti ir daryti pasirinkimą. Patraukite protą, žodžiai, kurie išeina iš žmonių lūpų, gali meluoti, turėti maskuotę ir būti sau tarnaujantys, susitelkę į jų kelią; energija, vibracija, pasako, kur jie yra. Energija nemeluoja, jauskite visas energijas, situacijas, kurios jums prisistato.

Žmogišku lygmeniu žmonės neturi supratimo, ką jie skleidžia su savo kūnu, ką jie daro su savo emocijomis, nes jie nežino, kas pas juos viduje. Mes turime prisiimti visišką atsakomybę dėl to, kas išeina iš mūsų į visatos erdvę ir ką įsileidžiame į savo erdvę. Tai yra kiekvieno atsakomybė pačiam sutvarkyti viduje, nuolat tikrinti savyje, ką „man“ rodo kiti žmonės, ir jausti, kaip tai, ką jie sako, rezonuoja „su manimi, su mano aukščiausiu keliu ir širdimi“. Nesvarbu, kokie jie – nubudę ar miegantys, šviesnešiai ar kolegos – naudokite savo intuiciją atskirti energijas, svarbiausia jų bendravime, kiekvieną dieną stebėkite savo paties sodą ir klausykitės energijų kiekviename apsikeitime, kitaip, derliaus neturėsite. Jūs visada galite bendrauti iš širdies lygmens, iš meilės, atvira širdimi (jei abejojate, pabandykite įsivaizduoti, kad visiems duodate rožes, man tai padėjo).

 Jei abejojate savo susidūrimuose su žmonėmis, kai bendraujate, atsitraukite, paeikite toliau, pajauskite energijas, kaip jums jos prisistatė, ar jos yra tarnaujančios aukščiausiai meilei, ar tai tarnauja jūsų keliui, jums, jūsų aukščiausiai gerovei. Leiskite sau pasakyti „Ne“, stovėkite savo galioje iš stiprios meilės vietos, be konflikto, gražiai. Leiskite jiems jų kelią, leiskite tai, kur jie yra savo kelyje, nesakykite jiems apie jų būdus, tai yra jų savęs atradimo kelias ir jie yra tiksliai ten, kur jie turi būti. Jums yra svarbiausia, kad jūs gerbiate savo kelią, jūsų aukščiausią pasirinkimą, elgiatės garbingai savo mintimis, žodžiais ir poelgiais su visais ir kiekvienu, ir tuomet jūsų Aukštesnysis Aš sako „Taip“, ir jis kuria jūsų gyvenimą.

Žmonės nesupranta, kad bet kas, ką jie žiūri, skaito, stebi „virtualioje realybėje“ (per intenetą, televiziją, radiją), yra tik dažnių perdavimas, bet tai nėra tikra; kad tie dažniai, su kuriais jūs susiderinate, kuria jums jūsų realybę, paremtą tuo, į ką jūs žiūrite, kuo jūs tikite. Tai, kas nevyksta jūsų fizinėje erdvėje, tik egzistuoja holografiniame lauke, jūsų akys ir ausys priima tą perdavimą į jūsų realybę, kurią laikote viduje. Jei padarote poslinkį savo vibracijos į aukštesnį perdavimą su intencija kiekvieną akimirką ir renkatės tai, kuo jūs norite tikėti, ką jūs norite įleisti į savo paties sąmonės lauką, tai jūsų realybė, kurią jūs patirsite, bus kitokia, nei prieš tai buvusi. Jūs visada turite pasirinkimą nesiklausyti dalykų, jūs galite praleisti dalykus pokalbiuose/ skaitydami. Nesusijunkite su visais dažniais, žmonių emocijomis, nes tai tampa jūsų pačių kūnais, jūs tampate tuo. Būkite pralaidžiu indu, kuris perleidžia informaciją ir palaiko savo paties energiją.

Kiekvienas yra atsakingas tik už save ir tai, kur yra jų fokusas. Visi turi padaryti save atskaitingais/ atsakingais už tai, ką jie renkasi, kaip leidžia laiką ir į ką investuoja, nes tai, į ką investuojame, tampa mūsų fizine realybe. Jei jūs norite siekti savo paties aukščiausio potencialio realizavimo čia, Žemėje, šiame įsikūnijame, jūs turite nebijoti pagerbti save, pasitraukti iš vienų erdvių, atsistoti, nueiti (tam jūs turite kojas!) ir rinktis tai, kas jus remia dabar šiame etape, ir daryti pasirinkimus, kad išsaugotumėte savo kylančias vibracijas ir visas pastangas, kurias jūs jau įdėjote savo augimu Kai išsivalysime savyje programavimą, negyvensime tarp kitokių, nei meilės, vibracijų, o kol kas yra taip, gyvename įvairių energijų realybėje, apsivalymas po kiekvieno apsikeitimo yra būtinas.

 

Vidinis vedimas

Jums tereikia klausytis vienintelio balso – savo paties širdies ir naudoti vienintelį instrumentą – meilę, kad sėkmingai naviguotumėte per šią kelionę. Jūsų širdies meilėje viskas, kas nėra meilė, yra išsklaidoma. Būkite nuoširdus su savimi; pamirškite, kad jums reikia išreikšti ką nors kitą, kaip tik save. Palikite prisirišimą prie “naujo amžiaus“ etikečių, tegul jūsų širdis tampa jūsų geriausia drauge, jūsų paguoda, jūsų ramintoja, jūsų įkvėpėja, jūsų džiaugsmo ir juoko šaltiniu, jūsų kompanjone, pašnekove, su kuria jūs dalinatės savo procesu ir kelione, savo buvimo vienišu pojūčiu, savo pergalėmis ir laimėjimais, apie kuriuos tik jūs vienas težinote – jūsų širdis viską girdi. Širdis yra jūsų klausymosi ir kalbėjimo organas. Jei kažkas kalba širdimi, o jūs klausote protu, jūs negalite jų suprasti, yra nesusikalbėjimas tarp jūsų. Jūs turite ateiti iki savo širdies ir atverti savo širdį.

Visi turės ateiti į širdį, susijungti su Gaja. Kai jūsų širdis tampa priimanti, jūs gaunate viską, ko jums reikia šioje kelionėje. Gyventi širdimi nereiškia pamesti proto. Jis niekur nedingsta – jis tik išmoksta mąstyti taip, kaip kužda širdis. Palaikykite ramų ir atvirą protą ir mylinčią, priimančią širdį. Jūsų ištikimybė savo širdžiai, galiausiai atves jus prie jūsų pačių Sielos. Per šį susijungimą viduje mes atveriame prieigą prie savo Aukštesniojo Aš vedimo. Tai yra tarsi kilimas zonomis, laiptais, sriegiu. Jūs keliate savo vibracijas, paleidžiate senus dalykus, šviesėjate, plečiate savo sąmonę, įkūnyjate vis daugiau savo aukštesniųjų aspektų, ir palaipsniui jūs prieinate prie savo Aukštesniojo Aš įkūnijimo. Galiausiai, jūs imate veikti Žemėje per jūsų, savo Aukštesnįjį Aš (šiuo metu Aukštesnysis Aš pas dalį žmonių yra jų kūne arba virš kūno). Kai mes esame susijungę su savo vedimu, kiekvienas gauna patį geriausią vedimą.

Klausykitės vidinio vedimo ir atsiliepkite. Tai ateina, kaip mintis, kalbėjimas, kurį jūs suvokiate galvoje, bet, kuris eina jums iš širdies – stebėkite tai. Visada sekite tuo, ką girdite, net jei nesuprantate, ženkite į priekį. Atsiliepiame iškart, kai pajaučiame, greitai, nėra nieko ilgai, nelaukiame, užsistovėjimo nėra. Nesikankite, pasirodė galimybė pajudėti, tekėkite. Užmerkite akis, pajauskite ir sekite tą jausmą. Kai einate kur nors, jūs turite eiti su jausmu, kur traukia. Kai aš esu vedama kažkur nedaryti arba eiti daryti kitur, ar sustoti kažkur, aš seku tuo ir visada atsiduriu tiksliai toje vietoje, tinkamu laiku, ir tada pamatau, kodėl taip pasielgiau. Kai ignoruoju šį pajautimą, susiduriu su problema. Jūsų Aukštesnysis Aš jus visada stebi i viską mato, kiekvieną jūsų mintį, žodį, veiksmą. Norite evoliucionuoti, vystykite savyje Stebėtoją. Jūs turite viską stebėti savo lauke, nieko nepraleisti:  žodžius iš žmonių lūpų, muziką, dainų žodžius, žinutes iš draugų, skaičius, t.t. Sapnai yra svarbūs. Rašykitės, jūs nieko neprisiminsite, tai yra jūsų sąrašas iš jūsų Aukštesniojo Aš jūsų žmogui, užsirašykite ir jūs surasite prasmę po kelių savaičių ar mėnesių, metų.

Jūsų Aukštesnysis Aš treniruoja jus, jūs vėl sureagavote, vėl atpažinote, neignoravote jo vedimo – jūs tampate visiškai ištikimas jam, savo paties Aukštesniajam Aš ir jis jus ves per visus žingsnius, tiesiai, kur jūs turite atsidurti jūsų didesnei gerovei. Jūs neturėsite jokių problemų keliauti, judėti į priekį, visada laiku, visada sulygiuotai. Jūsų Aukštesnysis Aš jums rodo viską, ką jūs turite pavalyti, jūs matote tai, tai yra jums prieš akis, kiekviename jūsų žingsnyje, jūsų Aukštesnysis Aš atkreipia jūsų dėmesį. Jis stebi jus, ar jūs pastebite, jis stebi, kokį judesį jūs darysite, ką pasirenkate – leidžiate ego paiimti viršų ar atsiliepiate į tai, ką jis jums pakuždėjo. Jūs girdite, jūs turite klausytis.

Dieviškas vedimas visada atneša vidinės ramybės arba pusiausvyros būseną, jei jūs esate aukščiausiai susilygiavęs su tuo, kas jums sakoma. Tai pakelia jus ir suteikia viltį arba įkvėpimą, nuramina jus ir atneša platesnę viziją arba išplečia su besąlygine meile. Tikras Dieviškas vedimas visada yra jūsų didžiausiam gėriui, net jei jums ne visada patiks tai, kas jums yra sakoma ir ką girdite. Tai visada sugrąžina jus atgal į jūsų aukščiausią Sielos kelią ir misiją ir taip pat į didžiausią susilygiavimą su jūsų paties Siela. Dieviškas vedimas niekada jūsų „nesulaužo“ ir nesako, koks jūs esate „blogas“ arba „nenaudingas“. Tai yra negatyvaus ego transliuojamos žinutės ir gali ateiti iš šaltinių, kurie nori jums pakenkti, todėl atsirinkite. Jūs norėsite susijungti su Dievišku vedimu, jūs nenorėsite būti užstrigęs proto dėžutėje, kuri sulaiko jūsų sielą nuo evoliucijos. Kai tampate pastabesni viskam, kas vyksta jūsų realybėse, jūs patys tai pastebite ir suvokiate.

Žmonės vis labiau supranta, vis dažniau girdžiu sakant: “Aš pasiklausysiu, ką man pasakys mano intuicija“. Prieš kelis metus toks pasakymas daug kam kėlė įtarimą, tai rodo, kaip greitai mes vystomės. Ateityje intuiciniai gebėjimai valdys tai, kaip mes naviguosime. Jei jūs nekelsite savo vibracijos, nepuoselėsite ir nevystysite savo vidinio ryšio ir vidinio klausymosi gebėjimų, jūs būsite priklausomi nuo kitų žmonių vedimo, o jūs to tikrai nenorite. Jei esate visiškai atsijungęs nuo, neturite ryšio su savo paties vedimo mechanizmu ir esate vedamas kažkieno kito, jūs galite turėti abejonių, ar tikrai einate savo keliu, o ką darysite, kai jūs liksite vienas?  O taip šioje kelonėje tikrai bus, pratinkite save, vystykite savo savarankiškumą, ypač, jei visą gyvenimą esate įpratęs būti apsuptas žmonių, kurie padaro dalykus jums/ už jus. Tie, kurie turės stiprų vidinį ryšį, iškart gaus atsakymus į bet kokius jiems reikiamus kausimus. Štai kodėl jūs turite pažinti, kaip viskas veikia jūsų paties kūne, ir išmokti, kaip su tuo dirbti. Dabar yra metas susiderinti su savo paties vidine vedimo sistema, klausytis savo Sielos balso viduje ir kurti tai, kas yra tikra Aukštesniajam Aš, ne mažiau. Daugiau mes negalime apsimetinėti tuo, kas mes nesame. Būkite savo galioje ir ištikimi sau.

Meditacijai:

„Saugu man atverti savo širdį, saugu man pajausti viską, ką jaučiu, saugu man žvelgti vidun, nes kai aš tai darau, aš surandu savo stiprybę ir tai, ką aš esu vedamas daryti toliau.“

Aš esu begaliniai dėkinga tiems, kurie dalijasi ir padeda mums visiems geriau suprasti mūsų realybes, kad mes galėtume pasidalinti tuo su kitais, padėdami jiems suprasti jų realybes ir palaikyti sąmonės evoliuciją per visą planetą. Mes vibruojame vienu ritmu. Tu esi aš, o aš esu Tu. Daug meilės jums iš mano širdies, aš visus laiminu ir myliu, nesvarbu, kur jūs esate ir kur jūs esate pasaulyje,

Viktorija

 

Prašome sekite ir pamėkite mus:

7 būdai radikaliai transformuoti ir įgalinti savo gyvenimą

Ar pastaruoju metu gyvenimas buvo įtraukęs tave į pasivažinėjimą emociniais kalneliais? O gal tu padarei gyvenimą keičiančią apylanką, kurioje iškrypai iš tavo galingų intencijų, kurias tu nustatei sau? Kad ir kas tai bebūtų, žinok ir pasitikėk, kad kartais patys mažiausi gnybtelėjimai į tai, kaip tu gyveni gyvenimą, gali turėti didžiausią poveikį rezultatams, kuriuos tu pradedi sąmoningai manifestuoti savo realybėje.

Žemiau rasi 7 būdus radikaliai įgalinti savo gyvenimą. Gali pradėti nuo šiandienos.

1. Apsupk save įkvepiančiais žmonėmis

Metais paleisti toksiškus santykius ir žmones, kurie nesugeba paremti tavo sėkmės. Paleisk juos su meile ir pakilk virš savo paties teisimo dėl to, kaip tau atrodo jie „turėtų“ elgtis. Vietoj to, padaryk savo intencija apsupti save žmonėmis, kurie maitina tavo troškimą augti ir plėsti save, kaip sąmoningą būtybę. Kai tu nustatysi šias naujas ir gražias asmenines ribas, pamatysi, kaip nuostabiai greitai nauji draugai ir sielos šeima pasirodo.

Afirmacija: AŠ ESU apsupta (as) įkvepiančių, sielos pilnų, giminingų žmonių.

2. Išmok pasakyti „Ne“ ir gerai dėl to jaustis

Visiškai gerai ir yra svarbu gerbti savo laiką ir energiją. Žmonių malonintojai turi didžiulę problemą pasaktyti „Ne“, nes jie visada nori būti mėgstami ir atrodyti naudingi. Bet žinai ką? Kiti žmonės neturi tavęs mėgti ir tau neturi tai rūpėti. Tai gali skambėti ekstramaliai, bet tikri draugai gerbs bet kokį tavo sprendimą, nesvarbu, kas.

Afirmacija: Aš leidžiu sau būti savimi ir sakyti „Ne“ kitiems, kai tai mane remia.

3. Nelygink savęs su kitais

Kaskart, kai tu lygini save su kitais, tai vagia iš tavęs tavo džiaugsmą. Privalai atpažinti ir užbaigti negatyvų kalbėjimą su savimi, kuris tau sako, kad esi nepakankamai gera (s). Liaukis lyginti savo su kitų gyvenimo aplinkybėmis, kūnais, rezultatais, nes tu niekada nežinai, kas slypi už išorinių išvaizdų, nebent nuėjai mylią jų batuose.

Afirmacija: AŠ ESU pakankama (s). AŠ ESU verta (s).

4. Prašyk paramos ir priimk pagalbą, kai reikia

Nėra gėdinga prašyti pagalbos ar paramos, kai tau reikia. Per dažnai mes esame per daug didžiuojamės arba esame užsispyrę pasakyti kitiems, kad mes nesame superžmonės. Ilgą laiką, gyvendama viena ir viską darydama pati, žinau, kaip gali būti sunku paleisti kontrolę ir leisti kitiems padėti. Bet kai mes leidžiame erdvę žmonėms mums padėti, tai ne tik pagilina ryšį su kitais, bet rodo Visatai, kad mes esame pasirengę paleisti ir pasitikėti. Tai yra galingas energetinis poslinkis manifestuoti savo troškimus.

Afirmacija: AŠ ESU visada Dieviškai remiama (s).

5. Gerbk savo intuiciją, nesvarbu kas

Mes visi jautėme tą „žinojimą“ pilvo duobutėje, kai kažkas tiesiog nesijaučia gerai. Iš kitos pusės, tu galėjai pajausti pilną susilygiavimo jėgą ir didelį milžinišką „TAIP“, kai kažkas gerai jaučiasi. Raktas yra prisiminti puoselėti, vystyti ir gerbti savo intuityvius gebėjimus. Kuo daugiau leisi savo širdžiai būti vedamai to, ką tu intuityviai jauti, tuo labiau tu sustiprinsi šį raumenį ir padarysi jį tikslesniu, kai tau iš tikrųjų jo labiausiai reikės.

Afirmacija: AŠ ESU labai intuityvi (us).

6. Rūpinkis viskuo, ką dedi į savo kūną (ir ant jo) (pastaba: tai apima ir žmones)

Nepaprastai svarbu, kad mes maitintume savo kūnus maistu, kuris mums yra geras ir kad šviestume save apie tai, koks yra geras maistas. Pabandyk, jei gali, valgyti šviežius ir sezoninius produktus ir vengti apdoroto maisto. Taip pat tyrinėk chemikalus, kuriuos naudoji kasdien (muile, makiaže, dantų pastoje, t.t.) ir daryk gerus pasirinkimus, kurie neapsunkina tavo sistemos toksiškumu.

Afirmacija: Aš gerbiu šventyklą, kurioje gyvena mano siela.

7. Būk rimtyje ir tiesiog buvime keletą kartų per dieną

Patrauk telefoną, kompiuterį ir pabandyk būti buvime, pasėdėti rimtyje bent 5 minutes. Stebėk, kaip mintys tave palieka ir susitelk į savo kvėpavimą. Čia tu gali surasti visą Visatos magiją – kai esi rimtyje ir atsiduodi stebuklui dabarties akimirkoje.

Afirmacija: Aš ESU rimtyje. AŠ ESU čia. AŠ ESU dabar.
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Marijos Magdalenos esmė

Kas yra Marija Magdalena? Figūra, kuri dažnai yra suvokiama, kaip atgailaujanti prostitutė; kartais, ji yra vaizduojama, kaip Jėzaus mylima apaštalė arba mylimoji, tačiau visais atvejais, ji išlieka moteris, kurią apibūdina jos seksualumas ir jos santykiai. Norint suprasti tikrąją Marijos Magdalenos galią, visų pirma, mes turime patraukti visus šiuos paveikslus ir suprasti ją, kaip reprezentuojančią mūsų pačių giliausius vidinius gebėjimus. Marija Magdalena simbolizuoja gebėjimą atnešti į Žemę dieviškos būties rimtį ir tylą bei visatos kūrybinę galią – gausų kūrybingumą, kuris teka į fizinį pasaulį.

Dieviškumas peržengia lytį

Hebrajiški Dievo vardai, arba Dieviškumo savybės, kurie yra pateikti  Biblijoje, peržengia lytį. Tūkstantmečius mes buvome ribojami patriarachalinio požiūrio, kuris interpretuoja Dieviškumą, kaip vyrišką.

Štai keli labiausiai paplitę hebrajiški Dievo vardai su jų reikšmėmis:

Elieh – AŠ ESU
Jahveh – Būtis, Gyvenimo Pilnatvė
Elohim – Absoliutus gyvenimas, kiekvieno gyvo dalyko šaltinis
Shekinah – Būtis

Visi šie hebrajiški vardai nusako beformę esmę, Dangaus ir Žemės Kūrėją, gyvenimo vienį, kuriame yra abu –  Moteriškumas ir Vyriškumas.  Dieviškos Būties rimtis nuolat teikia gimimą beformei dvasinei kūrybinei visatai, iš šio beformio kūrybinio judėjimo kyla visos formos ir kosmoso materija. Kūryba – ne praeities įvykis, ji yra nuolat esanti dabar čia.

(Detalės iš knygos “Patterns of Creation“).

Nesąmoningas protas

Nesąmoningo proto materija atrodo tvirta ir fiksuota. Per dvasinį pabudimą mes pradedame matyti dangiškos visatos gelmę, kuri slypi už materialaus pasaulio („Dangaus Karalystė yra čia dabar“). Marija Magdalena reprezentuoja šio suvokimo pabudimą žmoguje.

Marija, kaip Triguba Deivė

Evangelijoje Marija yra perdaryta triguba deivė Izidė. Jos aspektai yra Nuotaka, Motina ir Senolė.

Marija, kaip Senolė, yra Išminties laikytoja ir natūralaus pasaulio saugotoja.

Marija, kaip Motina: „Hebrajiškas vardas Miriam (Marija) gali būti išverstas įvairiais būdais, bet raidės po vieną reiškia tėkmę abipusės kūrybinės galios, kuri yra principai, absoliutaus gyvenimo sėklos, kūrybinė būtis erdvėje – erdvėje, kuri leidžia gyvenimui įgauti formą ir tapti viskuo, ką mes patiriame fiziniame pasaulyje, žemėje ir kosmose. Dėl šios priežasties ji yra vadinama Dieviškąja Motina, Gimdos Erdve ir didžiuoju vaisingu vandenynu.“ (iš knygos “Patterns of Creation“).

Marija, kaip Nuotaka: Kaip nuotaka, ji yra vadinama Marija Magdalena. Hebrajiškai Migdal reiškia “bokštas,” “tvirtovė”, tai yra sąmoninga būtis, kuri egzistuoja, kaip jūsų paties šerdis arba esmė. Šnekamojoje hebrajų kalboje “Magdala” reiškia “bokštas” arba “pakilimas“, „augti dideliu“, „didingumas.” Tai reiškia kelti sąmonę dvasiniu požiūriu.

Marija Magdalena, kaip ryšys

Marija Magdalena reprezentuoja iniciaciją į aukštesnį suvokimą. Tai dažnai ateina, kaip rezultatas pokyčių, vykstančių jūsų gyvenime, kurie ne visada yra patogūs. Tačiau tokie pokyčiai yra būtini, nes jie atveria kelią į didesnio, nei proto, suvokimą ir pagilina visuotinių kūrybinių gyvenimo galių, tekančių per jus, suvokimą. Ji yra sąžiningumo kelias, apie kurį pasakojama įvairiose biblijos istorijose.

Magdalena yra rimtis už viso judėjimo, remianti visą gyvenimą. Kai nuraminate savo protą, jūs pradedate pastebėti visą judėjimą, nuolat iškylant iš šios rimties. Tai yra kūrybinė visatos galia, nuolat pasireiškianti per visą gyvenimo įvairovę. Per sąmoningą kvėpavimą jūs pradedate pajausti, kad jūs esate intymiame ryšyje su visu gyvenimu.

Magdalena, kaip Išminties Saugotoja

Mažai žinoma yra evangelija pagal Mariją Magdaleną, kurios fragmentai buvo surasti Nag Hammadi manuskriptuose ir keletoje vėlesnių tekstų. Jos mokymų dėmesio centre yra išsklaidymas minties formų, kuriose mes esame įkliuvę, atskirties nuo dievo iliuzijų pabaiga. Marijos Magdalenos mokymai neprašo jūsų tikėti niekuo; vietoj to yra prašoma tapti Magdalena, tai reiškia nubusti sau savo gebėjime būti savo proto rimtyje bei ramybėje ir suvokti kūrybinę erdvę, kuri dabar jumyse egzistuoja ir kuri dabar yra jums prieinama. (iš knygos “Patterns of Creation“).

Tai reiškia būti sąmoningu žmogumi, prisiimti atsakomybę už savo vidinį pasaulį ir ką jūs darote bei sakote į išorinį pasaulį. Jūs pabundate iš tapatinimosi su forma sapno ir daugiau nebesate valdomas nesąmoningo proto – savo paties ar kieno nors kito.

Magdalena, kaip dvasiškai besivystanti žmonija

Jos istorijoje Marija Magdalena yra vaizduojama, kaip kažkas, kas pardavinėja save. Nors mūsų seksualumas ir mūsų dvasinė kūrybinė gyvenimo jėga yra tas pats, tai nėra tiesiog mūsų kūrybingumo seksualinis aspektas, į kurį nukreipia istorijos. Tai, ką Marija pardavinėjo, būdama jauna (tai reiškia nežinanti ir nepatyrusi) moteris, buvo jos kūrybinės galios. Tai yra visų dvasiškai nesąmoningų žmonių, vyrų ir moterų, padėtis. Kai mes esame nesąmoningi dvasiškai, mes tapatiname save su savo nepastebimomis mintimis ir tampame užvaldyti tų emocinę įkrovą turinčių minties formų. Tai yra visų mūsų baimių ir nerimo, ir viso mūsų egoistinio elgesio šaknis. Būdami šioje nesąmoningoje būsenoje, mes atiduodame savo vidines galias tiems, kurie mus naudotų arba mumis pasinaudotų. Marija Magdalena yra meditacija, kurioje jūs palaikote Sąmoningą Būtį.

Moteriškas Kristaus veidas

Net jei dėl objektyvių priežasčių Marija Magdalena buvo prostitutė, tai nesuvokiama žmogaus protui, kiek darbo ji turėjo įdėti ir per kokią alchemiją ji perėjo, kad iš pagal visuomenę puolusios moters, taptų viena stipriausių Jėzaus Kristaus mokinių, apaštale. Kaip rašo K. Parvathi Kumari knygoje „Venera – kelias į nemirtingumą“, priežastis jos greitos transformacijos, buvo joje esantis teisingas susilygiavimas: „Ji nešė savyje įsitikinimą tuo, ką ji darė. Tokie žmonės gali lengvai susijungti su bet kokia koncepcija, kai yra susitelkę, nes iš esmės jie neša susilygiavimą su savimi. Jie nepriskiria savęs kažkam, kas jie nėra, jie yra ištikimi sau. Tai yra ši tiesa, kuri padėjo jai labai greitai transformuotis.“

Marija pradėjo suvokti Jėzų ir tuomet Kristų savyje ne kaip atskirą asmenį, bet kaip jos pačios kūrybinę dvasią, arba Būtį. Kai suvokiantis ir suvoktasis yra suvokiami, kaip Vienas, tai yra dalyko/ objekto santykio su gyvenimu pabaiga. Kristus savyje turi abiejų – moteriškumo ir vyriškumo esmės. Kristus – tai sąmonės būsena, savo paties Būties suvokimas. Jėzus (graikiškai), arba Ješua (hebrajiškai), yra kūrybinės dvasios personifikacija kiekviename žmoguje. Marija Magdalena, kaip nuotaka, yra Kristaus moteriškasis aspektas, ir savo vidinėje sąjungoje – nušviestas žmogus.

Kai jūs tai suvokiate, daugiau jūs neatiduodate ir neprarandate savo kūrybinių galių, bet turite ir naudojate jas su suvokimu. Kaip dvasiškai sąmoningu žmogumi daugiau jumis negalima pasinaudoti arba manipuliuoti jūsų paties ego arba nesąmoningų egocentriškų žmonių aplink jus. Tuomet jūs galite padėti kitiems surasti šį gebėjimą juose. Tai yra suvokimas, kurį simbolizuoja ir kurį jumyse nurodo Marija Magdalena. Kaip nubudęs žmogus, jūs suvokiate formų pasaulį, kuriame jūs esate judėjimas. Tuo pačiu, yra aukštesnis suvokimas beformės kūrybinės būties, iš kurios nuolat iškyla ir į kurią nuolat išsisklaido visos formos. Jūsų šerdyje yra visos sąmonės šaltinis, kurį graikų tekstai vadino Kristumi, Amžina Būtimi žmonėse, suteikiančia erdvę, kurioje atsiskleidžia kūrybinė jėga.

 Marijos Magdalenos energija

Marija Magdalena buvo moteris, kuri įkūnijo Žemėje dieviško moteriškumo energiją ir laikė Dievišką Meilę savo gimdoje. Ji buvo niekas ir ji buvo viskas, ji buvo įsikūnijusi dieviška valia. Jos mylimasis Ješua buvo pilnai įsikūnijęs vyras, meilės karys ir nešė dieviško vyriškumo šviesą Žemėje. Kartu, jie aktyvavo vienas kitame pilną meilės sąmonę  ir buvo Meilės Kelias. Marija Magdalena turėjo didelę meilę žmonėms ir pasidalijo daug išminties su žmonėmis, ji mokė su didele atjauta apie atleidimo svarbą ir dabar ji padeda moterims bei vyrams išlaisvinti save ir išvalyti visas energijas, kurios nėra mylinčios.

Magdalenos kvietimas planetoje dabar yra toks stiprus, kad nėra pasirinkimo, tik jo klausytis. Jos yra kvietimas susigrąžinti savo energiją ir gyventi su stipria, atvira ir mylinčia širdimi. Jos energija yra stipri, bet labai mylinti ir labai įgalinanti. Ji yra besąlyginė meilė, tačiau ji nėra deivė, kurią pastumsi. Ji yra pilna meilės sau ir rūpinimosi savimi bei nustato ribas mylinčiu būdu. Dabar jūs turite daug pamokų savo keliuose, todėl nenuostabu, kad ji jums pasirodė.

Daug moterų ir vyrų blokuoja savo pačių galias, bijodami užimti per daug erdvės ir jiems yra sunku pastovėti už save (ir taip, tai liečia mane pačią). Dėl to mūsų talentų ir dovanų išraiška tampa sudėtinga. O šita išraiška yra tokia svarbi, kad mes gyventume pilnatvišką ir džiaugsmingą gyvenimą. Svarbu suvokti savęs neigimą ir pagydyti tai, atrasti, kur slypi mūsų potencialūs spąstai ir kaip mes galime įžengti į savo pačių autentiškas kūrybines galias. Tai reikalauja buvimo įsižeminusiam, gebėti nustatyti ribas, turėti balansą tarp davimo ir gavimo ir būti ryšyje su Šaltiniu Kūrėju ir savo Aukštesniuoju Aš įkvėpimui.

Paleiskite savo senas baimes retrite Pietų Prancūzijoje su Marijos Magdalenos energija

„Uola, į kurią tu bijai įžengti, laiko lobį, kurio tu sieki.“ ~ Joseph Cambell

Šis retritas yra apie mylėjimą savo buvimo moterimi. Moteris mumyse yra natūraliai galinga, tyra, žaisminga, intuityvi ir besąlyginė. Ji gali priimti ir turi drąsos būti minkšta ir pažeidžiama. Ji saugo savo ribas iš savo širdies galios. Jos didžiausia galia yra buvimas, priešingai, nei darymas. Besąlyginė meilė žmonijai yra jos galutinis tikslas. Tai reiškia tapti laisva iš vidaus išorėje, meilę, pripažinimą ir priėmimą surandant savo viduje. Mūsų ateinantis retritas „Įkūnyti Meilę“ Pietų Prancūzijoje, toje žemėje planetoje, kuri yra bene labiausiai persmelkta mylinčia Marijos Magdalenos energija, yra erdvė, kuri padės atsiverti šiai meilės energijai jūsų širdyse, pagydant senas žaizdas ir sukuriant daugiau erdvės ramybei įsitvirtinti, bei aktyvuoti jūsų vidinį vedimą. Tai, kol mes ilgimės, mes jau esame. Mūsų praktiktų tikslas yra ne pasiekti ateityje, bet susilieti procese, atskleidžiant išmintį ir grožį, kuris jau yra moteryje. Kai mes atsiduodame su pasitikėjimu ir tikėjimu, kai mes priimame savo vidinę savastį be gėdos ir kaukių, kai mes leidžiame sau mokytis ir klysti, tai yra tada, kai mes įgaliname save eiti savo autentišku keliu. Daugiau detalių apie artėjantį retritą rasite čia.

Bokštas "Magdala", žvelgiantis į Dievo slėnį (La val Dieu), Rennes le Chateau, Pietų Prancūzija
Prašome sekite ir pamėkite mus: