Moteriškumo ir Vyriškumo šokis seksualiniuose santykiuose

„<…> tokiame glėbyje, visi svarstymai apie laiką ir vietą, apie kokie ir kas, atkrinta ir jie atranda save pirmapradėje meilėje, kuri priverčia pasaulį suktis. Yra nepaprastas tirpimo pojūtis… ir matydami savo akis atsispindint vienas kitame, jie suvokia, kad tai yra viena Savastis, žiūrinti per juos abu.  Abstrakti riba tarp vyriškumo ir moteriškumo, savęs ir kito, ištirpsta, ir – kaip kiekvienas stipinas veda į centrą – šis ypatingas glėbys šią ypatingą dieną atsiskleidžia, kaip vykstantis savaime amžinai, užkulsiuose <…>“ 

~ Alan Watts 

Nesvarbu, esate vienas ar santykiuose, į sakralią seksualinę energiją turi būti žvelgiama su pagarba ir supratimu. Seksualiniai dviejų asmenų santykiai yra daug daugiau, nei “seksas“. Tai nėra žaidimas. Tai – dviejų širdžių ryšys, sielos susijungimas su siela ypač giliu lygmeniu, pasidalijant vienas su kitu giliausiomis mintimis ir patirtimis. Tai yra apsikeitimas energija ir informacija. Sąmoningame lygmenyje, jūs, visų pirma, atsirenkate, ką jūs norite įsileisti į savo sakralią erdvę ir ką juos atiduodate bei priimate į savo kūną ir energijos lauką santykių metu. 

Pačia tyriausia prasme seksualinė patirtis reiškia šventą moteriškumo ir vyriškumo šokį. Šiandien iš naujo atgimstantys Vyriškumas ir Moteriškumas vėl nori patirti pirmapradį šio šokio teikiamą džiaugsmą ir žaismingumą, tačiau dėl skausmingos vyriškumo ir moteriškumo santykių patirties praeityje įtakos šis šokis neša didelę emocijų, baimių ir abejonių naštą. Jūs atrandate, kad jūs trokštate visapusiškai išpildančių intymių santykių, o iš kitos pusės – ši patirtis jus gąsdina. Kai kas nors prie mūsų iš tikrųjų priartėja, mes turime nusiimti visas kaukes. Intymiuose santykiuose iškyla viskas, kas yra giliai mūsų viduje, apie ką mes žinome arba galime nežinoti sąmoningame lygmenyje. Tai – ypač didelis atvirumo ir pažeidžiamumo lygmuo. Pasimetimas, gėdos, kaltės pojūčiai, susitraukimas, skausmas ir pasipriešinimas fiziniams seksualiniams santykiams rodo kūnuose esančius blokus. Tai daug daugiau, nei tik psichologiniai ar emociniai blokai, tai blokuojamas gyvybinės energijos tekėjimas, kuris įtakoja visus egzistencijos lygmenis. Tik tada, kai mes suprantame tikrąją šių blokų egzistavimo reikšmę, mes galime pilnai išsilaisvinti ir plėstis, per šį dviejų jėgų šokį.

Keturi seksualinės patirties lygmenys

  1. Pirmasis seksualinės patirties aspektas yra fiziniame lygmenyje. Fizinis kūnas pažįsta seksualinį troškimą ir geismą, kurie jame kyla spontaniškai. Kūnas yra nekaltas ir nėra nieko blogo dėl to, kad jam yra pažįstamas šis troškimas ir geismas. Tai gali būti džiaugsmo ir sveikatos šaltinis. Kūnas siekia patenkinti savo poreikius, bet pats jis negali pasirinkti, kokiu būdu jis išreikš seksualinę energiją. Žmogus, o teisingiau sielos sąmonė žmoguje, yra kūno valdovas ir nustato, kokiu būdu jis išreiškia savo seksualinį troškimą.

Energijos blokai ir kūno apsiginklavimas, patiriami seksualinių santykių metu, gali būti rezultatas nesąmoningų lytinių santykių, per dažno mėgavimosi malonumu, kuris yra traukiamas iš kūno, arba praeityje patirtos seksualinės prievartos. Blokai energijoje atsiranda tada, kai mes leidžiame savo mintims arba emocijoms valdyti mūsų seksualinės energijos tekėjimą. Kai mes leidžiame vadovauti savo širdžiai, ji suranda sveikiausią ir džiaugsmingiausią išraišką mūsų seksualinei energijai.

 2. Antrasis seksualinės patirties aspektas yra emociniame lygmenyje. Dviejų asmenų seksualinis suartėjimas yra gilus emocinis aktas. Ignoruojant emocinį aspektą, nėra visiško įsitraukimo į procesą ir atsiribojama nuo tikros seksualinių santykių reikšmės. Svarbus aspektas, leidžiantis į seksualinę patirtį su kitu asmeniu, yra baimės, pykčio, liūdesio ir kitos emocijos/ energijos, kurios turi išeiti iš kūno.

Jei kuri nors iš šių galingų emocijų egzistuoja viename iš partnerių arba jų tarpusavio santykiuose, o jie nekreipia į tai dėmesio, tai iškils tuomet, kai jie bus seksualiniame ryšyje. Šios emocijos, kaip psichologinės reakcijos, gali sukelti pasipriešinimą arba užsivėrimą seksualiniam ryšiui, kūnas gali nejausti geismo ar susijaudinimo. Jei kūnas priešinasi intymumui, jis duoda jums aiškią žinutę, kad jūsų emociniame lygmenyje yra energetinis blokas. Tai gali būti problema tarp partnerių arba gilesnė emocinė žaizda iš praeities, kurią kuris nors iš jų nešasi savyje. Kad ir kas tai būtų, būtina ja pasirūpinti švelniu ir mylinčiu būdu, kad seksualinė energija galėtų laisvai tekėti. Kiekviena siela savyje turi šviesą ir šešėlį. Balansas yra ties viduriu. Nėra kelio pirmyn, jei vienas (arba abu) nori matyti tik šviesiąją pusę, bet nematyti tamsiosios. Baime pagrįsti veiksmai/ reakcija, kaip gėda ir kaltinimas, visiškai netarnauja ir sukuria atskirtį. Tai yra abiejų poroje atsakomybė ir pareiga dirbti su savo šešėliais, keliant savo vibracijas.

3. Trečiasis lygmuo yra širdies lygmuo, jausmų vieta. Apskritai, svarbus aspektas dvasinės evoliucijos kelyje yra jausmų atskyrimas nuo emocijų. Jausmai priklauso intuicijos, vidinio vedimo energetiniam centrui. Jie mums kalba per tylius kuždesius, kurie yra pripildyti gilios išminties ir tyros atjautos. Emocijos yra staigi reakcija, protrūkis, kai jūs nesuprantate, kas su jumis vyksta. Emocijos iš prigimties yra dramatiškos. Kai seksualiniuose santykiuose tarp partnerių atsiveria širdys ir yra dvasinis atvirumas, tarp jų yra pasitikėjimo, meilės ir saugumo jausmai.

Kai yra tikras pasitikėjimas partneriu, tada seksualinės sueities metu mes galime tyrinėti, kur stringa mūsų seksualinė energija, leisti sau intuityviai pajausti, kas vyksta tarp mudviejų, kai mes esame intymiame fiziniame santykyje, neslėpti vienas nuo kito jausmų bei emocijų ir atvirai apie juos kalbėtis. Tokioje erdvėje gali išlysti seni skausmai, bet jeigu jie yra priimami teisingai ir jūs esate priimamas toks, koks esate, šis priėmimas turi aukščiausią ‘gydančią’ galią. Kad ir kas beiškiltų seksualinių santykių metu, svarbu neteisti, o pažiūrėti, kokius jūsų vidinius dalykus tai atspindi. Kai jūs sujungiate savo širdies energiją su savo seksualine energija, gali įvykti didelis plėtimasis tose vietose, kuriose jo labiausiai reikia.

Širdis mus gali taip pat subtiliai atitraukti nuo seksualinių santykių patyrimo džiaugsmingu ir mylinčiu būdu. Ji gali būti užsidariusi tokiai patirčiai dėl įvairių priežasčių. Viena iš priežasčių gali būti religinės kilmės įsitikinimai, kurie trukdo atsiverti tam, kas iš tikrųjų yra seksualumas, kita priežastis gali būti troškimas pakilti virš žemiškos realybės. Širdis gali drovėtis seksualumo, esant religinių dogmų, kurios dažnai būna įsišaknijusios sielos sąmonėje iš praėjusių gyvenimų, įtakai. Gali būti, kad kažkuriame gyvenime jūs davėte skaistybės įžadus arba buvote mokomas jausti gėdą ar kaltę dėl savo kūniškų malonumų ir seksualumo ir šios energijos vis dar tebėra jūsų širdies įrašuose. Tokie kaltinimai nėra teisingi. Kūrinijoje niekas nėra savaime teigiamas arba neigiamas. Dalykai tampa teigiamais arba neigiamais priklausomai nuo mūsų požiūrio. Tai liečia ir mūsų seksualinę energiją. Svarbu žinoti, kaip teisingai su ja dirbti. Seksualinė energija yra Kūrėjo žmonėms duotas įrankis, su kuriuo galima nukeliauti į pragarą arba į rojų, priklausomai nuo to, kokiais tikslais ir intencija remiamasi ir kaip ja naudojamasi.

Daugybei taip pat pažįstamas troškimas pakilti iš šios tankios materialios realybės. Tai – Namų ilgesys. Daugelis sielų prisimena Meilės ir harmonijos energiją, kurią mes patyrėme iki inkarnacijos Žemėje. Širdis rauda, ilgėdamasi tos lengvumo vibracijos. Jos bandoma atsigerti, medituodant, maldoje arba glaudžiame ryšyje su Gamta ir dažnai šiais būdais yra aktyvuojamos mūsų aukštesnės čakros – širdies, gerklės, trečiosios akies ir karūninė. Nors Namų troškimas ir ilgesys yra suprantami, tačiau svarbu padaryti taiką su žemiška realybe, priešingu atveju, energetiniame lauke kuriama dirbtina atskirtis tarp aukštesnės dalies ir žemesnės dalies. Teikiant pirmenybę buvimui aukštesnėje dalyje su savo sąmone, vystomas pasipriešinimas kūno tikrovei, emocijoms ir seksualumui, o tai sukuria disbalansą energetiniame lauke. Jeigu jūs jaučiate Namų ilgesį, svarbu pabandyti suprasti priežastį ir tikslą, kodėl jūs dabar esate Žemėje. Mūsų buvimo Žemėje priežastis ir tikslas nėra peržengti Žemės ribas, bet atnešti Namus į Žemę. Tai yra mūsų šventa kelionė.

4. Ketvirtas seksualinės patirties aspektas yra proto lygmuo. Blokai šiame lygmenyje daugiausiai kyla dėl religinės prigimties ir moralinių įsitikinimų ir iš dalies dėl nepatyrimo šiame gyvenime. Dažnai mes išaukštintame aukštesnes karalystes, o fizinę realybę nuvertiname. Ypač dažnai Šviesos sielos, Šviesos nešėjai atsispiria tam, ką gali teikti seksualumas. Dauguma jų daugybę gyvenimų praleido kunigų, vienuolių ir panašiuose vaidmenyse, atsitraukę nuo visuomenės, be partnerių ir šeimos, susitelkę į dvasingumą ir apleidę seksualumo sritį. Seksualumas – tai šokis materijoje ir pakilimas virš materijos. Žmogiškas seksualumas yra susijęs su pilnatve ir fizine bei dvasine gerove, todėl turi būti švenčiamas, bet yra reikalingas sąmoningumas, kuris neatsiejamas nuo saviatsakomybės.

Subalansuotoje seksualinėje išraiškoje mes peržengiame materialią realybę, ne ją ignoruodami ir ne apleisdami tris žemesniąsias čakras bei siekdami palaimos tik per aukštesnes čakras. Subalansuotuose seksualiniuose santykiuose visi savasties lygmenys yra integruojami ir suvienijami, nutiesiant tiltą tarp materijos ir dvasios. Kai du asmenys yra susijungę intymiame ryšyje sąmoningu ir mylinčiu būdu, visos jų ląstelės greičiau vibruoja ir šoka, atsiveria išėjimas į energetinę aukštesnio dažnio ir šviesesnio jausmo realybę, pajaučiama ramybė ir džiaugsmas, pakviečiamas Dieviškos Meilės palaiminimas į fizinę realybę.

Jei seksualinių santykių metu energija per abu partnerius teka subalansuotai, keturiuose lygmenyse, tai yra dieviškos kūrybos aktas, iš kurio tik geri dalykai gali gimti. Jei tokiu būdu yra pakviečiama vaiko siela, ji patenka į Žemę Šviesos ir Meilės erdvėje ir tai yra gražiausias būdas ją pakviesti. Smurtas prieš Moteriškumą ir Vyriškumą, patirtas praeityje, yra palikęs gilius pėdsakus visuose keturiuose mūsų egzistencijos lygmenyse. Reikia didelės širdies eiti šiuo keliu, tęsiant ir gilinant ryšį su Dieviškumu. Jėga yra blogiausias mokytojas. Gyvybiškai būtinos yra besąlyginė meilė, švelnumas ir kantrybė. Kiekvieno iš mūsų indėlis individualiame santykyje su savimi turi teigiamą įtaką kolektyvinei vyro ir moters sielai – kai mes visiškai mylime save, mes galime duoti šią meilę kitiems. Nors mūsų kelias į džiaugsmingą seksualinę patirtį ir pilnatvę gali būti ilgas ir vėjuotas, šiame kelyje mes augame meilėje, pasitikėjime, pagarboje, atjautoje ir nuoširdume sau ir kitiems, kas yra nepaprastai svarbu visame pasaulyje. 

 

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: